Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe 2017

Aleksandra Gruca-Nowak, Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, s. 5

Krzysztof Gienas, Data mining jako problem prawa autorskiego, s. 24

Justyna Zygmunt, Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnienie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, s. 44

Grzegorz Mania, Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek, s. 63

Barbara Olesiak, Problem warstwowości utworu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji utworu do jego fundamentu bytowego, s. 89

Krzysztof Kurosz, Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia?, s. 131

Daria Katarzyna Gęsicka , Costly but effective and proportionate?: a few remarks on website blocking injuctions, s. 161

Anna Wójcik, The evolution of the copyright exhaustion doctrine in the European Union: limitations and controversy in the digital age, s. 178

  

Table of Contents

Aleksandra Gruca-Nowak, Infographic as an object of copyright protection

Krzysztof Gienas, Data mining as a copyright law problem 

Justyna Zygmunt, Sending files via peer-to-peer networks and disseminating works within the meaning of copyright law

Grzegorz Mania, Quotes in music: on the need to reinterpret conditions

Barbara Olesiak, The problem of multiple strata of an artistic work, with special emphasis of the relationship between a work and its ontic foundation

Krzysztof Kurosz, Does the Polish law permit compensation for the death of an animal?

Daria Katarzyna Gęsicka , Costly but effective and proportionate?: a few remarks on website blocking injuctions

Anna Wójcik, The evolution of the copyright exhaustion doctrine in the European Union: limitations and controversy in the digital age 

 

Summaries of Papers 135

Adam Tkacz - Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy s. 5

Julia PadlewskaWolno śćpanoramy w perspektywie porównawczej – Polska, Niemcy i Francja s. 29

Bartosz Kleban System zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych – wybrane postulaty de lege ferenda s. 65

Anna Chorążewska, Tomasz Bielesz- Konstytucyjna zasada państwa prawa a Prawo autorskie z 1952 r. (studium przypadku) s. 97

Cezary Błaszczyk - Liberatarianizm wobec prawa własności intelektualnej s. 133

 

Ysolde Gendreau - Five Years After Its Modernisation: Canadian Copyright Law Poised for Its Reviev s. 5

Susy Frankel - The Dynamic and Unsettled Evolution of Parallel Importing s. 24

Joanna Banasiuk - Orphan Works as a Twentieth Century Black Hole – is There a Need for Adoption of legal Solutions at the International Level? s. 37

Halyna Dovhań - Development of Copyright Legislation in the Russian Empire and its Enforcement on Ukrainian Lands s. 49

Marek Świerczyński - Second Medical Use Patents and the Substitution of Medicinal Products  64

Marlena Jankowska Geodata – a New Object of Intellectual Property? 76

Paweł Podrecki, Janusz Raglewski - Criminal law protection of EU trade marks under Art. 305 of the Industrial Property Law s. 96

Andrzej Oryl - Utwór sceniczny a utwór dramatyczny na gruncie polskiego prawa autorskiego str. 5

Andrzej Hańderek - Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym w świetle prawa autorskiego  str. 23

Anna Wojciechowska- Status głównego reżysera fi lmowego w prawie Unii Europejskiej str. 64

Krzysztof Żok Prawna i ekonomiczna analiza umowy o korzystanie z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service, SaaS) - str. 67

Aleksandra Sydor- Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych str. 79

Piotr Ślęzak - Dopuszczalność używania w obrocie nazwy miasta przez osobę trzecią  str. 93

Marcin Trzebiatowski Ograniczenie skutków rejestracji znaku towarowego przez prawo do swobody wyrażania opinii, w tym do ekspresji artystycznej – problem regulacji prawnej UE - str. 105