Przejdź do głównej treści

Struktura i Pracownicy

Wewnętrzną strukturę Katedry tworzą Zakłady zajmujące się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny własności intelektualnej. Bardzo istotną rolę odgrywa również Biblioteka (dawniej Biblioteka Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, obecnie Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Wydziałowej Biblioteki Prawniczej). Ponadto, w zależności od potrzeb powoływane są zespoły, które opracowują konkretne tematy badawcze. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Matlak.

Zakład Prawa Autorskiego

KIEROWNIK KATEDRY - prof. dr hab. Andrzej Matlak

Profesor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej").

 

Najważniejsze publikacje: 

Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, R. Markiewicz (1997);

Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);

Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, pod red. R. Ludwikowskiego (1998);

Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),

Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),

Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);

Handel elektroniczny a prawo autorskie [w:] Handel elektroniczny - prawne problemy, pod red. J. Barty, R. Markiewicza (2005);

Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty,       R. Markiewicza, A. Matlaka (2008);

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (książka profesorska 2007);

Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);

Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego (2011);

Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);

Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013); 

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),

Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa       własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana            prof. Michałowi du Vallowi (2015);

Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, współaut. J. Barta, R. Markiewicz  [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).

 

Doktoranci prof. dr hab. Andrzeja Matlaka:

- Monika Kolęda

- Diana Pustuła

- Dawid Radziszewski

- Monika Serek

- Marta Szaroma

- Stanisław Tronow

- Agata Konieczna

więcej o KIEROWNIK KATEDRY - prof. dr hab. Andrzej Matlak

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego". 

 

Najważniejsze publikacje: 

Umowy licencyjne (praca doktorska, 1978);

Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (praca habilitacyjna, 1984);

Ochrona prac naukowych (1990);

Główne problemy prawa komputerowego, współaut. J. Barta (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, A. Matlak (1997);

Internet a prawo, współaut. J. Barta (1998);

Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. J. Barta (2002);

Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, współaut. J. Barta (2004);

Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, współaut.  J. Barta (2005);

Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);

Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2007);

Poland (w:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, współaut. J. Barta (2007);

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, współaut. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z.  Ćwiąkalski; E. Traple (2011);

Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);

O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, współaut. J. Barta (2013);

Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (Współaut. J. Barta);

Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (Współaut. S. Sołtysiński);

Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);

Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, współaut. J. Barta, P. Fajgielski (2015);

Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);

Prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2016).

 

Doktoranci prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza:

- mgr Adrian Adamski;

- mgr Anna Bałazińska;

- mgr Andrzej Hańderek;

- mgr Monika Kolęda;

- mgr Damian Łapka;

- mgr Olena Roguska;

- mgr Karolina Gorczyca - Barszczewska;

- mgr Amanda Adamska;

- mgr Patrycja Cierlak.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Współpracuje z "Kwartalnikiem Prawa Prywatnego".

 

Najważniejsze publikacje: 

Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [w:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Przedmiot prawa autorskiego [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),

Ochrona baz danych (praca doktorska, 2002),

Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, s. 100, s. 453-476,

Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. (w: ) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , str. 117 - 152 (współaut. B. Jewula);

Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (współ. B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, s. 117- 140.

dr Ewa Laskowska-Litak, LL.M., adiunkt

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa Internetu i europejskiego prawa własności intelektualnej.

ORCID: 0000-0003-2400-4156

Najważniejsze publikacje: 

Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 163-172;

Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (współautor Grzegorz Mania);

Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, str. 5-20;

Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, str. 1293-1298 (współautor Piotr Fik);

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, str. 96-107.   

 

dr Nicholas Ghazal, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Najważniejsze publikacje: 

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017, zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej; 

Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o.o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, nr 144, 2013;

Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012;

Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010;

Legitymacja bierna redaktora naczelnego (w:) Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

 

Dyżury dla studentów: wtorki, godz. 12.30 - 13.30, ul. Józefa 19, pokój nr 53.

dr Michał Markiewicz, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego oraz dóbr osobistych.

Najważniejsze publikacje:

Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018

Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015

Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123

Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013

Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

dr Bohdan Widła, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

Najważniejsze publikacje:

More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), s. 242-249

Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, s. 104-111

Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, s. 51-93

Ochrona naukowych i krytycznych edycji dzieł literackich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2(108)/2010, s. 34-55

Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, s. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

 

Dyżury dla studentów: piątki, godz. 10:45-11:45, ul. Józefa 19, pokój nr 31

 

Zakład Prawa Własności Przemysłowej

KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Adiunkt. Specjalista z zakresu prawa wynalazczego, znaków towarowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.

