Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1997

P. E. Geller, Własność intelektualna na rynku światowym. Wpływ postanowień TRIPs w sprawie rozstrzygania sporów, s. 9-27;
M. Pampanin, La disciplina dell'attivit? televisiva in Italia: parametri costituzionali e modelli legislativi, s. 29-44;
E. Nowińska, M. du Vall, Media w świetle prawa konkurencji, s. 45-55;
A. Mayer, Odpowiedzialność cywilna za błędne wypowiedzi w utworach naukowych w niemieckim systemie prawnym, s. 57-71;
E. Czarny, Karalne rozpowszechnianie materiałów prasowych i prasy zabezpieczonej, s. 73-86;
J. Maciąg, S. Stanisławska, Internet - prasa - prawo, s. 87-96;
J. Barta, R. Markiewicz, Przedruk i inne licencje ustawowe dla prasy, s. 97-107;
D. Kot, Użycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła, s. 109-124;
E. Czarny, Regulacja prawna zagadnienia bezpłatnych egzemplarzy bibliotecznych w ustawodawstwie polskim, s. 125-139.

S. Grzybowski, Instytutu początki, s. 7-12; Z. Bidziński, Ochrona dóbr osobistych w zmienionym w 1996 roku kodeksie cywilnym, s. 13-18;
A. Wojciechowska, Uniwersalizm autorskich praw osobistych w dobie międzynarodowych konwencji, s. 19-25;
J. Fiołka, Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia w prawie ochrony własności intelektualnej, s. 27-31;
I. Mika, Roszczenie o ogłoszenie oświadczenia w prawie wynalazczym, s. 33-41;
E. Traple, Prawo współtwórcy dzieła audiowizualnego do udziału w dochodach z eksploatacji tego dzieła w polskim prawie autorskim, s. 43-59;
S. Stanisławska-Kloc, Pojęcie publikacji a postęp techniczny, s. 61-73;
A. Matlak; Równoczesne i integralne rozpowszechnianie kablowe programów telewizyjnych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 75-89;
J. Marcinkowska, M. Bukowski, Dozwolony użytek szkolny, s. 91-96;
D. Kot, Kształt ochrony zbiorów i baz danych w świetle praw własności intelektualnej, s. 97-110;
J. Barta, R. Markiewicz, Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w sieciach komputerowych, s. 111-130;
R. Tomczyk, Sprostowania prasowe, s. 131-138;
E. Nowińska, Neutralna wypowiedś" a zakaz prowadzenia reklamy ukrytej, s. 139-149;
W. Rakoczy, Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji, s. 151-157;
D. Kasprzycki, Ogólne warunki umów (art. 385-3852 k.c.) w świetle orzecznictwa antymonopolowego, s. 159-168;
P. Podrecki, Zakres obowiązku zgłaszania zamiaru połączeń podmiotów gospodarczych w strukturach holdingu, s. 169-184;
E. Czarny, Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa, s. 185-195;
K. Studnicki, Wykorzystanie rachunku kosztów w ukierunkowaniu rozwoju w formie przemysłowej, s. 197-211;
M. Słomski, Zagadnienia dydaktyki w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, s. 213-219;
J. Gwizdowska, E. Schabowska, Ośrodek Dokumentacji i Informacji w procesie komunikacji naukowej, s. 221-230;
B. Jewuła, A. Korpała, Wybrane adresy dotyczące własności intelektualnej w Internecie, s. 231-253;
J. Gwizdowska, A. Korpała, E. Schabowska, Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, s. 255-269.