Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Zbigniew Pinkalski

E-mail: zbigniew.pinkalski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5335-2649

Selected publications:

 • Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Wolters Kluwer 2015;
 • Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (współautor), Wolters Kluwer 2021;
 • Ustawy autorskie. Komentarze. (Ed.) R. Markiewicz  (coauthor) Wolters Kluwer 2020;
 • Niespójność dużej nowelizacji KPC z regulacją postępowania w sprawach własności intelektualnej na przykładzie konstrukcji zażaleń (w: ) In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, C.H.Beck 2022
 • Jak należy implementować dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych? Uwagi de lege ferenda (w:) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer 2018;
 • Dopuszczalność wykorzystania elementów graficznych w sentencji orzeczenia – analiza na tle sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, Monitor prawniczy 3/2017
 • Ambush marketing - charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2011
 • Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej - art. 4 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PPWI, z. 106
 • Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z 27.02.2009 r., ZNUJ PPWI z. 109
 • Działalność reklamowa Telewizji Publicznej w Polsce, Glosa nr 3/2011
 • Konstytucyjność terminu „utwór” w  świetle przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PPWI z. 116Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwosci z 11.09.2014 r. w sprawie C – 117/13 Technische Universitat Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG, Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2015
 • Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim – analiza zakresu art. 292 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2016
 • Prawo pokrewne na rzecz wydawców – rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym? (współautor), ZNUJ PPWI z. 131
 • Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych, Glosa nr 3/2016
 • Podmiotowy zakres zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – analiza krytyczna, ZNUJ PPWI z. 142
 • Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943, Monitor Prawa Handlowego 3/2018
 • Bluetooth marketing czy Bluespam? Prawne aspekty wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem nadajników Bluetooth” (współautor), ZNUJ PPWI z. 119
Information about courses and office hours (USOSweb).