Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

HEAD OF THE DEPARTMENT

E-mail: e.wojcieszko-gluszko@uj.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6290-0237

Selected publications:

 • Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, p. 531-554;
 • Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, p. 699-715 (with J. Szwaja);
 • Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, p. 897-940 (with I. Mika);
 • Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, sp. 195;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, p. 9-138;
 • Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, p. 35-43;
 • Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [in:] R. Skubisz (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, wyd. 2, p. 469-556,;
 • Seria (rodzina) znaków towarowych, (in:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (ed.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, p. 1465-1486;
 • Kształt funkcjonalnie estetyczny, (in:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (ed.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, p. 872-898;
 • Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (in:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (ed.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, p. 818-865;
 • Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436,  [in:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (ed.), Experientia Docet. Księga jublileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, p. 723-739;
 • Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane, ZNUJ PIPWI  Kraków 2018, z. 2 (140), p. 121-136.

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).