 

Najważniejsze publikacje: 

Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOWI 1995, ss. 260;

Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, s. 531-554;

Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, s. 699-715 (Współaut. Szwaja, Janusz);

Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, s. 897-940 (Współaut. Mika, Iwona B.);

Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, ss. 195;

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, s. 9-138;

Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, s. 35-43;

Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, wyd. 2, s. 469-556,;

Seria (rodzina) znaków towarowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1465-1486;

Kształt funkcjonalnie estetyczny, (w:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 872-898;

Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, s. 818-865;

Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436,  [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia Docet. Księga jublileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 723-739;

Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane, ZNUJ PIPWI  Kraków 2018, z. 2 (140), s. 121-136.

 

Doktoranci dr hab. Elżbiety Wojcieszko-Głuszko:

- mgr Marta Lampart;

- mgr Justyna Miszczyk; 

- mgr Joanna Wiśniowska.

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa informacyjnego.

 

Najważniejsze publikacje: 

Adresy internetowe a znaki towarowe, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Adres internetowy i domena, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red: B. Fischera i M. Skrucha (2000);

Wspólnotowy znak towarowy oraz możliwość rejestracji adresu internetowego komercyjnych stron WWW jako znaku towarowego Wspólnot, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. prof. S. Biernata (2000);

Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr. 5;

Cybersquatting i inne formy nadużywania adresów internetowych a czyny nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zagadnienia Nieuczciwej Konkurencji, Zeszyt 77 z 2001 r;

Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne (praca doktorska, 2003);

Poland (“pl”). W: Domain name law and practice, New York: Oxford University Press: 2005, s. 613-640;

Własność przemysłowa. W: Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kant. Wyd. “Zakamycze”: Warszawa 2005, s. 627-712;

Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165;

Nationale Schutzysteme. Poland (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts. Nationale schutzysteme und internationale Streitbeilegung, pod red. T. Bettingnera, Kóln 2008: Carl Heymanns Verlag, s. 839 - 868;

Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, ZN UJ PIPWI 2007, z. 98, s. 35-71 (Współaut. Stanisławska-Kloc, Sybilla);

Budowa, formułowanie i interpretacja zastrzeżeń w europejskim prawie patentowym, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 347-364.

dr Dariusz Kasprzycki, adiunkt

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego.

Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM ). Do najważniejszych jego działań publikacyjnych w ostatnim czasie należy redakcja naukowa Księgi Pamiątkowej śp. prof M. du Valla.  

Dr Dariusz Kasprzycki jest współorganizatorem powstania i współautorem koncepcji programowej nowego kierunku licencjackiego "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

  
Najważniejsze publikacje:

Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, s. 76-81;

Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, s. 211-227;

Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, s. 70-86;

The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 139-152;

How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (współaut., J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

Agresywne praktyki rynkowe (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, s. 227-233
Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  s. 145-157;

Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 166-193.

dr Joanna Marcinkowska, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa UE.

 

Najważniejsze publikacje: 

Internet - prasa - prawo, współaut. S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);

Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),

Treść prawa autorskiego, współaut. A. Matlak, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [w:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, wspólaut. J. Szwaja (2001);

Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);

Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), pod red. M. Sawczuka, Kraków: Wolters Kluwer 2006, s. 69-90 (całość ss. 490);

Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, s. 94;

Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), w: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;

System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja,

Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim (współautor Stanisławska-Kloc Sybilla), Krakowski Przegląd Notarialny, 2017 t. 2 nr 4, s. 65-82

Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa : uwagi ogólne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 31-49

Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 2017. - S. 289-300

Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, 2018. - S. 341-360

dr Marcin Balicki, asystent

ORCID: 0000-0002-3355-4611

Adwokat, rzecznik ds. europejskich znaków towarowych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda. Od września 2019 roku arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Johannes Gutenberg – Universität w Moguncji oraz Ruprecht – Karls Universität w Heidelbergu, a także laureat utworzonej przez Uniwersytety Jagielloński i Wiedeński Szkoły Prawa Austriackiego.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a także organizator i prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących tej tematyki.

Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu

KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

ORCID: 0000-0001-8297-4578

specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2020), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.   

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015;

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008;

Rozdziały w opracowaniach monograficznych:

Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz);

Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) (w:) R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017, s. 1-51, 74-153, s. 233-240;

Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdział XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III, s. 233-240) (w:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, (Wydanie II) Warszawa 2017;

 Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) System Informacji Prawnej LEX 2012 – publikacja elektroniczna (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93);

Cele i zakres zastosowania ZNKU (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105;

Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638, współautor: J. Szwaja;

Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego (s. 53 – 65), Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE (s. 65-73),  Pojęcie „przeciętny konsument” w u.p.n.p.r. na tle prawa i orzecznictwa UE (s. 89-122),  Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa (s. 217-226) (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012;

Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, wyd. 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431;

Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej; Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie; Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy (w:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453;

W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych (w:) Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019, s. 558-572

Komentarz do wyroków C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 (w:) Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak,  Wolters-Kluwer 2019, s. 33-41, s. 117-133, s. 363-368, s. 390-397, s. 413-426

Użycie znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych chronionych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. O horyzontalnym oddziaływaniu klauzuli napraw (w:) Znaki towarowe i ochrona, red. R. Skubisz, C.H. Beck 2019 (w druku)

Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection (w:) The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019, s. 154-181

Design Rights and Designer’s Rights (w:) Research Handbook on Design Law (red. H. Hartwig), Edward Elgar 2019 (forthcoming/w druku)

Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law  (w:) Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge 2020 (forthcoming/w druku)

 

Wybrane artykuły:

Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70;

Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691;

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42;

Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244;

Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja);

Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja);

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz);

Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160;

Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska);

Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202;

Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23;

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65;

Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255;

Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221;

Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego w: Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 38, s. 227-240;

Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137;

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (w:) „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712;

Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim (w:) Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780;

Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego (współautor Krzysztof Felchner), PPH 2017, nr 6, s. 1-8;

Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712;

The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314;

W ekosystemie ochrony własności intelektualnej (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085

Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48

dr hab. Michał Wyrwiński, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

 

Najważniejsze publikacje:

Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002 (nr 4);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004;

Spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna, (współaut.: K. Kohutek, A. Rachwał, M. Spyra), Warszawa 2005;

Prawo bankowe. Komentarz (praca zbiorowa red. F. Zoll), Warszawa 2005;

Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005(nr 1);

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005(nr 20),

Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – uwagi na tle art. 370[1]KPC, Monitor Prawniczy 2006(nr 16),

Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, Zeszyty Naukowe UJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 (z.96),

Zgoda na naruszenie dobra osobistego (w:) Media a dobra osobiste, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2009: Wolters Kluwer, ss. 424, s. 204 – 218.

dr Tomasz Targosz, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej  i prawa konkurencji.

 

Najważniejsze publikacje:

Art. 7 ksh. - Czy rzeczywiście zalążek regulacji prawa holdingowego? Rejent 2003, nr 1, s. 105-132.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki, Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 4, s. 23-29.

Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, ss. 301.

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexiz 2004

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.

Inspire Art. Polskie prawo spółek a spółki formalnie zagraniczne, Prawo Spółek 2005, nr 1.

Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.

Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (Współaut. Świerczyński, Marek)

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350.

Reklama a wolności traktatowe. W: Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943.

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ZNUJ PWIOWI 2007, z. 97, s. 79-143 (Współaut. Tischner, Anna)

Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66

Problemy prawne związane z nowelizacją przepisów o organizacjach zbiorowego zarządzania – problemy związane z uchyleniem art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PzPWI z. 101, s. 5-29 (współaut. Marek Bukowski, Robert Tomczyk)

New Technologies and the Public Domain w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180

Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce (w) Europejskie Prawo Spółek (red. Jacek Napierała), Wolters Kluwer Polska 2008, s. 115-154

Polen (w) Handbuch der Persönlichkeitsrechte, (red. H-P. Götting, Ch. Schertz, W. Seitz) C.H. Beck München 2008, s. 1114-1130

Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych (w:) Media a dobra osobiste (red. J. Barta, R. Markiewicz), Wolters Kluwer Polska 2009, s. 284-357.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, ss. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law (w) Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów (w:) Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29 – 53

Wpływ reklamy na prawo umów na przykładzie wprowadzenia w błąd co do cechy towaru (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 137-172

Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSP nr 4 z 2012 r., s. 45 i nast.

Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99

W poszukiwaniu pozoru prawnego (w:) J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59.

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65

Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312

Ograniczenia wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433

Ustanie wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817

Przejście autorskich praw majątkowych (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914

Przepisy przejściowe i końcowe (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1500-1525

Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.

dr Piotr Wasilewski, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (TMT). Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2005-2006 Koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska.  

 

Najważniejsze publikacje:

Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, ZN IPWI nr 97/2007;

Licencjodawca wolnych licencji w rzeczywistości zbiorowego zarządu, PPH, nr specjalny 13/2007;

Umowy licencyjne typu open content, jako przykład umów web-wrap, e-Biuletyn CBKE nr 3/2007 oraz Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek nr 8 do Monitora Prawniczego nr 16/2008;

Wydawca, czyli kto?, ZN IPWI, nr jubileuszowy 100/2007;

Glosy do wyroków SN:

z dnia 5 marca 2002 r., II KKN 341/99 (materiały pokonferencyjne, Kraków 2006 r.),

z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 334/2005 (PiP nr  6/2007);

Umowy licencyjne typu open content – nowa forma ochrony praw autorskich w sieci, Prawo Nowych Technologii nr 1/2008;

Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie” (współautor Grzegorz Pacek), PPH nr 7/2008;

Open content licenses as an example of web-wrap contracting (w:) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008;

Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008;

Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012;

„Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2014, nr 2;

Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2014, z. 123

dr Jakub Chwalba, asystent

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Utwór architektoniczny i jego twórca”. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego oraz „prawa Internetu”.

 

Publikacje naukowe:

Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2008, z. 102

Prawo prasowe a publikacje internetowe, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2010, z. 109

 

Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym:

The IP Basic Training Materials, publikacja elektroniczna (Red de Propiedad Intellectual e Industrial en Latinoamerica), J. Chwalba, D. Kasprzycki, I. Mika, A. Tischner, J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall

Pobieranie filmów i muzyki to nie kradzież, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia 2008, publikacja dostępna pod adresem http://www.rp.pl/artykul/179350.html

 

Dyżury dla studentów: piątki od 10.30-11.30, pok. 31

dr Zbigniew Pinkalski, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów i reklamy, własności przemysłowej, a także prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how.

Najważniejsze publikacje: 

Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Wolters Kluwer, 2015;

Jak należy implementować dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych? Uwagi de lege ferenda (w:) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, (Red.) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Wolters Kluwer 2018;

Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej - art. 4 pr. aut. i pr. pokr., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, zeszyt 106

Sprostowanie a reklama prasowa, Zeszyty Prasoznawcze UJ, nr 1-2/2010

Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z 27.02.2009 r., ZNUJ PPWI, zeszyt 109

Ambush marketing - charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2011

Działalność reklamowa Telewizji Publicznej w Polsce, Glosa nr 3/2011

Konstytucyjność terminu „utwór” w  świetle przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PPWI, zeszyt 116

Bluetooth marketing czy Bluespam? Prawne aspekty wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem nadajników Bluetooth” (współautor z P. Fedczyszynem), ZNUJ PPWI, zeszyt 119

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwosci z 11.09.2014 r. w sprawie C – 117/13 Technische Universitat Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG,       Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2015

Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim – analiza zakresu art. 29(2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2016

Prawo pokrewne na rzecz wydawców – rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym? (współautorstwo z K. Wiese), ZNUJ PPWI, zeszyt nr 131/2016

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych, Glosa nr 3/2016

Dopuszczalność wykorzystania elementów graficznych w sentencji orzeczenia – analiza na tle sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, Monitor prawniczy 3/2017

Podmiotowy zakres zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – analiza krytyczna, ZNUJ PPWI 4(142)/2018

Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943, Monitor Prawa Handlowego 3/2018

Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016

Dozwolony użytek praw autorskich w przypadku przeglądania stron internetowych oraz zapisywania ich kopii zapasowych. Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-360/13, Lex/el. 2016

Utwory niedostępne w obrocie handlowym. Glosa do wyroku TS z dnia 16 listopada 2016 r., C-301/15, Lex/el.2017