Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2013

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, s. 5 

Krzysztof Felchner, Re-use utworu (bazy danych), s. 29  

Joanna Uchańska, Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, s. 40  

Agnieszka Kotas, Prawo do wizerunku w prawie hiszpańskim i prawie polskim – wybrane zagadnienia, s. 93 

Ewa Molenda-Kropielnicka, Cloud Computing – zagadnienia prawne, s. 109   

Marlena Jankowska, Conference Summary 1st Göttingen International Research Forum on Law and ICT/IP, s. 150

 

Table of Contents

  

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Freedom of expression and protective right in a trade mark 

Krzysztof Felchner, Re-use of work (database)  

Joanna Uchańska, The sui generis protection of biodiversity and its relationship to patent protection 

Agnieszka Kotas, Right to image in Spanish law and Polish law – selected aspects 

Ewa Molenda-Kropielnicka, Cloud Computing – legal issues  

Marlena Jankowska, Conference Summary 1st Göttingen International Research Forum on Law and ICT/IP

   

Summaries of Papers 119

Ewa Laskowska, Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, s. 5 
Marta Lampart, Ruchome znaki towarowe, s. 20

Mariusz Załucki, Ochrona nazwy zespołu muzycznego, s. 37 
Paweł Fedczyszyn, Zbigniew Pinkalski, Bluetooth-marketing czy Bluespam? Prawne aspekty wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem nadajników Bluetooth, s. 64 
Rafał Sikorski, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji w świetle art. 6 rozporządzenia Rzym II, s. 82 
Marcin Balicki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem unieważnionej decyzji Urzędu Patentowego (artykuł dyskusyjny), s. 99  
Joanna Dominowska, The preliminary question in invalidation proceedings in respect of a patent, protection right or right in registration – selected issues, s. 125

 
Table of Contents 

  
Ewa Laskowska, Legal grounds for liability for indirect infringement of author’s economic rights – remarks about application of the Civil Code provisions in copyright law 
Marta Lampart, Motion trade marks 
Mariusz Załucki, Protection of a musical ensemble’s name 
Paweł Fedczyszyn, Zbigniew Pinkalski, Bluetooth-marketing or Bluespam? Legal aspects of sending commercial information via Bluetooth transmitters  
Rafał Sikorski, Law applicable to obligations arising out of unfair competition torts in the light of Art. 6 of Rome II Regulation  
Marcin Balicki, Liability of the State Treasury for damage inflicted by the issue of invalidated decision of the Patent Office   
Joanna Dominowska, The preliminary question in invalidation proceedings in respect of a patent, protection right or right in registration – selected issues  

 

Summaries of Papers 120

 

Ryszard Markiewicz, Internet i prawo autorskie – wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, s. 5

Dorota Sokołowska, Dozwolony użytek prywatny utworów – głos w dyskusji na temat zmiany paradygmatu, s. 20

Marlena Jankowska, Droit moral w wybranych systemach prawnych państw azjatyckich na przykładzie prawa do autorstwa utworu, s. 46

Marcin Ożóg, Wciąż bez gwarancji rządu – uwagi do artykułu M. Balickiego Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem unieważnionej decyzji Urzędu Patentowego (artykuł dyskusyjny), s. 69

Aleksandra Sydor, Dziecko w świetle fleszy – problematyka prawna ochrony dóbr osobistych, s. 85

Konrad Gliściński, Rola modelu ochrony dóbr niematerialnych w ramach Społecznego Systemu Wspierania Innowacji – zarys analizy, s. 105

Magdalena Danek, Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Telekomunikacja Polska jako przykład zastosowania Wytycznych w sprawie praktyk wykluczjących podejmowanych przez przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą, s. 139

   

Table of Contents 

  

Ryszard Markiewicz, Internet and copyright – list of problems and proposed solutions

Dorota Sokołowska, Fair use of works – a voice in discussion about changing the paradigm

Marlena Jankowska, Droit moral in the selected legal systems of Asia on the example of the right to authorship of a work

Marcin Ożóg, Still no government guarantees – remarks on article by M. Balicki Liability of the State Treasury for damage inflicted by the issue of invalidated decision of the Patent Office (polemic)

Aleksandra Sydor, Child in flash light – legal problems of protection of personal interests

Konrad Gliściński, Role of model of intangible property protection within the framework of the Social Innovation Support System – an outline of analysis

Magdalena Danek, The European Commission’s decision in Telekomunikacja Polska as an example of application of the Guidance on exclusionary abuses of dominant position

 

Summaries of Papers 121

Maria Poźniak-Niedzielska, Adrian Niewęgłowski, Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego, s. 5  

Michał Markiewicz, Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, s. 23

Krzysztof Siewicz, Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bibliotek, s. 54 

Emilia Chmielewska, Wspólny znak towarowy gwarancyjny – charakterystyka i specyfika instytucji, s. 70

Piotr Zawadzki, Urząd Patentowy jako sąd uprawniony do zadawania pytań prejudycjalnych, s. 94 

Sylwia M. Rutkowska, Reforma prawa patentowego w USA – system patentowy XXI w.?, s. 117 

Paweł Podrecki, Joanna Uchańska, Badanie przesłanki nieoczywistości w sposób obiektywny, precyzyjny i formalny  w świetle wybranego amerykańskiego i europejskiego orzecznictwa w sprawach patentowych, s. 141

 

Table of Contents

 

Maria Poźniak-Niedzielska, Adrian Niewęgłowski, Orphan works – new challenges for the Polish copyright law 

Michał Markiewicz, Claims of collecting societies for prohibition of cable retransmission  

Krzysztof Siewicz, Proposal of amendments to copyright law with regard to the activity of libraries  

Emilia Chmielewska, Collective guarantee mark – features and particularities  

Piotr Zawadzki, The Patent Office as a court or tribunal authorized to refer matters for preliminary ruling 

Sylwia M. Rutkowska, Reform of patent law in the US – patent system of the 21st century?  

Paweł Podrecki, Joanna Uchańska, Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions  

 

Summaries of Papers 122