Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Tomasz Targosz

E-mail: tomasz.targosz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0217-0284

Monographs:
 • Nadużycie osobowości prawnej, Krakóin: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, sp. 301.
 • Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, sp. 540 (with K. Włodarska-Dziurzyńska)

Articles in journals:

 • Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.
 • Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, p. 735-763.
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, p. 245-253 (with M. Świerczyński)
 • Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, p. 25-66
 • Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, p. 77-99
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (with A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), p. 5-65
 • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie patentu farmaceutycznego, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 2014 nr 2 (20), p. 52-53.
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży : uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, with M. Wyrwiński, Forum Prawnicze, 2015 nr 1 (27), p. 18-31.
 • Dziewięćdziesięciolecie pierwszej polskiej ustawy prawnoautorskiej : czyli kilka uwag o żyjącej przeszłości, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016 t. 25 nr 4, p. 769-819.
 • Naruszenia dóbr osobistych w Internecie : rewolucja orzecznictwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), p. 94-120
 • Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej: przesłanki udzielenia i specyfika postępowania, Transformacje Prawa Prywatnego, 2019 nr 1, p. 99-142
 • Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2020 nr 2 (148), p. 178-200

Chapters:

 • Pieniądz elektroniczny. [in:] Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 ed. P. Podrecki, Warszawa: LexisNexis 2006, p. 290-350.
 • Reklama a wolności traktatowe. [in:] Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, p. 881-943.
 • New Technologies and the Public Domain [in:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, p. 153-180
 • Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law [in:] Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów [in:] Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, p. 29 – 53
 • Interlocutory injunctions in IP disputes under Polish law [in:] H.-P Götting, M.  du Vall, H. Röder-Hitschke (ed.), Enforcing intellectual property rights : necessary instruments versus over-enforcement, Baden-Baden 2012. - p. 25-41.
 • W poszukiwaniu pozoru prawnego [in:] J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (ed.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, p. 33-59.
 • Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy [in:] A. Matlak, p. Stanisławska-Kloc (ed.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, p. p. 1277-1312
 • Ograniczenia wyłączności [in:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, p. 391-433
 • Ustanie wyłączności [in:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817
 • Przejście autorskich praw majątkowych [in:] D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, p. 616-914
 • Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, p. 724-770.
 • Umowy dotyczące gier komputerowych : zagadnienia prawa autorskiego [in:] E. Traple (ed.) Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne, Warszawa 2015. - p. 63-82.
 • Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto [in:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red) Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Trapie, Warszawa 2017.
 • Secondary liability of internet service providers in Poland, współaut X. Konarski [in:] G.B. Dinwoodie (ed.) Secondary liability of internet service providers, Springer 2017. - p. 73-91.
 • O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian [in:] A. Adamczak (ed.) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce : księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - p. 1016-1070.
 • Deliktowa ochrona praw względnych : uwagi na tle art. 12 u.z.n.k. [in:] ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (ed.) Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018. - p. 813-843.
 • Pośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez czynności przygotowawcze [in:] R. Skubisz (red) Znaki towarowe i ich ochrona, 2019. - p. 291-307.
 • Konstrukcja autorskich praw majątkowych, czyli o odkrywaniu na nowo Ameryki [in:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (ed.) Opus auctorem laudat : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019. - p. 330- 372
 • Polen [in:] H-P., Götting, Ch. Schertz, W. Seitz (ed.) Handbuch Personlichkeitsrecht : Presse- und Medienrecht, Munchen 2019. - p. 1303-1322.
 • Enforcement of intellectual property rights in Poland [in:] F. Petillon (red), Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States, Intersentia 2019. - p. 899-930
 • Goods in transit - new rules for copyright law? [in:] Ysolde Gendreau (ed.) Le droit d'auteur en action : perspectives internationales sur les recours = Copyright in action : international perspectives on remedies = El derecho de autor en acción : perspectivas internationales sobre los medios de protección, Thémis, 2019. - p. 261-288
 • Komentarz do art. 79 (z E. Traple) i 80 pr. aut. [in:] R. Markiewicz (ed.) Ustawy autorskie. Komentarze, Warszawa 2020.

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb)