Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Prawa Własności Przemysłowej

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Specjalista z zakresu prawa wynalazczego, znaków towarowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.

E-mail: e.wojcieszko-gluszko@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6290-0237

Najważniejsze publikacje:

 • Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, s. 531-554;
 • Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, s. 699-715 (Współaut. Szwaja, Janusz);
 • Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, s. 897-940 (Współaut. Mika, Iwona B.);
 • Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, ss. 195;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, s. 9-138;
 • Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, s. 35-43;
 • Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, wyd. 2, s. 469-556,;
 • Seria (rodzina) znaków towarowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1465-1486;
 • Kształt funkcjonalnie estetyczny, (w:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 872-898;
 • Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, s. 818-865;
 • Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436,  [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia Docet. Księga jublileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 723-739;
 • Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane, ZNUJ PIPWI  Kraków 2018, z. 2 (140), s. 121-136.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Specjalizuje się w prawie patentowym, prawie znaków towarowych, prawa Internetu i nowych technologii oraz zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Prowadzi gościnne wykłady za zagranicznych uniwersytetach (Drezno, Szanghaj, Turyn).

Jest stypendystką The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Columbia University, Nowy Jork, 2002) oraz Instytutu Maxa Plancka (Monachium, 2017); członkiem stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, organizacji naukowych: EIPTN, ALAI, peer-reviewer w międzynardowym czasopiśmie GRUR International.

Pełniła funkcję eksperta w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); koordynatorem studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

Jej praca magisterska „Domeny internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne” uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na najlepszą pracę doktorską z okazji „Roku Ochrony własności przemysłowej w Polsce (2004 r.), a praca habilitacyjna „Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu” nagrodzę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (2020).

Jest autorką ponad 60 polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

E-mail: j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0206-1918

Monografie:

 • Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 667
 • Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze, Kraków 2003, ss. 506
 • Prawo patentowe, M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki. red. Elżbieta Traple, wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223 - 298.
 • Poland.pl [w:] Domain Name Law and Practice. An International Handbook, red. T. Bettinger, A. Wadell, 2 wyd., Oxford University Press, New York 2015, s. 711–732
 • Polen (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung, red. T. Bettinger 2 wyd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2017, s. 845 – 866
 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, red. J. Ożegalska-Trybalska, A. Mayr, D. Kasprzycki, Alicante, 2010, ss. 88.
 • Rethinking SPC protection – manufacturing waiver as an incentive for the generic sector or a disincentive to innovators? [w:] Patents as an Incentive for Innovation, red. R. Sikorski, Ż. Pacud Wolters Law International, 2021
 • Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776
 • Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290
 • Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2. – Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078
 • Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 489-512

Wybrane artykuły:

 • Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych, [w:] Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce, red. A. Adamczak, z. 43 z 2019 r., s. 23- 39
 • The Bolar exemption: broad or narrow scope of safe harbour in European patent law?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, nr 132 z 2016 r., s. 143 - 156 (czasopismo z listy – 40 pkt),
 • The authorship of research results and scientific publications in medical sciences, Nowotwory Journal of Oncology Nr 2 z 2020, 73–76.
 • Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677
 • Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503
 • The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [w:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012
 • Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, w: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427
 • Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu: kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 465 – 498.
 • Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym [w:] Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 581-600.
 • Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe, red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, w: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, red. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012
 • Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, w: KnowRight 2008, red. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008
 • Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. w: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122
 • Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 165-188
 • Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ red. Adamczak Alicja. - Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013. - s.127-139
 • Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, w: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (współ A. Tischner), pod red. A. Adamczak), WOWI 2011, Nr 35

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).

dr Dariusz Kasprzycki

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego.

Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Do najważniejszych jego działań publikacyjnych w ostatnim czasie należy redakcja naukowa Księgi Pamiątkowej śp. prof M. du Valla.  

Dr Dariusz Kasprzycki jest współorganizatorem powstania i współautorem koncepcji programowej nowego kierunku licencjackiego "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

E-mail: dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6397-1750

Najważniejsze publikacje:

 • Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

 • Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

 • Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, s. 76-81;

 • Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

 • Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, s. 211-227;

 • Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, s. 70-86;

 • The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 139-152;

 • How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (współaut., J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

 • Agresywne praktyki rynkowe (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, s. 227-233

 • Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  s. 145-157;

 • Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 166-193.

 • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).

dr Joanna Marcinkowska

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa UE.

E-mail: j.marcinkowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0794-6531

Najważniejsze publikacje:

 • Internet - prasa - prawo, współaut. S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
 • Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);
 • Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),
 • Treść prawa autorskiego, współaut. A. Matlak, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
 • Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [w:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, wspólaut. J. Szwaja (2001);
 • Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);
 • Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), pod red. M. Sawczuka, Kraków: Wolters Kluwer 2006, s. 69-90 (całość ss. 490);
 • Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, s. 94;
 • Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), w: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;
 • System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja,
 • Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim (współautor Stanisławska-Kloc Sybilla), Krakowski Przegląd Notarialny, 2017 t. 2 nr 4, s. 65-82
 • Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa : uwagi ogólne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 31-49
 • Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 2017. - S. 289-300
 • Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, 2018. - S. 341-360

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).

dr Joanna Wiszniewska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa farmaceutycznego, żywnościowego i prawa reklamy.

E-mail: joanna.wiszniewska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2970-8005

Najważniejsze publikacje:

 • Licencja przymusowa - panaceum na epidemię? iKAR 2/2021
 • Zakaz reklamy aptek i ich działalności, Warszawa 2019
 • Zakaz reklamy aptek i ich działalności - geneza wprowadzenia i ocena regulacji, iKAR 8/2016
 • Could the legislator replace the common sense of a patient? [w:] Security as the purpose of law. Conference papers, Vilnius 2015
 • Problematyka graficznego przedstawienia zapachowych znaków towarowych, Forum Prawnicze 3/2014

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb).