Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2005

L. Gruszow: Ochrona wynalazków w Europie. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane, s. 45-62;
J. Straus: Informierte Zustimmung und Patentrecht, s. 63-82;
A. Nowicka: Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze, s. 83-106;
J. Barta, R. Markiewicz: Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, s. 107-122;
M. Kępiński: Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej, s. 123-141;
R. Skubisz: Naruszenie prawa do znaku towarowego poprzez użycie geograficznego oznaczenia pochodzenia w świetle dyrektywy o znakach towarowych, s. 141-160;
J. Fiołka: Jurysdykcja zagraniczna (extraterritorial lub transborder jurisdiction) w sprawach własności przemysłowej, s. 161-172;
A. Kołodziej: Roszczenia informacyjne w prawie własności przemysłowej, s. 173-190;
A. Wojciechowska: Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (Uwagi do ustawy - Prawo własności przemysłowej), s. 191-210   

J. Schmidt-Szalewski: L' évolution du droit français de la concurrence déloyale, s. 211-224;
M. Poźniak-Niedzielska: Różne oblicza tego samego czynu nieuczciwej konkurencji, s. 225-230;
E. Nowińska, M. du Vall: Ochrona przed naśladownictwem produktów, s. 231-242 

E. Wojcieszko-Głuszko: Roszczenie o złożenie oświadczenia w prawie nieuczciwej konkurencji, s. 243-268;
A.Lichorowicz: Przedsiębiorstwo handlowe a przedsiębiorstwo rolne we włoskim kodeksie cywilnym, s. 269-282;
M. Pazdan: Umowa o mediację, s. 283-294;
S. Sołtysiński: Przepisy przejściowe o prawach nabytych w kodeksie spółek handlowych: przyczynek do analizy art. 613, s. 295-316;
A. Szajkowski: Włączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle nowelizacji k.s.h z 2003 r)., s. 317-328;
I. Weiss: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej przez konwersję obligacji zamiennych na akcje, s. 329-342;
S. Włodyka: Przedspółka akcyjna (art. 323 § 4 k.s.h.), s. 343-358;
S. Wójcik: Kilka uwag w związku z ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniającą kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy, s. 359-380;
A. Szumański: Teoria praw nabytych w prawie spółek handlowych (zagadnienia wybrane), s. 381-412;
E. Łętowska: Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym, s. 413-430;
S. Waltoś: Czy klęska legislacji w Polsce, s. 430-447.

E.Wojcieszko-Głuszko: Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, s. 9-139;
I. B. Nestoruk: Europejskie prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? (prezentacja projektu dyrektywy o niuczciwych praktykach handlowych), s.139-188;

A. Patrycka-Skrzypek: Ochrona odmain roślin w świetle nowych regulacji prawnych, s. 189-218;

R.M. Skarbiński: Wybrane problemy intertemporalne prawa autorskiego, s. 219-246

K.Czyewski: Right of publicity w orzecznictwie amerykańskim, s. 247-311

E.Czarny-Drożdżejko: Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania się, ss. 479

D. Kasprzycki: Spam, czyli niezamówiona komercyjna poczta elektroniczna, ss. 345