Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Kierownik Zakładu

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2020), w latach 2017-2020 kierowała międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.

E-mail: anna.tischner@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8297-4578

Monografie:

 • Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 339
 • Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 499

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Dostosowanie wysokości kapitału zakładowego i wartości nominalnej udziału do wymogów KSH, Monitor Prawniczy 2002, nr 15, s. 679-684
 • Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 roku (II CKN 578/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 7-8, s. 168-179
 • Recenzja: E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck 2002, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3, s. 77-82
 • Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70
 • Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Szwaji, PIPIW UJ 2004, z. 88, s. 173 - 145-161
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Wprowadzenie i tłumaczenie aktu, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 4, s. 1157-1171
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 14, s. 687-691
 • Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244
 • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42
 • Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz)
 • Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, Monitor Prawniczy 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160
 • Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, Studia Prawa Prywatnego nr 3/2009, s. 42-77 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 197 - 229
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 229 – 259
 • Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłoweji prawie autorskim à la polonaise – refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro,  Europejski Przegląd Sądowy 7/2011, s. 20 – 26
 • Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego cech wytworu wynikających wyłącznie z pełnionej funkcji technicznej [w:] A. Adamczak (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury, Kielce 2011, z. 35, s. 159-160
 • Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012, nr 2, s. 202-213
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik UPRP, nr 5/8/2013 (wydanie specjalne), s. 110-116
 • Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Uwagi na tle wyroku NSA z 15.01.2014 r. w sprawie II GSK 1625/12, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2014, nr 3, s. 61-62
 • Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej , z. 38/2014, s. 227-240
 • Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137
 • Karnoprawna ochrona wzorów przemysłowych (współaut. K. Felchner), PPH 2017, nr 6
 • Kształt jako cecha postaci produktu - możliwości ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2017, nr 2, s. 114-115
 • The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Oxford  Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314
 • Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48
 • Sztuka użytkowa na bezdrożach prawa autorskiego : kilka uwag z perspektywy horyzontalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2 (148) 2020, s. 201-227
 • Beldiman, Dana and Blanke-Roeser, Constantin, and Tischner, Anna, Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective GRUR International (Oxford Journal), nr 7 (vol. 69) 2020, s. 673-692
 • Copyright protection for a functional shape in so far as it is original, GRUR International (Oxford Journal), nr 9 (vol. 69) 2020, s. 969-976

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Rewizja roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w świetle wymagań dyrektywy 2004/48/WE [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 615-622 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych  [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 622-629Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 625-632 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 633-639
 • Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 i (wspólnie z P. Kostańskim) do art. 316 p.w.p. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2010, ss. 523-633, 968-995, 1134-1217, 1294-1296
 • Ochrona zewnętrznej postaci produktu w prawie własności intelektualnej [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 1-47
 • Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 68-143
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III) [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, 233-240
 • Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) Lex/el. 2012 (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93)
 • Cele i zakres zastosowania ZNKU [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, Wydanie 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431
 • Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s 53-65
 • Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 65-73  
 • Pojęcie przeciętnego konsumenta w upnpr na tle prawa i orzecznictwa UE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 89-122
 • Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 217-226  
 • Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. [w:] M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255
 • Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects [w:] Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23
 • Ograniczenia treści praw z rejestracji wzoru przemysłowego i autorskich praw majątkowych – problemy horyzontalne [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1313-1340
 • Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej [w:] M. Pecyna, M. Podrecka, J. Pisuliński (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 825-844
 • Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 774-782
 • Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 434-453
 • Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 475-498
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712
 • Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017
 • Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712
 • W ekosystemie ochrony własności intelektualnej [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085
 • W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019, s. 558-572
 • Komentarze do wyroków TSUE  C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 opublikowane [w:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak, Wolters-Kluwer 2019, s. 33-41, s.117-133, s. 363-368, s. 390-397, s. 413-426
 • Hasła: znak towarowy, wzór przemysłowy i naśladownictwo produktów [w:] Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć, red. M. Barczewski, C. H. Beck 2019
 • Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection [w:] The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019, s. 154-181
 • Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law [w:] Transition and Coherence in Intellectual Property Law. Essays in Honour of Annette Kur, ed. N. Bruun, G.B. Dinwoodie, M. Levin, A. Ohly, Cambridge 2020, s. 392-403
 • Design Rights and Designer’s Rights [w:] Research Handbook on Design Law (red. H. Hartwig), Edward Elgar 2021, s. 169-206

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)