Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność katedry

BADANIA NAUKOWE

 

Katedra (aktualnie - dawniej Instytut) prowadzi badania naukowe z zakresu polskiego, obcego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Badania obejmują: prawo patentowe (w tym ochronę wzorów użytkowych i zdobniczych), prawo znaków towarowych i oznaczeń pochodzenia prawo ochrony know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe (w tym radiowe i telewizyjne), prawo ochrony dóbr osobistych, prawo informacyjne, prawo antymonopolowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo gospodarcze (handlowe) oraz prawne zagadnienia marketingu i reklamy, ochronę danych osobowych.

 

Istotnym nurtem badań Katedry są projekty badawcze ("granty") finansowanych przez instytucje publiczne (np. Narodowe Centrum Nauki). Spośród przeprowadzonych badań wymienić należy:

  • Problemy ochrony prawnej know-how w Polsce na tle prawnoporównawczym
  • Prawne aspekty funkcjonowania mediów
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Dostosowanie prawa polskiego do standardów europejskich w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Nowe problemy prawa autorskiego powstające na tle postępu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod komunikacji informatycznej
  • Wpływ i znaczenie dla obecnego oraz przyszłego polskiego prawa własności intelektualnej przystąpienia naszego kraju do światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Układu w sprawie związanych z handlem aspektów prawa własności intelektualnej
  • Prawne problemy handlu elektronicznego
  • Dziennikarskie dochodzenie prawdy
  • Wniesienie prawa ochronnego na znak towarowy i patentu na wynalazek jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

 

DZIAŁALNOŚĆ OPINIODAWCZA I UDZIAŁ W PRACACH LEGISLACYJNYCH

 

Katedra, podobnie jak to miało miejce w przypadku Instytutu, w szerokim zakresie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych.

Ważną częścią działalności jest także przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych m.in. na zlecenie sądów, prokuratury, Sejmu, Senatu, Urzędu Rady Ministrów, Rady Legislacyjnej, ministerstw, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komitetu Badań Naukowych, szkół wyższych, przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych. Ekspertyzy i opinie te dotyczą m.in. stanu prawnego oraz praktyki w Polsce i w innych krajach, projektów umów, oceny ryzyka wszczęcia sprawy sądowej, postępowania przed Urzędem Patentowym, możliwości polubownego rozwiązania sporu.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 

Instytut Prawa Własności Intelektualnej (obecnie jako Katedra) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska wydaje czasopismo "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej". Stanowi ono kontynuację serii "Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego". W zakładce Zeszyty naukowe znajduje się wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w naszych Zeszytach oraz streszczenia w języku angielskim począwszy od Zeszytu 101. Redaktorem serii do 2006 r. był prof. dr hab. Janusz Barta, a od 2007 r. funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Andrzej Matlak.

  
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej wpisane są na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 13 punktów za każdą publikację.

 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Katedra zorganizowała i prowadzi studia licencjackie i podyplomowe.

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa mediów, prawa prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz innych wyższych uczelniach Krakowa.

 

WSPÓŁPRACA I WYMIANA NAUKOWA

 

Wśród współpracujących z Katedrą urzędów państwowych, instytucji i stowarzyszeń wymienić należy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Towarzystwo Doktorantów UJ. Prowadzona jest również międzynarodowa współpraca naukowa. Realizowana jest ona m.in. poprzez stypendia i wymianę bezpośrednią. W ostatnich latach pracownicy Instytutu byli stypendystami Universita Degli Studi w Pavii i Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht w Monachium. Instytut także współpracuje z International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).

Szczególnie wiele Instytut (aktualnie Katedra) zawdzięcza Instytutowi Maxa Plancka w Monachium, bez którego pomocy i współpracy nie byłoby możliwe osiągniecie aktualnej pozycji Instytutu. Chodzi tu o pobyty stypendialne, pomoc w nawiązaniu kontaktów naukowych i publikowaniu za granicą, a także o sugestie badawcze i, po prostu, osobistą życzliwość osób tam zatrudnionych.