Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Wyrwiński

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie internetu, ochronie dóbr osobistych i prawie umów. Szczególną uwagę w swojej działalności naukowej poświęca zagadnieniom prawnym dotyczącym rynku cyfrowym, m. in. w zakresie ochrony praw autorskich (majątkowych lub osobistych), ochronie konsumentów oraz ochronie prawa do wizerunku lub prywatności. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. członek organizacji naukowej ALAI Poland; ekspert z zakresu treści cyfrowych m.in. dla Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. Radca prawny.

E-mail: michal.wyrwinski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9195-3920

Monografie:

 • Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 501,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004, ss. 214

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Nowe obowiązki dostawy treści lub usług cyfrowych : uwagi wybrane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/2 (148), s. 244-252,
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/4 (150), s. 14-48 (współaut. A. Matlak, T. Targosz),
 • Wstrzymanie wykonania obowiązku przeprosin na skutek naruszenia dóbr osobistych przed złożeniem skargi kasacyjnej, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018/2 (140), s. 143-152;
 • Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018/2, s. 91-112 (współaut. K. Wyrwińska)
 • Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?, Transformacje Prawa Prywatnego 2016 nr 4 s. 109-137,
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, Forum Prawnicze 2015/1, s. 18-31 (współaut. T. Targosz),
 • Ocena zgodności prawa polskiego z porozumieniem ACTA, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2012 nr 3 (117) s. 5-65 (współaut. T. Targosz, A. Tischner),
 • Opinia prawnicza a prawo autorskie. Cz. 1. Radca Prawny 2011/119 dodatek naukowy, s. 2-5;
 • Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, ZNUJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2006 nr 96, s. 231-243,
 • Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego : uwagi na tle art. 3701 k.p.c., Monitor Prawniczy 2006/16, s. 858-868
 • Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005/ 20, s. 986-994,
 • Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005/ 1 s. 22-28,
 • Wybrane zagadnienia dotyczące firmy w nowelizacji Kodeksu cywilnego, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, nr 11-12, s. 121 – 127,
 • Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002/4, s. 89-104

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 • Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 16, 36, 37, 39, 60, 65, 66, 67, 68, 78 pr. aut.
 • Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego : uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, Red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa, Wolters Kluwer, 2020 s. 281-293 (współaut. K. Wyrwińska),
 • Wyłączenie formy elektronicznej na skutek pactum de forma [w:] Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, s. 958-965,
 • Internetowe pośrednictwo najmu obiektu wakacyjnego : wybrane zagadnienia [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 625-631;
 • Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia [w:] Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 492-499;
 • Odpowiedzialność cywilna (w spółce akcyjnej) [w:] Prawo spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2016, s. 1787 – 1815;
 • Komentarz do art. 6 i 7 ustawy [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2016, s. 265 – 282,
 • Dostarczanie treści cyfrowych w Internecie - problem kwalifikacji prawnej świadczenia [w:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, red. M. Kućka, K. Pałka, Warszawa 2015, s. 188-213,
 • Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 913-924;
 • Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wybrane kontrowersje [w:] Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1487-1504;
 • Pojęcie i cechy tzw. sukcesji uniwersalnej podzielonej na podstawie art. 531 k.s.h. [w:] Rozprawy cywilistyczne: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, Warszawa 2013, s. 51-57;
 • Komentarz do art. 406 k.s.h. (współaut. J. Szwaja, A. Herbet); Komentarz do 407, 408, 409, 410, 411, 420 k.s.h. (współaut. J. Szwaja) [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna, Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013, s. 1037 – 1049, 1095 – 1136, 1324 – 1334;
 • Pojęcie przedsiębiorcy, Kodeks dobrych praktyk, Odpowiedzialność cywilna : roszczenia o: zaniechanie, usunięcie skutków, złożenie oświadczenia, zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. E. Nowińska, D. Kasprzycki, Kraków 2012, s. 127-131, 266-276, 277 – 289;
 • Komentarz do art. 104, 106-107 (1) oraz 110 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, M. Wyrwiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2011, publikacja elektroniczna SIP LEX;
 • Zgoda na naruszenie dobra osobistego [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 204-223;
 • Miejsce i termin spełnienia świadczenia (współautorka Karolina Wyrwińska) [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, red. Marlena Pecyna, Kraków 2009, s. 147 – 167 (współaut. K. Wyrwińska);
 • Komentarz do art. 5 prawa bankowego [w:] Prawo bankowe. Komentarz, tom I, red. F. Zoll, Zakamycze 2005, s. 86 – 106 (współaut. S. Szuster);
 • Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy –Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, publikacja elektroniczna

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)