Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1993

W. Tabor, E. Wojcieszko, Polskie prawo znaków towarowych a Wytyczne EWG (problemy harmonizacji), s. 9-23;
R. Skubisz, Wytyczne o ujednoliceniu przepisów prawa w państwach - członkach EWG w dziedzinie znaków towarowych i usługowych.. Próba oceny znaczenia dla polskiego prawa znaków towarowych, s. 25-40;
J. Fiołka, Projekt wytycznych Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, s. 41-59;
M. Byrska, Wytyczne EWG w sprawie ochrony programów komputerowych a polski projekt prawa autorskiego, s. 61-82;
E. Nowińska, Prawne ramy działalności reklamowej w krajach EWG, s. 83-100;
P. Auteri, Der Schutz der Werke des Industrial Design in europäischer und internationaler Sicht, s. 101-112.

A. Kopff, Prawa pokrewne i sąsiednie, s. 9-26;
E. Wojnicka, Podstawowe zagadnienia ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów w wybranych ustawodawstwach krajowych, s. 27-51;
M. Czajkowska-Dąbrowska, Utwory audiowizualne, utwory wideograficzne, wideogramy: między prawem autorskim a prawami sąsiednimi, s. 53-64;
A. Wojciechowska, Niektóre aspekty ochrony prawnej wideogramów, s. 65-76;
E. Traple, Wydawca materiałów drukowanych jako podmiot praw sąsiednich, s. 77-92;
A. Matlak, Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, s. 93-112.

J. Barta, R. Markiewicz, Prezydencki projekt Karty praw i wolności a prawo prasowe, s. 9-17;
E. Nowińska, Wolność słowa a dozwolona treść gospodarczej wypowiedzi promocyjnej, s. 19-29;
I. Dobosz, Tytuł prasowy jako nazwa dziennika lub czasopisma - problemy ontologiczne, s. 31-53;
J. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, s. 55-69;
E. Traple, Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania, s. 71-87;
A. Matlak, Prawnoautorskie problemy przekazu satelitarnego i kablowego, s. 87-102;
A. Wojciechowska, Problematyka ochrony prawnej wideoklipu, s. 105-114.