Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Kierownik Zakładu

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członkini Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), w latach 2017-2020 kierowała międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School, członkini Scientific Advisory Board Munich Intellectual Property Law Centre.

Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.

E-mail: anna.tischner@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8297-4578

Monografie:

 • Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 339
 • Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 499

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Dostosowanie wysokości kapitału zakładowego i wartości nominalnej udziału do wymogów KSH, Monitor Prawniczy 2002, nr 15, s. 679-684
 • Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 roku (II CKN 578/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 7-8, s. 168-179
 • Recenzja: E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck 2002, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3, s. 77-82
 • Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70
 • Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Szwaji, PIPIW UJ 2004, z. 88, s. 173 - 145-161
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Wprowadzenie i tłumaczenie aktu, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 4, s. 1157-1171
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 14, s. 687-691
 • Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244
 • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42
 • Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz)
 • Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, Monitor Prawniczy 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160
 • Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, Studia Prawa Prywatnego nr 3/2009, s. 42-77 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 197 - 229
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 229 – 259
 • Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłoweji prawie autorskim à la polonaise – refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro,  Europejski Przegląd Sądowy 7/2011, s. 20 – 26
 • Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego cech wytworu wynikających wyłącznie z pełnionej funkcji technicznej [w:] A. Adamczak (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury, Kielce 2011, z. 35, s. 159-160
 • Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012, nr 2, s. 202-213
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik UPRP, nr 5/8/2013 (wydanie specjalne), s. 110-116
 • Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Uwagi na tle wyroku NSA z 15.01.2014 r. w sprawie II GSK 1625/12, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2014, nr 3, s. 61-62
 • Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej , z. 38/2014, s. 227-240
 • Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137
 • Karnoprawna ochrona wzorów przemysłowych (współaut. K. Felchner), PPH 2017, nr 6
 • Kształt jako cecha postaci produktu - możliwości ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2017, nr 2, s. 114-115
 • The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Oxford  Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314
 • Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48
 • Sztuka użytkowa na bezdrożach prawa autorskiego : kilka uwag z perspektywy horyzontalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2 (148) 2020, s. 201-227
 • Beldiman, Dana and Blanke-Roeser, Constantin, and Tischner, Anna, Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective GRUR International (Oxford Journal), nr 7 (vol. 69) 2020, s. 673-692
 • Copyright protection for a functional shape in so far as it is original, GRUR International (Oxford Journal), nr 9 (vol. 69) 2020, s. 969-976
 • Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding. IIC 2023, nr 54, s 26–60 (współautorka: K. Stasiuk)

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Rewizja roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w świetle wymagań dyrektywy 2004/48/WE [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 615-622 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych  [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 622-629Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 625-632 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 633-639
 • Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 i (wspólnie z P. Kostańskim) do art. 316 p.w.p. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2010, ss. 523-633, 968-995, 1134-1217, 1294-1296
 • Ochrona zewnętrznej postaci produktu w prawie własności intelektualnej [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 1-47
 • Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 68-143
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III) [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, 233-240
 • Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) Lex/el. 2012 (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93)
 • Cele i zakres zastosowania ZNKU [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, Wydanie 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431
 • Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s 53-65
 • Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 65-73  
 • Pojęcie przeciętnego konsumenta w upnpr na tle prawa i orzecznictwa UE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 89-122
 • Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 217-226  
 • Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. [w:] M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255
 • Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects [w:] Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23
 • Ograniczenia treści praw z rejestracji wzoru przemysłowego i autorskich praw majątkowych – problemy horyzontalne [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1313-1340
 • Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej [w:] M. Pecyna, M. Podrecka, J. Pisuliński (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 825-844
 • Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 774-782
 • Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 434-453
 • Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 475-498
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712
 • Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017
 • Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712
 • W ekosystemie ochrony własności intelektualnej [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085
 • W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019, s. 558-572
 • Komentarze do wyroków TSUE  C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 opublikowane [w:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak, Wolters-Kluwer 2019, s. 33-41, s.117-133, s. 363-368, s. 390-397, s. 413-426
 • Hasła: znak towarowy, wzór przemysłowy i naśladownictwo produktów [w:] Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć, red. M. Barczewski, C. H. Beck 2019
 • Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection [w:] The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019, s. 154-181
 • Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law [w:] Transition and Coherence in Intellectual Property Law. Essays in Honour of Annette Kur, ed. N. Bruun, G.B. Dinwoodie, M. Levin, A. Ohly, Cambridge 2020, s. 392-403
 • Design Rights and Designer’s Rights [w:] Research Handbook on Design Law (red. H. Hartwig), Edward Elgar 2021, s. 169-206
 • Czy prawo znaków towarowych interesuje się konsumentem i realiami rynku? [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, & R. Poździk (red.), In varietate concordia: księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022, s. 549–565
 • Przeciętny normatywno-empiryczny konsument, czyli czego prawnik może dowiedzieć się od psychologa o zachowaniach rynkowych konsumenta i co z tą wiedzą może zrobić? (współautorka K. Stasiuk) [w:] M. Namysłowska (red.) Reklama: aspekty prawne, nowe wyzwania. Warszawa 2022: Wolters Kluwer, s. 51–78

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)