Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego".

E-mail: ryszard.markiewicz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0868-4489

Najważniejsze publikacje:

 • Umowy licencyjne (praca doktorska, 1978);
 • Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (praca habilitacyjna, 1984);
 • Ochrona prac naukowych (1990);
 • Główne problemy prawa komputerowego, współaut. J. Barta (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, A. Matlak (1997);
 • Internet a prawo, współaut. J. Barta (1998);
 • Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. J. Barta (2002);
 • Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, współaut. J. Barta (2004);
 • Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, współaut. J. Barta (2005);
 • Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);
 • Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2007);
 • Poland (w:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, współaut. J. Barta (2007);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, współaut. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z. Ćwiąkalski; E. Traple (2011);
 • Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);
 • O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, współaut. J. Barta (2013);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (Współaut. J. Barta);
 • Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (Współaut. S. Sołtysiński);
 • Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);
 • Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, współaut. J. Barta, P. Fajgielski (2015);
 • Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);
 • Prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2016).

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.