Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Department of Industrial Property

HEAD OF THE DEPARTMENT

dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

E-mail: e.wojcieszko-gluszko@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6290-0237

Selected publications:

 • Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, p. 531-554;
 • Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, p. 699-715 (with J. Szwaja);
 • Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, p. 897-940 (with I. Mika);
 • Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, sp. 195;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, p. 9-138;
 • Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, p. 35-43;
 • Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [in:] R. Skubisz (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, wyd. 2, p. 469-556,;
 • Seria (rodzina) znaków towarowych, (in:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (ed.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, p. 1465-1486;
 • Kształt funkcjonalnie estetyczny, (in:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (ed.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, p. 872-898;
 • Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (in:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (ed.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, p. 818-865;
 • Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436,  [in:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (ed.), Experientia Docet. Księga jublileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, p. 723-739;
 • Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane, ZNUJ PIPWI  Kraków 2018, z. 2 (140), p. 121-136.

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

E-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0206-1918

Monographs:

 • Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, sp. 667
 • Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze, Kraków 2003, sp. 506
 • Prawo patentowe, M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki. ed. Elżbieta Traple, wyd. 2., Warszawa, 2017, p. 223 - 298.
 • Poland.pl [in:] Domain Name Law and Practice. An International Handbook, ed. T. Bettinger, A. Wadell, 2 wyd., Oxford University Press, New York 2015, p. 711–732
 • Polen (.pl) [in:] Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, ed. T. Bettinger 2 wyd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, p. 845 – 866
 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborationp. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, ed. J. Ożegalska-Trybalska, A. Mayr, D. Kasprzycki, Alicante, 2010, sp. 88.
 • Rethinking SPC protection – manufacturing waiver as an incentive for the generic sector or a disincentive to innovators? [in:] Patents as an Incentive for Innovation, ed. R. Sikorski, Ż. Pacud Wolters Law International, 2021
 • Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, p. 695-776
 • Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, p. 242-290
 • Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / ed. Skubisz Ryszard. - wyd. 2. – Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, p. 1023-1078
 • Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - p. 489-512

Selected articles:

 • Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych, [in:] Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce, ed. A. Adamczak, z. 43 z 2019 r., p. 23- 39
 • The Bolar exemption: broad or narrow scope of safe harbour in European patent law?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, nr 132 z 2016 r., p. 143 - 156,
 • The authorship of research results and scientific publications in medical sciences, Nowotwory Journal of Oncology Nr 2 z 2020, 73–76.
 • Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, p. 657-677
 • Znaki towarowe a zła wiara, in: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. p. 489-503
 • The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), p.111-125 [in:] Enforcing intellectual Property Rightp. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
 • Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, in: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, ed. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
 • Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu: kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, p. 465 – 498.
 • Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym [in:] Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, ed. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, p. 581-600.
 • Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, p. 468-483, in: Reklama. Aspekty prawe, ed. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, p. 361-384, in: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, ed. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, in: KnowRight 2008, ed. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
 • Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. in: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, p. 111-122
 • Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, ed. Sieńczyło-Chlabicz Joanna. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 165-188
 • Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ ed. Adamczak Alicja. - Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013. - p.127-139
 • Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, in: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (with A. Tischner), ed. A. Adamczak), WOWI 2011, Nr 35

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Dariusz Kasprzycki

E-mail: dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6397-1750

Selected publications:

 • Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

 • Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

 • Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, p. 76-81;

 • Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

 • Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, p. 211-227;

 • Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, p. 70-86;

 • The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, p. 139-152;

 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborationp. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (with, J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

 • Agresywne praktyki rynkowe (in:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, p. 227-233

 • Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  p. 145-157;

 • Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, p. 166-193.

 • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Joanna Marcinkowska

E-mail: j.marcinkowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0794-6531

Selected publications:

 • Internet - prasa - prawo, with S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
 • Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [in:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);
 • Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),
 • Treść prawa autorskiego, with A. Matlak, [in:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
 • Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [in:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, with J. Szwaja (2001);
 • Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);
 • Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [in:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), ed. M. Sawczuka, Krakóin: Wolters Kluwer 2006, p. 69-90 (całość sp. 490);
 • Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, p. 94;
 • Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), in: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;
 • System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja,
 • Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim (współautor Stanisławska-Kloc Sybilla), Krakowski Przegląd Notarialny, 2017 t. 2 nr 4, p. 65-82
 • Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa : uwagi ogólne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), p. 31-49
 • Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 2017. - p. 289-300
 • Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, 2018. - p. 341-360

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Joanna Wiszniewska

E-mail: joanna.wiszniewska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2970-8005

Selected publications:

 • Licencja przymusowa - panaceum na epidemię? iKAR 2/2021
 • Zakaz reklamy aptek i ich działalności, Warszawa 2019
 • Zakaz reklamy aptek i ich działalności - geneza wprowadzenia i ocena regulacji, iKAR 8/2016
 • Could the legislator replace the common sense of a patient? [in:] Security as the purpose of law. Conference papers, Vilnius 2015
 • Problematyka graficznego przedstawienia zapachowych znaków towarowych, Forum Prawnicze 3/2014

Information about courses and office hours (USOSweb).