Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2018

Jakub Kępiński - Cumulative protection in the case of works of applied art/industrial designs. Should a cemetery candle be protected by the Polish copyright law? str. 5
Łukasz Syrek-Gerstenkorn - Nawiązanie stosunku licencji Creative Commons w prawie polskim str. 21
Péter Mezei - De Minimis and Artistic Freedom: Sampling on the Right Track? str. 56

Katarzyna Jasińska - Zawieszenie postępowania przed sądem ds. unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych str. 68

Klaudia Ostrowska - Czy znak towarowy może być uznany za dobro osobiste? str. 88

Magdalena Marczewska - Charakter prawny i koncepcja treści umowy know-how str. 111
Mariusz Załucki- Własność przemysłowa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wokół granic monopolu eksploatacyjnego i nowych standardów ochrony str. 138

Michał Kućka - Jeszcze o konstytucyjności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r. (SK 32/14) str. 8 
Joanna Marcinkowska - Pozaumowne korzystanie z programu komputerowego przez Skarb Państwa – uwagi ogólne str. 31
Ryszard Markiewicz - Dozwolony użytek jako normatywna podstawa ograniczenia ochrony autorskich dóbr osobistych – autokorekty str. 50
Andrzej Matlak - Odtwarzanie programów telewizyjnych w miejscach dostępnych za opłatą wstępu jako odrębne pole eksploatacji - str. 60

Jerzy Pisuliński - Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą  str. 74
Janusz Raglewski - Ściganie sprawców przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (kilka uwag z perspektywy obrońcy) - str. 85
Tomasz Targosz - Naruszenia dóbr osobistych w Internecie – rewolucja orzecznictwa str. 94

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko - Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu – zagadnienia wybrane str. 121
Karolina Wyrwińska - Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei Open Science i narzędzi Creative Commons str. 137
Michał Wyrwiński - Wstrzymanie wykonania obowiązku „przeprosin” na skutek naruszenia dóbr osobistych przed złożeniem skargi kasacyjnej str. 143

Ewa Laskowska-Litak - Prawnoautorski eksperyment Schrödingera: czy utwór można zdefiniować w ustawie? Uwagi na tle prawa brytyjskiego str. 5
Piotr F. Piesiewicz - Godziwa rekompensata i jej dochodzenie w odniesieniu do dzieł osieroconych (art. 35(8) ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  str. 32

Alicja Tarkowska - Zasady umownej eksploatacji autorskich praw majątkowych w prawie francuskim – przyczynek do dyskusji na temat trafności rozwiązań przyjętych w polskim prawie autorskim str. 47

Joanna Banasiuk - Uzasadnienie wyczerpania prawa autorskiego (w świetle poglądów niemieckiej doktryny i judykatury) - str. 70
Janusz Piotr Kolczyński - Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich str. 86

Maciej Gil - Dodatkowe świadectwo ochronne na produkty lecznicze (SPC), cz. I – zagadnienia podstawowe str. 111

Marek Salamonowicz- Wpływ doktryny posprzedażowej konfuzji oraz funkcjonalności estetycznej na zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu – trade dress – w Stanach Zjednoczonych str. 130

Michał Zaremba - Typologia przepisów prawa autorskiego s. 5

Andrzej Bujak - Zawarcie umowy w oparciu o wzorzec Powszechnej Licencji Publicznej s. 17

Katarzyna Grzybczyk - Advertisements distorting the image of the human body: A new challenge for the Polish legislator s. 29

Joanna Buchalska - The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law s. 44

Maciej Gil - Dodatkowe świadectwo ochronne na produkty lecznicze (SPC) – cz. II – zagadnienia podstawowe s. 57

Joanna Uchańska - Analiza postępowania o unieważnienie patentu na wynalazek farmaceutyczny ze szczególnym uwzględnieniem teorii równoważników w związku z badaniem przesłanki poziomu wynalazczego s. 90

Anna Miszczak - Przesłanki udzielenia licencji przymusowej w polskim prawie własności przemysłowej s. 106

Zbigniew Pinkalski - Podmiotowy zakres zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – analiza krytyczna s. 123