Przejdź do głównej treści

Struktura i Pracownicy

Wewnętrzną strukturę Katedry tworzą Zakłady zajmujące się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny własności intelektualnej. Bardzo istotną rolę odgrywa również Biblioteka (dawniej Biblioteka Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, obecnie Sekcja Prawa Własności Intelektualnej Wydziałowej Biblioteki Prawniczej). Ponadto, w zależności od potrzeb powoływane są zespoły, które opracowują konkretne tematy badawcze. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Matlak.

Zakład Prawa Autorskiego

KIEROWNIK KATEDRY- prof. dr hab. Andrzej Matlak

Profesor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej").

 

Najważniejsze publikacje: 

Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, R. Markiewicz (1997);

Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);

Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, pod red. R. Ludwikowskiego (1998);

Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),

Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),

Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);

Handel elektroniczny a prawo autorskie [w:] Handel elektroniczny - prawne problemy, pod red. J. Barty, R. Markiewicza (2005);

Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty,       R. Markiewicza, A. Matlaka (2008);

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (książka profesorska 2007);

Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);

Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego (2011);

Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);

Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013); 

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),

Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa       własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana            prof. Michałowi du Vallowi (2015);

Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, współaut. J. Barta, R. Markiewicz  [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).

 

Doktoranci prof. dr hab. Andrzeja Matlaka:

- Monika Kolęda

- Diana Pustuła

- Dawid Radziszewski

- Monika Serek

- Marta Szaroma

- Stanisław Tronow

- Agata Konieczna

więcej o KIEROWNIK KATEDRY- prof. dr hab. Andrzej Matlak

dr Sybilla Stanisławska-Kloc, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Współpracuje z "Kwartalnikiem Prawa Prywatnego".

 

Najważniejsze publikacje: 

Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [w:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Przedmiot prawa autorskiego [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),

Ochrona baz danych (praca doktorska, 2002),

Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, s. 100, s. 453-476,

Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. (w: ) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , str. 117 - 152 (współaut. B. Jewula);

Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (współ. B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, s. 117- 140.

dr Ewa Laskowska-Litak, LL.M., adiunkt

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa Internetu i europejskiego prawa własności intelektualnej.

ORCID: 0000-0003-2400-4156

Najważniejsze publikacje: 

Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 163-172;

Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (współautor Grzegorz Mania);

Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, str. 5-20;

Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, str. 1293-1298 (współautor Piotr Fik);

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, str. 96-107.   

 

dr Nicholas Ghazal, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Najważniejsze publikacje: 

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017, zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej; 

Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o.o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, nr 144, 2013;

Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012;

Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010;

Legitymacja bierna redaktora naczelnego (w:) Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

 

Dyżury dla studentów: wtorki, godz. 12.30 - 13.30, ul. Józefa 19, pokój nr 53.

dr Michał Markiewicz, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego oraz dóbr osobistych.

Najważniejsze publikacje:

Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018

Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015

Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123

Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013

Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

dr Bohdan Widła, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego.

Najważniejsze publikacje:

More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), s. 242-249

Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, s. 104-111

Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, s. 51-93

Ochrona naukowych i krytycznych edycji dzieł literackich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2(108)/2010, s. 34-55

Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, s. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

 

Dyżury dla studentów: piątki, godz. 10:45-11:45, ul. Józefa 19, pokój nr 31

 

dr Zbigniew Pinkalski, asystent

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów i reklamy, własności przemysłowej, a także prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony informacji i know – how.

Najważniejsze publikacje: 

Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Wolters Kluwer, 2015;

Jak należy implementować dyrektywę 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych? Uwagi de lege ferenda (w:) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, (Red.) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Wolters Kluwer 2018;

Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej - art. 4 pr. aut. i pr. pokr., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, zeszyt 106

Sprostowanie a reklama prasowa, Zeszyty Prasoznawcze UJ, nr 1-2/2010

Granice ochrony prawnoautorskiej – glosa do wyroku SN z 27.02.2009 r., ZNUJ PPWI, zeszyt 109

Ambush marketing - charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2011

Działalność reklamowa Telewizji Publicznej w Polsce, Glosa nr 3/2011

Konstytucyjność terminu „utwór” w  świetle przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PPWI, zeszyt 116

Bluetooth marketing czy Bluespam? Prawne aspekty wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem nadajników Bluetooth” (współautor z P. Fedczyszynem), ZNUJ PPWI, zeszyt 119

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w ramach dozwolonego użytku publicznego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwosci z 11.09.2014 r. w sprawie C – 117/13 Technische Universitat Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG,       Europejski Przegląd Sądowy nr 6/2015

Incydentalne wykorzystanie utworu chronionego prawem autorskim – analiza zakresu art. 29(2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Prawa Handlowego nr 4/2016

