Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 1980

J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, s. 5-119.

W. Tabor, Wynagrodzenie z tytułu stosowania projektów wynalazczych w jednostkach gospodarki uspołecznionej w świetle ustawy o wynalazczości, s. 5-127.

G. Ćmikiewicz, Zagadnienie systematyki umów dotyczących prawa autorskiego, s. 9-24;

J. Barta, Umowa o wydanie i rozpowszechnianie utworu muzycznego, s. 25-52;

J. Barta, Ograniczenia wykonywania praw autorskich do utworu muzycznego, s. 53-74;

T. Trafas, Charakter dzieła filmowego i dzieła telewizyjnego jako przedmiotu prawa, s. 75-89;

J. Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, s. 91-119;

I. Dobosz, Prawne uregulowanie działalności środków masowego przekazu w Polsce a potrzeba nowej kodyfikacji prawa prasowego, s. 121-135.