Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2006

I. Mika: Sponsorowanie w radiu i telewizji, ss. 305

K. Jasińska, Ochrona idei - zagadnienia wybrane, s. 9-28

A. Lejko, Muzyka filmowa w prawie autorskim, s. 29-128

K. Klafkowska - Waśniowska, Nadania programów jako przedmiot ochrony praw nadawców, s. 129-166

Sz. Rubisz, Istota i proces kształtowania się instytucji dozwolonego uzytku w prawie autorskim, s. 167-200

M. Ozóg, Stanowienie wyjątków od prawa autorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagi na tle art. 331 pr. aut., s. 201-234 

K. Siewicz, Zakres klauzuli copyleft w prawie poslkim, s. 235-262

D. Wałkowski, Naruszenie prywatności w Internecie poprzez ingerencję w tajemnicę korespondencji, s. 263-285 

D. Kot, Elektroniczny obrót utworem w świetle prawa autorskiego, ss. 269

P. Funka, Zdolność odróniająca znaku tpwarowego w aspekcie prawnoporównawczym, s. 9-106

P. Kostański, Pozycja prawna licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości licencjodawcy, s. 107-136

J. Ozegalska - Trybalska, Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych, s. 137-166

M. Zuraw, Kolizje prawa pchronnego na znak towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru, s. 167-219

Prace poświęcona pamięci Adama Uruszczaka

A. Zoll, Zamiast przedmowy, ss. 11-12

W. Uruszczak, In Memoriam, ss. 13-18

M. Uruszczak, "Zamczysko" pod Krzeszowicami, ss. 19-26

G. Urbanek, Wspomnienie o Adamie, ss. 27-28

M. Hosowicz, Wspomnienie, ss. 29-32

A. Bojańczyk, Fotografia i historia jednego spotkania, ss. 33-36

W. Uruszczak, Publikacje Adama Uruszczaka, s. 37-40

A. Uruszczak, Francuska konstrukcja skargi organizacji konsumentów o usunięcie klauzul abuzywnych, s. 41-56

K. Korus, Demokracja i prawda, ss. 57-66

H. Wolanin, Prawo (nomos) i prawodawca języka (nomothetes) w Platońskim "Kratylosie", ss. 67-84

P. Serrand, De la legislation a la juridiction: l"evolution de la loi en droit public francais, ss. 85-92

S. Waltoś, KIlka słów o kanonach etyki akademickiej, ss. 93-102

K. Chytła, Gospodarcze i polityczne znaczenie ekwitów w Rzymie u schyłku III i II w. p. n. e., s. 103-114 

W. Uruszczak, Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum. O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 r., s. 115-136  

A. Karabowicz, Szlachecka wolność słowa: fikcja czy rzeczywistość? Cenzura państwowa w XVI-wiecznej Polsce, 137-150

K. Baran, Batalia o skuteczność writu habeas corpus w Anglii doby Stuartów, s. 151-158

J. Halberda, Wager of law - gwarancja wolności obywatelskich czy wyjście awarytjne dla łobuzów?, s. 159-174

J. Człowiekowska, Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, s. 175-184

B. Gawlik, Skutki wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, s. 185-198

F. Zoll, Forma pisemna odstąpienia od umowy w umowach konsumenckich, s. 199-206

M. Pecyna, Istotne naruszenie umowy i jego skutki prawne w prawie rosyjskim w świetle prawa europejskiego Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r., s. 207-218 

J. Barta, R. Markiewicz, Spór o granice prawa autorskiego, s. 219-230

M. Wyrwiński, Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych, s. 231-244

W. Wróbel, O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej, s. 245-254

A. Światłowski, Ogólne załozenia modelu orzekania w sprawach o wykroczenia w Niemczech, s. 255-266

G. Russek, Prawa mniejszości w rozwoju prawa międzynarodowego do 1945 r. , s. 267-278

K. J. Salomon, Komisja Kompensacyjna Narodów Zjednoczonych (The United Nations Compensation Commission), s. 279-286

M. Węglarz, Akt Akcesyjny - enfant terrible czy child prodigy? - analiza art. 55 oraz 57 Aktu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r., s. 287-296 

M. Czepelak, Między Hagą a Brukselą - w poszukiwaniu współczesnej wizji unifikacji prawa prywatnego międzynarodowego, s. 297-319