Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zeszyty Naukowe - 2022

Andrzej Matlak, 50 lat Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5

Jan Błeszyński, Plagiat – pojęcie, charakter prawny, roszczenia, s. 12

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Patent na drugie i dalsze zastosowania medyczne. Zachęta czy rozczarowanie?, s. 34

Marek Świerczyński, Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia praw własności intelektualnej w świetle wytycznych Kioto, s. 53

Adrian Niewęgłowski, Roszczenia dotyczące przedmiotów związanych z naruszeniem prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane, s. 72

Ewa Laskowska-Litak, Utwór czy utwory? Zasada jedności utworu a utwory hybrydowe, s. 82

Beata Jewuła, Biblioteka cyfrowa – od biblioteki tradycyjnej do...?, s. 113

Wojciech Kowalski, Wydobywanie zabytków z morza w świetle obowiązującego prawa polskiego, s. 5

Katarzyna Grzybczyk, Non-fungible token a prawo autorskie, s. 22

Katarzyna du Vall, Znieważenie pomnika a prawo do integralności utworu. Zarys problematyki, s. 39

Iga Bałos, Umowa opcji w produkcji utworu audiowizualnego w kontekście praw do scenariusza, s. 59

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, Unijne nietradycyjne znaki towarowe – aspekt statystyczny (1996–2022/02), s. 89

Agnieszka Sztoldman, Pierwszeństwo do uzyskania patentu – prymat w czasie czy przewaga w prawie?, s. 105

Bohdan Widła, Paweł Litwiński, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wypowiedzi literackiej,
artystycznej lub akademickiej, s. 126

Wojciech Machała, Kłopotliwa dychotomia. Głos w sprawie wyznaczenia granicy między przedmiotem
prawa autorskiego a twórczością niechronioną prawnoautorsko, s. 5

Zbigniew Okoń, Prounijna wykładnia przesłanki twórczości i indywidualności utworu, s. 18

Adrian Niewęgłowski, Wpływ zmian składu osobowego w spółce cywilnej na zakres osób uprawnionych do praw własności przemysłowej w jej majątku. Zagadnienia wybrane, s. 46

Katarzyna Błeszyńska, Dozwolony użytek utworów w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach
jako ograniczenie praw autorskich w celu informacyjnym, s. 58

Ewa Lewandowska, Klauzula czasu w umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe na przykładzie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, s. 73

Przemysław Piotr Juściński, Dozwolony użytek programów komputerowych, s. 93

Marcin Ożóg, Zmiana oznaczenia znaku towarowego, s. 126

Łukasz Żelechowski, Wyłączenie autorskoprawnej ochrony opisów patentowych i ochronnych
na tle zagadnienia kumulacji praw własności intelektualnej, s. 5

Jakub Chwalba, Utwór czy twórczość? O przedmiocie ochrony w prawie autorskim, s. 37

Paweł Juściński, Prawnoautorska ochrona fikcyjnej postaci literackiej, s. 52

Michał Barański, Maciej Giermak, Utwory pracownicze a zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego, s. 93

Joanna Wiszniewska, Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych – ewolucja czy rewolucja?, s. 104

Mateusz Derdak, Skutki niezachowania obowiązkowego zastępstwa procesowego w sprawach własności intelektualnej, s. 118