Prawo pokrewne na rzecz wydawców – rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym? (współautorstwo z K. Wiese), ZNUJ PPWI, zeszyt nr 131/2016

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych, Glosa nr 3/2016

Dopuszczalność wykorzystania elementów graficznych w sentencji orzeczenia – analiza na tle sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, Monitor prawniczy 3/2017

Podmiotowy zakres zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – analiza krytyczna, ZNUJ PPWI 4(142)/2018

Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943, Monitor Prawa Handlowego 3/2018

Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016

Dozwolony użytek praw autorskich w przypadku przeglądania stron internetowych oraz zapisywania ich kopii zapasowych. Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-360/13, Lex/el. 2016

Utwory niedostępne w obrocie handlowym. Glosa do wyroku TS z dnia 16 listopada 2016 r., C-301/15, Lex/el.2017

Zakład Prawa Własności Przemysłowej

KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

Adiunkt. Specjalista z zakresu prawa wynalazczego, znaków towarowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.

 

Najważniejsze publikacje: 

Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOWI 1995, ss. 260;

Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, s. 531-554;

Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, s. 699-715 (Współaut. Szwaja, Janusz);

Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, s. 897-940 (Współaut. Mika, Iwona B.);

Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, ss. 195;

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, s. 9-138;

Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, s. 35-43;

Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, Warszawa 2017, wyd. 2, s. 469-556,;

Seria (rodzina) znaków towarowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1465-1486;

Kształt funkcjonalnie estetyczny, (w:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 872-898;

Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, s. 818-865;

Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436,  [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia Docet. Księga jublileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 723-739;

Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane, ZNUJ PIPWI  Kraków 2018, z. 2 (140), s. 121-136.

 

Doktoranci dr hab. Elżbiety Wojcieszko-Głuszko:

- mgr Marta Lampart;

- mgr Justyna Miszczyk; 

- mgr Joanna Wiśniowska.

dr Dariusz Kasprzycki, adiunkt

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego.

Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM ). Do najważniejszych jego działań publikacyjnych w ostatnim czasie należy redakcja naukowa Księgi Pamiątkowej śp. prof M. du Valla.  

Dr Dariusz Kasprzycki jest współorganizatorem powstania i współautorem koncepcji programowej nowego kierunku licencjackiego "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

  
Najważniejsze publikacje:

Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, s. 76-81;

Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, s. 211-227;

Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, s. 70-86;

The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 139-152;

How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (współaut., J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

Agresywne praktyki rynkowe (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, s. 227-233
Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  s. 145-157;

Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 166-193.

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa informacyjnego.

 

Najważniejsze publikacje: 

Adresy internetowe a znaki towarowe, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Adres internetowy i domena, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red: B. Fischera i M. Skrucha (2000);

Wspólnotowy znak towarowy oraz możliwość rejestracji adresu internetowego komercyjnych stron WWW jako znaku towarowego Wspólnot, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. prof. S. Biernata (2000);

Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr. 5;

Cybersquatting i inne formy nadużywania adresów internetowych a czyny nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zagadnienia Nieuczciwej Konkurencji, Zeszyt 77 z 2001 r;

Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne (praca doktorska, 2003);

Poland (“pl”). W: Domain name law and practice, New York: Oxford University Press: 2005, s. 613-640;

Własność przemysłowa. W: Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kant. Wyd. “Zakamycze”: Warszawa 2005, s. 627-712;

Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165;

Nationale Schutzysteme. Poland (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts. Nationale schutzysteme und internationale Streitbeilegung, pod red. T. Bettingnera, Kóln 2008: Carl Heymanns Verlag, s. 839 - 868;

Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, ZN UJ PIPWI 2007, z. 98, s. 35-71 (Współaut. Stanisławska-Kloc, Sybilla);

Budowa, formułowanie i interpretacja zastrzeżeń w europejskim prawie patentowym, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 347-364.

  

dr Marcin Balicki, asystent

Zakład Prawa Informacyjnego

KIEROWNIK ZAKŁADU - prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego". 

 

Najważniejsze publikacje: 

Umowy licencyjne (praca doktorska, 1978);

Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (praca habilitacyjna, 1984);

Ochrona prac naukowych (1990);

Główne problemy prawa komputerowego, współaut. J. Barta (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, A. Matlak (1997);

Internet a prawo, współaut. J. Barta (1998);

Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. J. Barta (2002);

Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, współaut. J. Barta (2004);

Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, współaut.  J. Barta (2005);

Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);

Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2007);

Poland (w:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, współaut. J. Barta (2007);

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, współaut. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z.  Ćwiąkalski; E. Traple (2011);

Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);

O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, współaut. J. Barta (2013);

Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (Współaut. J. Barta);

Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (Współaut. S. Sołtysiński);

Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);

Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, współaut. J. Barta, P. Fajgielski (2015);

Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);

Prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2016).

