Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe -2003

P. Ślęzak: Dzieło multimedialne w świetle prawa autorskiego, s. 7-50;
M. Ożóg: Problemy prawne związane z wystawieniem utworu w miejscu dostępnym dla publiczności, s.51-77;
P. Białecki: Zasada jednolitej ochrony praw osobistych twórcy na tle komercjalizacji prawa autorskiego, s.79-91;
E. Żołnierczuk: Wokół zagadnień dóbr osobistych artysty wykonawcy, s. 93-112;
A. Malczewska: Ochrona patentowa programów komputerowych na gruncie regulacji prawnych i dotychczasowej praktyki patentowej oraz w świetle wspólnotowej inicjatywy legislacyjnej, s. 113-140;
M. Trzebiatowski: Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), 141 -191;
M. Krekora: Wyłączność danych w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w prawie polskim lub na tle prawnoporównawczym, s. 193-209;
A.Matlak: Teleturniej w świetle przepisów prawa cywilnego, s. 211- 246;

J. Ożegalska-Trybalska: Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, ss. 506

B. Gadek: Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k), ss. 253;

R. Skubisz: Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle Prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, s. 11- 39;
E. Wojcieszko-Głuszko: Wspólne prawo ochronne, s. 41-82;
M. Trzebiatowski: Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, s. 83-150;
A. Machnicka: Znaki towarowe a ochrona dóbr osobistych osób fizycznych w prawie kanadyjskim, s. 151-185;
M. Mazurek: Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, s. 187-241
M. Trzebiatowski: Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), s. 243 - 326.