Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2011

Marcin Kruszyński, Ingardenowska koncepcja dzieła jako przedmiotu intencjonalnego, s. 5

Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk-Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach o zatwierdzanie i o zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, s. 20

Małgorzata Pęk, Ochrona nadań w prawie Unii Europejskiej, s. 45

  

Table of Contents

Marcin Kruszyński, Ingarden’s concept of a work as an intentional object

Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk-Herdzina, Civil proceedings in matters of approving and modifying tables of fees for use of works or objects of neighbouring rights

Małgorzata Pęk, Broadcasts’ protection under European Union law

 

Summaries of Papers 111

Dorota Sokołowska, Ochrona słowa w prawie autorskim, s. 5

Jakub Michał Doliński, Rekonstrukcja historyczna jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, s. 19

Kacper Jan Piórecki, Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, s. 40

Beata Gadek-Giesen, Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, s. 63

Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk-Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach z art. 110[1] ust. 2 pkt 2–6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 84

Maciej Hulicki, Pojęcie „poinformowany użytkownik” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, s. 112

 

Table of Contents

Dorota Sokołowska, Protection of a word in copyright

Jakub Michał Doliński, Historical re-enactment as a subject matter of copyright

Kacper Jan Piórecki, Copyrights of persons cooperating in building development projects

Beata Gadek-Giesen, Plagiarism in academic works – selected issues

Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk-Herdzina, Civil proceedings in matters under Art. 110[1] (2) (2)–(6) of the Law on Copyright and Neighbouring Rights 

Maciej Hulicki, The notion of „informed user” in the light of EU practice and jurisprudence

 

Summaries of Papers 112

Joanna Banasiuk, Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego, s. 5

Małgorzata Pęk, Ochrona nadań w prawie międzynarodowym – część I, s. 28

Igor B. Nestoruk, Marketing ekologiczny w prawie polskim – przegląd regulacji, s. 143

 

Table of Contents

Joanna Banasiuk, Co-holding of copyright in a co-authored work

Małgorzata Pęk, Protection of neighbouring rights of broadcasting organisations under Public International Law – part I

Igor B. Nestoruk, Environmental marketing in the Polish law – an overview of the current legal framework  

 

Summaries of Papers 113

Jakub Michał Doliński, Utwór inspirowany w prawie autorskim, s. 5   

Małgorzata Pęk, Ochrona nadań w prawie międzynarodowym – część II, s. 22 

Anna Ziarno, Zdolność rejestrowa koloru per se jako wspólnotowego znaku towarowego, s. 126

Marlena Jankowska, Konferencja Wikimedia Polska – Wrocław 2011, s. 155

  

Table of Contents

Jakub Michał Doliński, Inspired work in copyright law

Małgorzata Pęk, Protection of neighbouring rights of broadcasting organisations under Public International Law – part II 

Anna Ziarno, Registrability of colour per se as Community trade mark 

Marlena Jankowska, Wikimedia Poland Conference – Wrocław 2011    

  

Summaries of Papers 114