 

Doktoranci prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza:

- mgr Adrian Adamski;

- mgr Anna Bałazińska;

- mgr Andrzej Hańderek;

- mgr Monika Kolęda;

- mgr Damian Łapka;

- mgr Olena Roguska;

- mgr Karolina Gorczyca - Barszczewska;

- mgr Amanda Adamska;

- mgr Patrycja Cierlak.

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

ORCID: 0000-0001-8297-4578

specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2020), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.   

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015;

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008;

Rozdziały w opracowaniach monograficznych:

Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz);

Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) (w:) R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017, s. 1-51, 74-153, s. 233-240;

Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdział XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III, s. 233-240) (w:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, (Wydanie II) Warszawa 2017;

 Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) System Informacji Prawnej LEX 2012 – publikacja elektroniczna (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93);

Cele i zakres zastosowania ZNKU (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105;

Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638, współautor: J. Szwaja;

Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego (s. 53 – 65), Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE (s. 65-73),  Pojęcie „przeciętny konsument” w u.p.n.p.r. na tle prawa i orzecznictwa UE (s. 89-122),  Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa (s. 217-226) (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012;

Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, wyd. 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431;

Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej; Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie; Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy (w:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453;

W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych (w:) Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019, s. 558-572

Komentarz do wyroków C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 (w:) Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak,  Wolters-Kluwer 2019, s. 33-41, s. 117-133, s. 363-368, s. 390-397, s. 413-426

Użycie znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych chronionych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. O horyzontalnym oddziaływaniu klauzuli napraw (w:) Znaki towarowe i ochrona, red. R. Skubisz, C.H. Beck 2019 (w druku)

Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection (w:) The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019, s. 154-181

Design Rights and Designer’s Rights (w:) Research Handbook on Design Law (red. H. Hartwig), Edward Elgar 2019 (forthcoming/w druku)

Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law  (w:) Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge 2020 (forthcoming/w druku)

 

Wybrane artykuły:

Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70;

Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691;

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42;

Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244;

Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja);

Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja);

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz);

Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160;

Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska);

Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202;

Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23;

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65;

Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255;

Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221;

Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego w: Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 38, s. 227-240;

Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137;

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (w:) „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712;

Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim (w:) Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780;

Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego (współautor Krzysztof Felchner), PPH 2017, nr 6, s. 1-8;

Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712;

The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314;

W ekosystemie ochrony własności intelektualnej (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085

Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48

 

dr Joanna Marcinkowska, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa UE.

 

Najważniejsze publikacje: 

Internet - prasa - prawo, współaut. S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);

Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),

Treść prawa autorskiego, współaut. A. Matlak, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [w:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, wspólaut. J. Szwaja (2001);

Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);

Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), pod red. M. Sawczuka, Kraków: Wolters Kluwer 2006, s. 69-90 (całość ss. 490);

Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, s. 94;

Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), w: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;

System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja,

Wokół pojęcia utworu w prawie autorskim (współautor Stanisławska-Kloc Sybilla), Krakowski Przegląd Notarialny, 2017 t. 2 nr 4, s. 65-82

Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa : uwagi ogólne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 31-49

Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, 2017. - S. 289-300

Konstytucyjne prawo do informacji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, 2018. - S. 341-360

dr Tomasz Targosz, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej  i prawa konkurencji.

 

Najważniejsze publikacje:

Art. 7 ksh. - Czy rzeczywiście zalążek regulacji prawa holdingowego? Rejent 2003, nr 1, s. 105-132.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki, Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 4, s. 23-29.

Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, ss. 301.

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexiz 2004

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.

Inspire Art. Polskie prawo spółek a spółki formalnie zagraniczne, Prawo Spółek 2005, nr 1.

Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.

Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (Współaut. Świerczyński, Marek)

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350.

Reklama a wolności traktatowe. W: Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943.

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ZNUJ PWIOWI 2007, z. 97, s. 79-143 (Współaut. Tischner, Anna)

Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66

Problemy prawne związane z nowelizacją przepisów o organizacjach zbiorowego zarządzania – problemy związane z uchyleniem art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PzPWI z. 101, s. 5-29 (współaut. Marek Bukowski, Robert Tomczyk)

New Technologies and the Public Domain w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180

Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce (w) Europejskie Prawo Spółek (red. Jacek Napierała), Wolters Kluwer Polska 2008, s. 115-154

Polen (w) Handbuch der Persönlichkeitsrechte, (red. H-P. Götting, Ch. Schertz, W. Seitz) C.H. Beck München 2008, s. 1114-1130

Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych (w:) Media a dobra osobiste (red. J. Barta, R. Markiewicz), Wolters Kluwer Polska 2009, s. 284-357.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, ss. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law (w) Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów (w:) Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29 – 53

Wpływ reklamy na prawo umów na przykładzie wprowadzenia w błąd co do cechy towaru (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 137-172

Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSP nr 4 z 2012 r., s. 45 i nast.

Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99

W poszukiwaniu pozoru prawnego (w:) J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59.

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65

Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312

Ograniczenia wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433

Ustanie wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817

Przejście autorskich praw majątkowych (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914

Przepisy przejściowe i końcowe (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1500-1525

Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.

     
  

dr hab. Michał Wyrwiński, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

 

Najważniejsze publikacje:

Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002 (nr 4);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004;

Spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna, (współaut.: K. Kohutek, A. Rachwał, M. Spyra), Warszawa 2005;

Prawo bankowe. Komentarz (praca zbiorowa red. F. Zoll), Warszawa 2005;

Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005(nr 1);

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005(nr 20),

Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – uwagi na tle art. 3701KPC, Monitor Prawniczy 2006(nr 16),

Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, Zeszyty Naukowe UJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 (z.96),

Zgoda na naruszenie dobra osobistego (w:) Media a dobra osobiste, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2009: Wolters Kluwer, ss. 424, s. 204 – 218.

 

 

Zakład Prawa Konkurencji i Środków masowego przekazu

KIEROWNIK ZAKŁADU - prof. dr hab. Ewa Nowińska

Profesor nadzwyczajny. Specjalista z zakresu prawa prasowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, a w szczególności prawa reklamy, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (należącego do Ligue internationale du droit de la concurrence), arbiter Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych oraz Sądu Polubownego Rynku Audiowizualnego.

 

Najważniejsze publikacje: 

Wywłaszczenie patentu (praca doktorska, 1979);

Prawo reklamy, współaut. E. Traple (1994);

Reguły konkurencji a umowy dystrybucyjne i serwisowe w zakresie pojazdów samochodowych (1995);

Odpowiedzialność mediów i wydawnictw za treść reklamy [w:] Reklama i media w Polsce (1996);

Media w świetle prawa konkurencji, współaut. M. du Vall (1997);

Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy (1998);

Konwencja luksemburska o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku a polskie prawo patentowe (wynalazcze), seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 8 (1999);

Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, wyd. I (praca habilitacyjna, 1997), wyd. II (2002);

Reklama [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty R. Markiewicza, A. Matlaka (2002).

Prawo własności przemysłowej. T. 2. Wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych (2005);

Wolność wypowiedzi prasowej (2007);

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 5, współaut. M. du Vall (2010);
Prawo własności przemysłowej. Wyd. 5, współaut. M. du Vall, U. Promińska (2010);

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz 2018 r. (współautora K. Szczepanowska-Kozłowska).

 

Doktoranci prof. dr hab. Ewy Nowińskiej: 

- mgr Jakub Michał Doliński

- mgr Michał Ryba

- mgr Weronika Glensczyk

- mgr Marcin Jakubczyk

- mgr Katarzyna Wiktor-Rogowska

- mgr Michał Walczak.

dr Piotr Wasilewski, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (TMT). Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2005-2006 Koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska.  

 

Najważniejsze publikacje:

Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, ZN IPWI nr 97/2007;

Licencjodawca wolnych licencji w rzeczywistości zbiorowego zarządu, PPH, nr specjalny 13/2007;

Umowy licencyjne typu open content, jako przykład umów web-wrap, e-Biuletyn CBKE nr 3/2007 oraz Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek nr 8 do Monitora Prawniczego nr 16/2008;

Wydawca, czyli kto?, ZN IPWI, nr jubileuszowy 100/2007;

Glosy do wyroków SN:

z dnia 5 marca 2002 r., II KKN 341/99 (materiały pokonferencyjne, Kraków 2006 r.),

z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 334/2005 (PiP nr  6/2007);

Umowy licencyjne typu open content – nowa forma ochrony praw autorskich w sieci, Prawo Nowych Technologii nr 1/2008;

Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie” (współautor Grzegorz Pacek), PPH nr 7/2008;

Open content licenses as an example of web-wrap contracting (w:) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008;

Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008;

Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012;

„Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2014, nr 2;

Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2014, z. 123

dr Jakub Chwalba, asystent

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Utwór architektoniczny i jego twórca”. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego oraz „prawa Internetu”.

 

Publikacje naukowe:

Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2008, z. 102

Prawo prasowe a publikacje internetowe, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2010, z. 109

 

Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym:

The IP Basic Training Materials, publikacja elektroniczna (Red de Propiedad Intellectual e Industrial en Latinoamerica), J. Chwalba, D. Kasprzycki, I. Mika, A. Tischner, J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall

Pobieranie filmów i muzyki to nie kradzież, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia 2008, publikacja dostępna pod adresem http://www.rp.pl/artykul/179350.html

 

Dyżury dla studentów: piątki od 10.30-11.30, pok. 31