Przejdź do głównej treści

Studia

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.


  

PROGRAM NAUCZANIA  

na Studiach Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej

w roku akademickim 2019/2020

 

  

I. WYMAGANIA OGÓLNE (w tym wymagany poziom wykształcenia wyższego):

 

Studia podyplomowe „Prawa Własności Intelektualnej” trwają dwa semestry. Zajęcia na studiach odbywają się w soboty, zasadniczo dwa razy w miesiącu. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe.

 

Dokumenty, które należy przedłożyć:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski)

   

 

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 

Studia podyplomowe „Prawa Własności Intelektualnej” są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych i podczas praktyki zawodowej.

   

 

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

  

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS
1. Prawo autorskie Wykład 35 10
2. Prawa pokrewne prawu autorskiemu Wykład 10 4
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Wykład 30 10
4.  Wzory przemysłowe Wykład  9  4
5.  Znaki towarowe Wykład  21
6.  Prawo prasowe Wykład  8  3
7. Szczególne zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej związane z funkcjonowaniem Internetu Wykład  12  5
8.  Prawo patentowe Wykład  20  9
9.  Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej Wykład  15  5

 

Łączna liczba godzin: 160

Łączna liczba punktów ECTS: 58

 

  

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymogów określonych planem studiów i programem nauczania, w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów.

 

 

 

 

Obsługa studiów

Renata Swałdek

tel.: (12) 427 59 20, (12) 427 59 41

e-mail: renata.swaldek@uj.edu.pl

 

 

Studia II stopnia - Intellectual Property and New Technologies

Szczegóły dotyczące kierunku

Studia magisterskie 2- stopnia prowadzone w języku obcym (j. angielskim), 3-semestralne

 

·       1 -semestr: program w całości realizowany w formie zdalnego nauczania (e-learning)

·       2- semestr – zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym

·       3- semestr: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej

 

Edycja w roku akademickim 2018/2019 – październik 2018 – luty 2020.

 

Program studiów

Program studiów oferuje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy odnoszącej się do aktualnych zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej, w tym następujące kursy:

 

·       Patent Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-301 Patents) *

·       Trade mark law and allied rights (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) *

·       Copyright Law (łącznie z kursem e-learningowym WIPO DL-201 Copyright and Related Rights) *

·       Introduction to EU Law*

·       New technologies, Ethical, Social and Legal perspective*

·       New technologies and patents

·       Copyright in the digital age

·       Commercial communication

·       English in IP matters

·       Resolving IP and Technology Disputes through Mediation and Arbitration

·       Digital content

·       Privacy and personal rights on the Internet

·       ISPs liability

·       Protection and licensing of software, data bases and computer games

·       Infringements of IPRs in the field of new technologies

·       Jurisdiction and choice of law on the Internet

·       IP overlaps

·       Future law for next technologies

·       New technologies, Patents and Human Rights

·       Protection of Big Data

 

* kurs realizowany w formie-learningu

 

Język

angielski

 

Wymogi rekrutacyjne oraz kwalifikacja

Wymogi formalne:

·      dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

·      znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

 

Kwalifikacja w oparciu o:

·      list motywacyjny (I etap kwalifikacji)

·      rozmowę kwalifikacyjna (II etap kwalifikacji)*

 

* do drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej (ocenianej w skali 0-50 punktów), przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwięcej punktów w etapie pierwszym w liczbie przekraczającej o połowę ustalony limit miejsc

 

Minimalna i maksymalna liczba studentów

Minimalna liczba - 20

Maksymalna liczba- 50

 

Fees

3500 euro dla studentów z Polski oraz UE*

7000 euro dla studentów spoza UE*

 

*za całe studia, możliwe rozłożenie płatności na raty

Rejestracja 

·       Rejestracja (3 nabory):

  • 10 maja 2018—2018 lipca*
  • 21 lipiec 2018— 22 sierpnia 2018*
  • 23 sierpnia 2018— 5 września 2018*

 

Szczegółowy harmonogram naborów:

 

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/en_GB/swjo/studia-ii-stopnia/terminy-rekrutacji

 

* Jeżeli limit miejsc we wcześniejszych naborach nie zostanie wyczerpany

Daty

·       Październik 2018 r. – luty 2019: obowiązkowa faza nauczania w trybie e-learningu

·       Luty – czerwiec 2019 r.: faza z zajęciami w trybie stacjonarnym, wizyta studyjna w UP RP

·       Październik - luty 2020 r.: seminarium magisterskie, praktyka, obrona pracy magisterskiej *

 

* możliwość obrony od października 2019 pod warunkiem zaliczenia praktyki i przedłożenia pracy magisterskiej

Dyplom

Dyplom magistra na kierunku „Intellectual Property and New Technologies”*

 

* duplikat dyplomu w języku angielskim wskazywał będzie WIPO oraz Urząd Patentowy jako instytucje współpracujące

 

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wiodących ośrodków naukowych z zagranicy, ekspertów WIPO oraz praktyków z branży nowych technologii

Więcej informacji

Więcej informacji:

www.wipo.int/academy

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl

dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl

 

Studia I stopnia - Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów

Uprzejmie informujemy, iż aktualne informacje dotyczące studiów Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów znajdują się na stronie: https://wpia.uj.edu.pl/pwinm

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia - dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania
docx
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - program kształcenia
docx
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - plan studiów
docx
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - efekty kształcenia
docx
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - kwestionariusz 2019
pdf
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej - harmonogram II semestr 18/19
pdf
Intellectual Property and New Technologies - master's degree program
pdf
Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów - efekty kształcenia