Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe

Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i są kontynuacją Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), które ukazują się od 1973 r. Od połowy 2008 r. czasopismo  wydawane jest jako kwartalnik przez Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Na łamach ZNUJ PPWI omawiane są wszystkie aspekty prawa własności intelektualnej (m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji, prawa mediów oraz prawa informacyjnego). Publikowane teksty koncentrują się na różnych problemach z zakresu prawa własności intelektualnej z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

Misją ZNUJ PPWI jest prezentowanie najistotniejszych zagadnień tej bardzo szybko rozwijającej się obecnie dziedziny prawa (co wiąże się szczególnie z rozwojem nowych technologii). Autorami artykułów publikowanych w czasopiśmie są często najwybitniejsi naukowcy i eksperci afiliowani w różnych krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych oraz instytucjach, a także praktycy (m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi) specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

ISSN 1689-7080

Redakcja

W skład Redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej Matlak (redaktor naczelny)

dr Dariusz Kasprzycki (redaktor tematyczny)

dr Michał Markiewicz (redaktor)

Beata Olędzka (sekretarz redakcji)

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska (redaktor tematyczny)

dr Tomasz Targosz (redaktor tematyczny)

dr hab. Anna Tischner (redaktor tematyczny)

dr hab. Michał Wyrwiński (redaktor tematyczny)

Rada naukowa

W skład Rady naukowej kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” wchodzą:

prof. Jan Błeszyński - Uniwersytet Warszawski

prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska - Uniwersytet Warszawski

prof. Thomas Dreier - Karlsruhe Institute of Technology

prof. Reto M. Hilty - Max Planck Institute for Innovation and Competition

prof. Wojciech Kowalski - Uniwersytet Śląski

prof. Ryszard Markiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Ewa Nowińska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Maksymilian Pazdan - Akademia Leona Koźmińskiego

prof. Maria Poźniak-Niedzielska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - Uniwersytet w Białymstoku

prof. Ryszard Skubisz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Maciej Szpunar - Uniwersytet Śląski

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych (poz. 31316 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.) za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Autor otrzymuje 70 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (58,11).

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer, który jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

Zasady etyczne obowiązujące autorów 

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.

Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.

Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.

Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich.

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma. Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.

Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.