Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Prawa Autorskiego

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. Andrzej Matlak

Profesor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Redaktor naczelny czasopisma "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej"), członek ALAI Polska.

E-mail: a.matlak@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4811-0407

Najważniejsze publikacje:

 • Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, R. Markiewicz (1997);
 • Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);
 • Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, pod red. R. Ludwikowskiego (1998);
 • Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);
 • Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),
 • Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);
 • Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),
 • Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);
 • Handel elektroniczny a prawo autorskie [w:] Handel elektroniczny - prawne problemy, pod red. J. Barty, R. Markiewicza (2005);
 • Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka (2008);
 • Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (książka profesorska 2007);
 • Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;
 • Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);
 • Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego (2011);
 • Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);
 • Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013);
 • Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),
 • Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Michałowi du Vallowi (2015);
 • Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, współaut. J. Barta, R. Markiewicz [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).
 • Cytat w świetle prawa autorskiego [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple  (2017);
 • Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [w:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (2018);
 • Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Adamczak (2018),
 • Komentarze do 9 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, pod red. E. Laskowskiej-Litak, R. Markiewicza (2019);
 • Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu [w:] Znaki towarowe i ich ochrona, pod  red. R. Skubisza,(2019);
 • Nowe zasady dotyczące nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych wynikające z dyrektywy 2019/789, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualne (2020),
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online” (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej (2020),
 • Komentarze do: art. 6 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 10-12, art.  61, art.  21, art.  211, art. 212, art. 213, art.  232 , art.  24, art.  29, art. 79 ust. 6-7, art. 97-99 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, pod red. R. Markiewicza (2021).

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego".

E-mail: ryszard.markiewicz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0868-4489

Najważniejsze publikacje:

 • Umowy licencyjne (praca doktorska, 1978);
 • Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (praca habilitacyjna, 1984);
 • Ochrona prac naukowych (1990);
 • Główne problemy prawa komputerowego, współaut. J. Barta (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, A. Matlak (1997);
 • Internet a prawo, współaut. J. Barta (1998);
 • Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. J. Barta (2002);
 • Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, współaut. J. Barta (2004);
 • Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, współaut. J. Barta (2005);
 • Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);
 • Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2007);
 • Poland (w:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, współaut. J. Barta (2007);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, współaut. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z. Ćwiąkalski; E. Traple (2011);
 • Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);
 • O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, współaut. J. Barta (2013);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (Współaut. J. Barta);
 • Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (Współaut. S. Sołtysiński);
 • Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);
 • Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, współaut. J. Barta, P. Fajgielski (2015);
 • Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);
 • Prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2016).

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Współpracuje z "Kwartalnikiem Prawa Prywatnego".

E-mail: sybilla.stanislawska-kloc@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4010-1917

Najważniejsze publikacje:

 • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
 • Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [w:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);
 • Przedmiot prawa autorskiego [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
 • Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),
 • Ochrona baz danych (praca doktorska, 2002),
 • Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, s. 100, s. 453-476,
 • Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. (w: ) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , str. 117 - 152 (współaut. B. Jewula);
 • Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (współ. B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, s. 117- 140.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

dr Ewa Laskowska-Litak, LL.M.

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa Internetu i europejskiego prawa własności intelektualnej.

E-mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2400-4156

Najważniejsze publikacje:

 • Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 163-172;
 • Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (współautor Grzegorz Mania);
 • Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, str. 5-20;
 • Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, str. 1293-1298 (współautor Piotr Fik);
 • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, str. 96-107. 

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

dr Nicholas Ghazal

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

E-mail: nicholas.ghazal@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9216-1009

Najważniejsze publikacje:

 • Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017, zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej;
 • Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o.o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, nr 144, 2013;
 • Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012;
 • Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010;
 • Legitymacja bierna redaktora naczelnego (w:) Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

dr Michał Markiewicz, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego oraz dóbr osobistych.

E-mail: michal.markiewicz@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

 • Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
 • Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
 • Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123
 • Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013
 • Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

dr Bohdan Widła

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Najważniejsze publikacje:

 • Komentarz do: art. 99[1]-99[6] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, pod red. R. Markiewicza, Warszawa 2021,
 • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, s. 228-243,
 • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2020
 • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), s. 242-249
 • Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, s. 104-111
 • Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, s. 51-93
 • Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, s. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.