Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ

Specjalizuje się w prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawa Internetu i nowych technologii oraz zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Prowadzi gościnne wykłady za zagranicznych uniwersytetach (Drezno, Szanghaj, Turyn).

Jest stypendystką The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Columbia University, Nowy Jork, 2002) oraz Instytutu Maxa Plancka (Monachium, 2017); członkiem stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, organizacji naukowych: EIPTN, ALAI, peer-reviewer w międzynardowym czasopiśmie GRUR International.

Pełniła funkcję eksperta w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); koordynatorem studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

W 2023 r. rozpoczęła pełnienie funkcji przewodniczącej European Policy for Intellectual Property.

Jej praca magisterska „Domeny internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne” uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na najlepszą pracę doktorską z okazji „Roku Ochrony własności przemysłowej w Polsce (2004 r.), a praca habilitacyjna „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu” nagrodzę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (2020).

Jest autorką ponad 60 polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

E-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0206-1918

Monografie:

 • Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 667
 • Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze, Kraków 2003, ss. 506
 • Prawo patentowe, M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki. red. Elżbieta Traple, wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223 - 298.
 • Poland.pl [w:] Domain Name Law and Practice. An International Handbook, red. T. Bettinger, A. Wadell, 2 wyd., Oxford University Press, New York 2015, s. 711–732
 • Polen (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, red. T. Bettinger 2 wyd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, s. 845 – 866
 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, red. J. Ożegalska-Trybalska, A. Mayr, D. Kasprzycki, Alicante, 2010, ss. 88.
 • Rethinking SPC protection – manufacturing waiver as an incentive for the generic sector or a disincentive to innovators? [w:] Patents as an Incentive for Innovation, red. R. Sikorski, Ż. Pacud Wolters Law International, 2021
 • Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776
 • Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290
 • Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2. – Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078
 • Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 489-512

Wybrane artykuły:

 • Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych, [w:] Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce, red. A. Adamczak, z. 43 z 2019 r., s. 23- 39
 • The Bolar exemption: broad or narrow scope of safe harbour in European patent law?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, nr 132 z 2016 r., s. 143 - 156 (czasopismo z listy – 40 pkt),
 • The authorship of research results and scientific publications in medical sciences, Nowotwory Journal of Oncology Nr 2 z 2020, 73–76.
 • Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677
 • Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503
 • The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [w:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
 • Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, w: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
 • Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu: kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 465 – 498.
 • Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym [w:] Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 581-600.
 • Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe, red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, w: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, red. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, w: KnowRight 2008, red. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
 • Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. w: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122
 • Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 165-188
 • Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ red. Adamczak Alicja. - Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013. - s.127-139
 • Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, w: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (współ A. Tischner), pod red. A. Adamczak), WOWI 2011, Nr 35

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).