Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Targosz

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie antymonopolowym. Jego zainteresowanie koncentrują się na zagadnieniach odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności na tzw. naruszeniach pośrednich oraz na umowach w dziedzinie prawa autorskiego. Stypendysta Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2008). Członek ALAI (L’Association Littéraire et Artistique Internationale) i prezes ALAI Polska. Adwokat.

E-mail: tomasz.targosz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0217-0284

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, ss. 301.
 • Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, ss. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.
 • Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (współaut. M. Świerczyński)
 • Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66
 • Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
 • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie patentu farmaceutycznego, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 2014 nr 2 (20), s. 52-53.
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży : uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, współaut. M. Wyrwiński, Forum Prawnicze, 2015 nr 1 (27), s. 18-31.
 • Dziewięćdziesięciolecie pierwszej polskiej ustawy prawnoautorskiej : czyli kilka uwag o żyjącej przeszłości, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016 t. 25 nr 4, s. 769-819.
 • Naruszenia dóbr osobistych w Internecie : rewolucja orzecznictwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 94-120
 • Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej: przesłanki udzielenia i specyfika postępowania, Transformacje Prawa Prywatnego, 2019 nr 1, s. 99-142
 • Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2020 nr 2 (148), s. 178-200

Rozdziały w publikacjach zbiorowych

 • Pieniądz elektroniczny. [w:] Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350.
 • Reklama a wolności traktatowe. [w:] Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943.
 • New Technologies and the Public Domain [w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180
 • Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law [w:] Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów [w:] Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29 – 53
 • Interlocutory injunctions in IP disputes under Polish law [w:] H.-P Götting, M.  du Vall, H. Röder-Hitschke (red.), Enforcing intellectual property rights : necessary instruments versus over-enforcement, Baden-Baden 2012. - p. 25-41.
 • W poszukiwaniu pozoru prawnego [w:] J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59.
 • Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312
 • Ograniczenia wyłączności [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433
 • Ustanie wyłączności [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817
 • Przejście autorskich praw majątkowych [w:] D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914
 • Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.
 • Umowy dotyczące gier komputerowych : zagadnienia prawa autorskiego [w:] E. Traple (red.) Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne, Warszawa 2015. - s. 63-82.
 • Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red) Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Trapie, Warszawa 2017.
 • Secondary liability of internet service providers in Poland, współaut X. Konarski [w:] G.B. Dinwoodie (red.) Secondary liability of internet service providers, Springer 2017. - p. 73-91.
 • O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian [w:] A. Adamczak (red.) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce : księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - s. 1016-1070.
 • Deliktowa ochrona praw względnych : uwagi na tle art. 12 u.z.n.k. [w:] red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018. - s. 813-843.
 • Pośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez czynności przygotowawcze [w:] R. Skubisz (red) Znaki towarowe i ich ochrona, 2019. - s. 291-307.
 • Konstrukcja autorskich praw majątkowych, czyli o odkrywaniu na nowo Ameryki [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.) Opus auctorem laudat : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019. - s. 330- 372
 • Polen [w:] H-P., Götting, Ch. Schertz, W. Seitz (red.) Handbuch Personlichkeitsrecht : Presse- und Medienrecht, Munchen 2019. - s. 1303-1322.
 • Enforcement of intellectual property rights in Poland [w:] F. Petillon (red), Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States, Intersentia 2019. - p. 899-930
 • Goods in transit - new rules for copyright law? [w:] Ysolde Gendreau (red.) Le droit d'auteur en action : perspectives internationales sur les recours = Copyright in action : international perspectives on remedies = El derecho de autor en acción : perspectivas internationales sobre los medios de protección, Thémis, 2019. - p. 261-288
 • Komentarz do art. 79 (z E. Traple) i 80 pr. aut. [w:] R. Markiewicz (red.) Ustawy autorskie. Komentarze, Warszawa 2020.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)