Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Andrzej Matlak

E-mail: a.matlak@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4811-0407

Selected publications:

 • Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, with J. Barta, R. Markiewicz (1997);
 • Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);
 • Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [in:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, ed. R. Ludwikowski (1998);
 • Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [in:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, ed. J. Barta i R. Markiewicz (1998);
 • Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),
 • Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);
 • Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),
 • Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);
 • Handel elektroniczny a prawo autorskie [in:] Handel elektroniczny - prawne problemy, ed. J. Barta, R. Markiewicz (2005);
 • Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [in:] Prawo mediów, ed. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (2008);
 • Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (2007);
 • Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;
 • Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);
 • Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [in:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne ed. M. Kępiński (2011);
 • Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [in:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);
 • Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013);
 • Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),
 • Must carry z perspektywy prawa autorskiego [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Michałowi du Vallowi (2015);
 • Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, with J. Barta, R. Markiewicz [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).
 • Cytat w świetle prawa autorskiego [in:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple  (2017);
 • Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [in:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (2018);
 • Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak (2018),
 • Komentarze do 9 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, ed. E. Laskowska-Litak, R. Markiewicz (2019);
 • Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu [in:] Znaki towarowe i ich ochrona, ed. R. Skubisza (2019);
 • Nowe zasady dotyczące nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych wynikające z dyrektywy 2019/789, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualne (2020),
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online” (with T. Targosz, M. Wyrwiński), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej (2020),
 • Komentarze do: art. 6 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 10-12, art.  61, art.  21, art.  211, art. 212, art. 213, art.  232 , art.  24, art.  29, art. 79 ust. 6-7, art. 97-99 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, ed. R. Markiewicz (2021).

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).