Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2020

Beata Giesen, Zniszczenie egzemplarza utworu – kolizja prawa własności z autorskimi prawami osobistymi, s. 5

Katarzyna Grzybczyk, Fair use jako przykład ograniczenia monopolu autorskiego klauzulą generalną, s. 23

Michał Barycki, Licencja przymusowa na oprogramowanie komputerowe w polskim prawie autorskim, s. 38

Nicholas Ghazal, Inwestycja jako element konstrukcji prawa do fonogramu w świetle prawa UE – uwagi na tle prawa sui generis do bazy danych, s. 77

Iga Bałos, Sztuczna inteligencja i jej wynalazki – studium przypadku, s. 95

Agnieszka Anusz, Antykonkurencyjne zastosowanie programów komputerowych i niezgodne z publicznym prawem ochrony konkurencji wykonywanie ich prawnoautorskiej ochrony, s. 116

Aleksandra Nowak-Gruca, Użytkownik forever off. Wybrane problemy cyfrowego „życia po życiu” związane z ochroną wizerunku i korespondencji, s. 130

Marcin Balicki, Wzór już nie-użyteczny? Nowelizacja definicji wzoru użytkowego ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej , s. 10

Jakub Chwalba, Podmiot rozprowadzający program w sieci Internet jako operator w rozumieniu art. 43 ustawy o radiofonii i telewizji , s. 25

Nicholas Ghazal, Konstrukcja domniemania prawnego a orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, C-484/18, Spedidam i in. przeciwko Institut national de l’audiovisuel , s. 41

Katarzyna Jasińska, Subiektywny wybór istotnych z punktu widzenia spraw z zakresu własności intelektualnej zmian dokonanych ustawą z 4.07.2019 r. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, s. 49

Dariusz Kasprzycki, The Patentability of Plants and Plant-Related Inventions under the European Patent Convention , s. 62

Tereza Kyselovská, Law Applicable to International Licence Contracts and „Characteristic Performance” under Article 4(2) Rome I Regulation , s. 78

Wojciech Machała, Marcin M. Cieśliński, Status normatywny współautorstwa (wielopodmiotowości autorskiej) – próba nowego ujęcia problematyki , s. 95

Andrzej Matlak, Nowe zasady dotyczące nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych wynikające z dyrektywy 2019/789 , s. 108

Péter Mezei, The Doctrine of Exhaustion in Limbo. Critical Remarks on the CJEU’s Tom Kabinet Ruling , s. 130

Zbigniew Pinkalski, Regulacja sądownictwa do spraw własności intelektualnej a konstytucyjne prawo do sądu , s. 154

Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawo do autorstwa utworu i autorstwa wynalazku – losy „przyrodniego rodzeństwa” (wczoraj, dziś i jutro), s. 162

Tomasz Targosz, Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania, s. 178

Anna Tischner, Sztuka użytkowa na bezdrożach prawa autorskiego – kilka uwag z perspektywy horyzontalnej , s. 201

Bohdan Widła, Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development , s. 228

Michał Wyrwiński, Nowe obowiązki dostawy treści lub usług cyfrowych. Uwagi wybrane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770, s. 244

Tadeusz Widła, Indicating Authorial Contribution in the Signatures of the Old Masters, s. 5

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Rozszerzony zbiorowy zarząd – prawo polskie na tle prawa Unii Europejskiej, s. 26

Beata Giesen, Godziwe wynagrodzenie twórców i wykonawców w ramach umów o eksploatację w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/790, s. 48

Katarzyna Błeszyńska, Charakter prawny ingerencji w scenariusz utworu audiowizualnego, s. 68

Kinga Wernicka, Wzór przemysłowy a znak towarowy (na przykładzie zgłoszeń obejmujących formy przestrzenne i symbole graficzne) , s. 88

Zuzanna Ochońska, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu gospodarczym i postępowaniu w sprawach własności intelektualnej , s. 105

Adam Pązik, Szkoda wynikająca z naruszenia przepisów RODO. Wybrane problemy, s. 127

Frank Gotzen, Text and Data Mining, s. 7

Andrzej Matlak, Tomasz Targosz, Michał Wyrwiński,
Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online, s. 14

Justyna Ożegalska-Trybalska, Sybilla Stanisławska-Kloc, Cyfrowy dozwolony użytek edukacyjny – potrzeba chwili czy potrzeba zmian w obliczu nowych realiów nauczania?, s. 49

Joanna Marcinkowska, Kilka uwag o niejasności niektórych przepisów w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących dozwolonego użytku utworów, s. 69

Marcin Trzebiatowski, Dowód na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter – uwagi na tle wyroku Sądu z 27.02.2020 r., T-159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, s. 82

Iga Bałos, The Impact of AI on Patent Quality, s. 107

Naina Khanna, Patent Quality at the European Patent Office, s. 128

Gabriela Lenarczyk, Żaneta Zemła-Pacud, IP and Access to COVID-19-relevant Medicines – in Search of an Optimal Legal Framework, s. 141