Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2015

Bartosz Kleba, Zezwolenie jako podstawa statusu i działania organizacji zbiorowego zarządzania w prawie unijnym i polskim a praktyka sądów powszechnych, s. 5

Joanna Matczuk, Prawo do kultury v. prawo autorskie – nieuchronny konflikt czy nadzieja na koncyliację?, s. 36

Marta Sznajder, Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania, s. 52

Łukasz Gruszczyński, Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS, s. 92

Ewa Nitkiewicz, Głos o zachowanie bezpiecznej przystani dla portali internetowych wobec przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy Delfi AS przeciwko Estonii do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, s. 111

Olena Shynkarenko, Intellectual Property Rights in Trade Agreements between the European Union and the European Third States (EEA, EU–Switzerland, EU–Ukraine), s. 137

Magdalena Danek, Consumer welfare objective in the GlaxoSmithKline judgment: an obstacle to the reform of Art. 102 TFEU?, s. 151

 

Table of Contents

 

Bartosz Kleban, Permit as the basis of the status and operation of collective management organizations in the EU and Polish law and the practice of courts of general jurisdiction

Joanna Matczuk, The right to culture v. copyright law: inevitable conflict or hope of conciliation?

Marta Sznajder, Patent infringement under the doctrine of equivalents – principles of application

Łukasz Gruszczyński, Plain packaging of tobacco products and the obligations of the TRIPS Agreement

Ewa Nitkiewicz, Call for retaining safe harbours for internet portals in the face of accepting the referral of Delfi AS versus Estonia case to the Great Chamber of the European Court of Human Rights in Strasbourg

Olena Shynkarenko, Intellectual Property Rights in Trade Agreements between the European Union and the European Third States (EEA, EU–Switzerland, EU–Ukraine)

Magdalena Danek, Consumer welfare objective in the GlaxoSmithKline judgment: an obstacle to the reform of Art. 102 TFEU?

 

 

Summaries of Papers 127

Ryszard Markiewicz, Kilka uwag o dozwolonym użytku w prawie autorskim, s. 5

Anna Wojciechowska, Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim, s. 19

Beata Giesen, Wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy, s. 30

Krzysztof Kurosz, Ochrona praw autorskich w świetle modelu procedury cywilnej i karnej – uwagi na tle wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, s. 44

Łukasz Draszczyk, Strona internetowa w świetle prawa autorskiego, s. 74

Karolina Dacyl-Kwilosz, Status prawnoautorski obiektu architektonicznego, s. 94

Magdalena Gąsowska, Addressing the need to improve the functioning of the European trade mark system: defining relevant market for the purposes of the genuine use of the Community Trade Mark and alternative enhancements, s. 112

   

Table of Contents

  

Ryszard Markiewicz, Several remarks about permitted use in copyright law  

Anna Wojciechowska, Evolution of film authorship model in the Polish law 

Beata Giesen, Exercise of copyright after the author’s death 

Krzysztof Kurosz, Copyright protection in the models of civil procedure and criminal procedure – remarks against the background of major amendments to the Code of Criminal Procedure 

Łukasz Draszczyk, Website under copyright law 

Karolina Dacyl-Kwilosz, Copyright status of architectural structures 

Magdalena Gąsowska, Addressing the need to improve the functioning of the European trade mark system: defining relevant market for the purposes of the genuine use of the Community Trade Mark and alternative enhancements 

 

 

 

Summaries of Papers 128

Agnieszka Damasiewicz, Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?, s. 5 

Krzysztof Żok, Kwalifikacja umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS) – uwagi na tle prawa polskiego i wybranych zagranicznych systemów prawnych, s. 18 

Marcin Jan Stępień, Umowy licencyjne rosyjskiego prawa autorskiego – wybrane aspekty prawnoporównawcze, s. 33

Michał Bohaczewski, Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych, s. 50 

Katarzyna Jasińska, Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej, s. 84

Joanna Uchańska, The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of ‘hard cases’ inventions, s. 106

 

Table of Contents

 

Agnieszka Damasiewicz, Is a feature film a manner of screenplay dissemination (According to the Act on Copyright and Neighbouring Rights)?

Krzysztof Żok, Qualification of the Software as a Service contract – remarks against the background of the Polish law and selected foreign law systems

Marcin Jan Stępień, Licence agreements in Russian copyright law – selected comparative law aspects

Michał Bohaczewski, Scope of protective rights to trade marks and third-party rights connected with using surnames and business names

Katarzyna Jasińska, The so-called mandatory sum in proceedings to secure claims from the field of intellectual property

Joanna Uchańska, The application of the refined paradigm of patentability used as a justification of the patentability of ‘hard cases’ inventions 

 

Summaries of papers 129

 

Ewa Laskowska, Konstytucyjne podstawy ochrony prawnoautorskiej, s. 5

Krzysztof Kurosz, Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego, s. 26

Dorota Sokołowska, Zwrot opłaty reprograficznej, s. 47 

Marcin Balicki, System patentowy drugiego rzędu – geneza i model w wybranych porządkach prawnych, s. 63

Piotr Kostański, Tomasz Marek, Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych, s. 86

Katarzyna Jasińska,Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe, s. 108

Michał Walczak, Aspekty prawne reklamy suplementów diety w Polsce na tle rozwiązań unijnych, s. 123

 

Table of Contents

 

Ewa Laskowska, Constitutional grounds for copyright protection

Krzysztof Kurosz, Artistic performance as the object of protection. Remarks against the background of the latest case law

Dorota Sokołowska, Reimbursement of private copying levy 

Marcin Balicki, Second tier patent system. Origin and model in selected legal orders 

Piotr Kostański, Tomasz Marek, Selected aspects of amendments to European trademark law 

Katarzyna Jasińska, Prohibition of pharmacy advertising versus pharmaceutical care and loyalty programmes

Michał Walczak, Legal aspects of dietary supplement advertising in Poland against the backdrop of EU solutions 

 

Summaries of Papers 130