Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Katedry

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Andrzej Matlak

Profesor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej").

Kontakt:

E-mail: a.matlak@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, R. Markiewicz (1997);

Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);

Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, pod red. R. Ludwikowskiego (1998);

Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),

Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),

Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);

Handel elektroniczny a prawo autorskie [w:] Handel elektroniczny - prawne problemy, pod red. J. Barty, R. Markiewicza (2005);

Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty,       R. Markiewicza, A. Matlaka (2008);

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (książka profesorska 2007);

Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);

Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego (2011);

Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);

Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013); 

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),

Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa       własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana            prof. Michałowi du Vallowi (2015);

Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, współaut. J. Barta, R. Markiewicz  [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).

 

Doktoranci prof. dr hab. Andrzeja Matlaka:

- Monika Kolęda

- Diana Pustuła

- Dawid Radziszewski

- Monika Serek

- Marta Szaroma

- Stanisław Tronow

- Agata Konieczna