Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

E-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0206-1918

Monographs:

 • Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, sp. 667
 • Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze, Kraków 2003, sp. 506
 • Prawo patentowe, M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki. ed. Elżbieta Traple, wyd. 2., Warszawa, 2017, p. 223 - 298.
 • Poland.pl [in:] Domain Name Law and Practice. An International Handbook, ed. T. Bettinger, A. Wadell, 2 wyd., Oxford University Press, New York 2015, p. 711–732
 • Polen (.pl) [in:] Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, ed. T. Bettinger 2 wyd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, p. 845 – 866
 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborationp. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, ed. J. Ożegalska-Trybalska, A. Mayr, D. Kasprzycki, Alicante, 2010, sp. 88.
 • Rethinking SPC protection – manufacturing waiver as an incentive for the generic sector or a disincentive to innovators? [in:] Patents as an Incentive for Innovation, ed. R. Sikorski, Ż. Pacud Wolters Law International, 2021
 • Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, p. 695-776
 • Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, p. 242-290
 • Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / ed. Skubisz Ryszard. - wyd. 2. – Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, p. 1023-1078
 • Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - p. 489-512

Selected articles:

 • Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych, [in:] Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce, ed. A. Adamczak, z. 43 z 2019 r., p. 23- 39
 • The Bolar exemption: broad or narrow scope of safe harbour in European patent law?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, nr 132 z 2016 r., p. 143 - 156,
 • The authorship of research results and scientific publications in medical sciences, Nowotwory Journal of Oncology Nr 2 z 2020, 73–76.
 • Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, p. 657-677
 • Znaki towarowe a zła wiara, in: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. p. 489-503
 • The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), p.111-125 [in:] Enforcing intellectual Property Rightp. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
 • Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, in: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, ed. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
 • Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu: kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, p. 465 – 498.
 • Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym [in:] Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, ed. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, p. 581-600.
 • Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, p. 468-483, in: Reklama. Aspekty prawe, ed. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, p. 361-384, in: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, ed. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, in: KnowRight 2008, ed. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
 • Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. in: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, p. 111-122
 • Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 165-188
 • Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ ed. Adamczak Alicja. - Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013. - p.127-139
 • Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, in: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (with A. Tischner), ed. A. Adamczak), WOWI 2011, Nr 35

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).