Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2023

Andrzej Matlak, Projekt polskiej implementacji dyrektywy 2019/789 dotyczącej wykonywania
praw autorskich i praw pokrewnych w odniesieniu do transmisji online oraz reemisji programów, s. 5

Anna Wojciechowska, Utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów w definicji wideogramu, s. 21

Marcin Jan Stępień, Zniekształcenie praw autorskich, czyli o wyłączeniu lub ograniczeniu
przeniesienia autorskich praw majątkowych w umowie, s. 36

Łukasz Maryniak, Powrót domaine public payant? O potrzebie ograniczenia domeny publicznej
w stosunku do dzieł folkloru, s. 61

Katarzyna Grzybczyk, Zmiany klimatyczne a oznaczenia geograficzne, s. 76

Marlena Jankowska, Brand Imitation. A Cul-de-Sac or an Opportunity for Fashion Lawyers?, s. 92

Beata Giesen, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia  – rozważania na tle regulacji autorskoprawnej, s. 9

Katarzyna Grzybczyk, O czym chciałby przeczytać profesor Ryszard Markiewicz?, s. 37

Wojciech Machała, Niebezpieczna (potencjalnie) zabawa z prawem autorskim, czyli dylemat fanfiction, s. 52

Adrian Niewęgłowski, Skutki prawne naruszenia obowiązku rozpowszechnienia utworu przez pracodawcę (art. 12 ust. 2 pr. aut.), s. 62

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Prawo pokrewne wydawców publikacji prasowych online – uzasadniony i skuteczny środek ochrony ich praw w dyrektywie 2019/790?, s. 73

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, O szkodzie i odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie własności intelektualnej, s. 86

Anna Tischner, Reforma prawa wzorów w Europie – o reżimie wzorniczym perspektywicznie i (nieco) krytycznie, s. 103

Łukasz Żelechowski, Prawo autorskie i prawo znaków towarowych – dwie planety: czy bardzo odmienne?, s. 119

Ryszard Markiewicz, ChatGPT i prawo autorskie Unii Europejskiej, s. 142

Publikacje Pana Profesora Ryszarda Markiewicza od 2013 r., s. 172

Maciej Barczewski, Prawa własności intelektualnej a dostęp do produktów leczniczych w dobie pandemii na tle nowych inicjatyw Światowej Organizacji Handlu oraz Światowej Organizacji Zdrowia, s. 9

Jakub Chwalba, Twórca utworu architektonicznego, s. 22

Nicholas Ghazal, Skutki prawne inkorporacji fonogramu do dzieła audiowizualnego – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-147/19 Atresmedia, s. 37

Jakub Kępiński. Pobieranie opłat wspólnych (kosztów operacyjnych) od najemców lokali w centrach handlowych jako delikt nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust 1 pkt 3 u.z.n.k.). Uwagi do wyroków sądów powszechnych, s. 47

Ewa Laskowska-Litak, Grzegorz Mania, O nie-literackości cytatu, s. 64

Joanna Marcinkowska, Sybilla Stanisławska-Kloc, Dozwolony użytek biblioteczny w prawie autorskim w związku z implementacją dyrektywy DSM do prawa polskiego, s. 75

Zbigniew Pinkalski, Dozwolony użytek edukacyjny – implementacja art. 5 dyrektywy DSM – uwagi krytyczne, s. 96

Tomasz Targosz, Korzyści podlegające wydaniu w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej, s. 108

Agnieszka Vetulani-Cęgiel, O aktywności i roli interesariuszy w polskich procesach kształtowania prawa autorskiego, s. 126

Bohdan Widła, Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy programów komputerowych – uwagi na tle projektu polskiej implementacji art. 5 dyrektywy 2019/790, s. 138

Joanna Wiszniewska, Influencer marketing – wybrane zagadnienia prawne, s. 155

Piotr Ślęzak, Dzieło konserwatorskie w świetle prawa autorskiego, s.  5

Jan Jastrzębski, Ochrona dzieł sztuki konceptualnej na gruncie prawa autorskiego, s. 17

Wojciech Włodarczyk, Podobieństwo oznaczeń jako czynnik ryzyka wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych, s. 77

Wiktoria Sikorska, Współczesne ujęcie zjawiska degeneracji znaku towarowego, s. 104

Oskar Gińko, Obszary możliwego zastosowania wyjątku Bolara do wyrobów uregulowanych dyrektywami nowego podejścia, s. 117

Jakub Borowiec, Opodatkowanie dochodów osób prawnych z licencji na oprogramowanie w świetle unormowań prawa międzynarodowego. Wybrane aspekty, s. 126