Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2021

Ryszard Markiewicz, Problemy z wsiadaniem do pociągu byle jakiego, s. 8

Piotr Ślęzak, Czy kulinaria mogą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego?, s. 20

Dominik Światkowski, Wykonanie koncertu jako przykład artystycznego wykonania stanowiącego samoistny przedmiot umowy o dzieło, s. 37

Marta Szaroma, Korzystanie z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej w świetle art. 5 dyrektywy 2019/790, s. 61

Dorota Gabler, Parodia znaku towarowego o cechach utworu, s. 82

Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, s. 97

Grzegorz Wesela-Bauman, Cezary Samojłowicz, Pierwszeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w postępowaniach dotyczących udzielenia patentów na wynalazek, s. 112

Dominik Światkowski, Making music and Artificial Intelligence from the Perspective of Copyright Law, s. 5

Marek Nowicki, The CJEU Gets to Taste its Own Medicine: a Critical Evaluation of the 2019 Decision in Pelham, s. 23

Justyna Doniec, Prawnoautorska ochrona złośliwego oprogramowania, s. 39

Bartosz Migacz, Wkłady niepieniężne w postaci autorskich praw majątkowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej, s. 63

Kamil Pabian, Ewolucja instytucji  wyczerpania prawa autorskiego w orzecznictwie europejskim i amerykańskim, s. 109

Mateusz Kupiec, Amerykański fair use i japoński non-enjoyment – drogowskazy dla europejskich rozwiązań prawnych w zakresie TDM?, s. 134

Marlena Jankowska, Elżbieta Błach, Agnieszka Warmuzińska, Coronavirus couture. Maseczka ochronna jako dobro własności intelektualnej?, s. 147

Krzysztof Kurosz, Wypowiedź symboliczna na ubraniu jako instrument ekspresji własnej osobowości (kiedy błyskawica przestaje być błyskawicą?, s. 5

Alicja Tarkowska, Pokaz mody jako przedmiot prawa autorskiego, s. 55

Olena Roguska, Autorskoprawna ochrona ubrań w prawie amerykańskim: rozważania na tle wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie Star Athletica v. Varsity Brands, s. 79

Wojciech Zagórski, Wkład twórczy oraz jego wpływ na zakres ochrony w poszczególnych gatunkach fotografii w branży modowej, s. 96

Bartosz Posłuszny, Cultural Appreciation or Cultural Appropriation. Protection of Traditional Garments and Textiles in the Fashion Industry under the Industrial Design Regime, s. 117

Zuzanna Kamińska, Fast fashion z perspektywy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane, s. 133

Zuzanna Ochońska, Ochrona konsumenta w branży mody, s. 148

Beata Giesen, Krzysztof Kurosz, Wizerunek modela w stosunkach kontraktowych, s. 5

Michał Wojewoda, Filip Nowak, O poszukiwaniach prawa właściwego dla ochrony wizerunku, s. 44

Daria Różycka, Opłaty reprograficzne – relikt minionej epoki czy szansa na godziwe wynagrodzenie dla twórców?, s. 68

Nicholas Ghazal, Cyfryzacja i udostępnianie zbiorów przez instytucje dziedzictwa kulturowego w świetle przepisów dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, s. 80

Jan Klonowski, Wpływ praw podstawowych na określenie przedmiotu i zakresu prawa wyłącznego do fonogramu oraz wykładnię wyjątków i ograniczeń monopolu prawnoautorskiego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Pelham, s. 101

Mariusz Zelek, Żądanie zapłaty zryczałtowanego odszkodowania a wykazanie szkody spowodowanej naruszeniem autorskich praw majątkowych, s. 114

Marta Szaroma, Naśladownictwo produktów w branży mody jako czyn nieuczciwej konkurencji, s. 131

Dominik Gabor, Amerykańska ustawa pomocowa The Consolidated Appropriations Act, 2021 a ochrona własności intelektualnej, s. 146