Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Head of the Department

E-mail: anna.tischner@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8297-4578

Monographs:

 • Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, pp. 339
 • Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, pp. 499

Articles in journals:

 • Dostosowanie wysokości kapitału zakładowego i wartości nominalnej udziału do wymogów KSH, Monitor Prawniczy 2002, nr 15, p. 679-684
 • Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 roku (II CKN 578/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 7-8, p. 168-179
 • Recenzja: E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck 2002, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3, p. 77-82
 • Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, p. 51-70
 • Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Szwaji, PIPIW UJ 2004, z. 88, p. 173 - 145-161
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Wprowadzenie i tłumaczenie aktu, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 4, p. 1157-1171
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, p. 623-636
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 14, p. 687-691
 • Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, p. 199-244
 • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, p. 36-42
 • Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, p. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz)
 • Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 100, p. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, Monitor Prawniczy 2007, nr 20, p. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), p. 141-160
 • Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, p. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, Studia Prawa Prywatnego nr 3/2009, p. 42-77 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, p. 197 - 229
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, p. 229 – 259
 • Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłoweji prawie autorskim à la polonaise – refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro,  Europejski Przegląd Sądowy 7/2011, p. 20 – 26
 • Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego cech wytworu wynikających wyłącznie z pełnionej funkcji technicznej [in:] A. Adamczak (ed.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury, Kielce 2011, z. 35, p. 159-160
 • Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012, nr 2, p. 202-213
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (with T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), p. 5-65
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik UPRP, nr 5/8/2013 (wydanie specjalne), p. 110-116
 • Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, p. 209-221
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Uwagi na tle wyroku NSA z 15.01.2014 r. w sprawie II GSK 1625/12, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2014, nr 3, p. 61-62
 • Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej , z. 38/2014, p. 227-240
 • Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, p. 121-137
 • Karnoprawna ochrona wzorów przemysłowych (with K. Felchner), PPH 2017, nr 6
 • Kształt jako cecha postaci produktu - możliwości ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2017, nr 2, p. 114-115
 • The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Oxford  Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, p. 303-314
 • Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, p. 44-48
 • Sztuka użytkowa na bezdrożach prawa autorskiego : kilka uwag z perspektywy horyzontalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2 (148) 2020, p. 201-227
 • Beldiman, Dana and Blanke-Roeser, Constantin, and Tischner, Anna, Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective GRUR International (Oxford Journal), nr 7 (vol. 69) 2020, p. 673-692
 • Copyright protection for a functional shape in so far as it is original, GRUR International (Oxford Journal), nr 9 (vol. 69) 2020, p. 969-976

Chapters:

 • Rewizja roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w świetle wymagań dyrektywy 2004/48/WE [in:] Prawo mediów. Pod ed. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, p. 615-622 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych  [in:] Prawo mediów. Pod ed. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, p. 622-629Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych [in:] Prawo mediów. Pod ed. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, p. 625-632 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych [in:] Prawo mediów. Pod ed. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, p. 633-639
 • Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 i (wspólnie z P. Kostańskim) do art. 316 p.w.p. [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (ed. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2010, sp. 523-633, 968-995, 1134-1217, 1294-1296
 • Ochrona zewnętrznej postaci produktu w prawie własności intelektualnej [in:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, ed. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [in:] R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, p. 1-47
 • Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138) [in:] R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, p. 68-143
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III) [in:] R. Skubisz (ed.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, 233-240
 • Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (with: W. Jarosiński, B. Widła) Lex/el. 2012 (A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; with W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93)
 • Cele i zakres zastosowania ZNKU [in:] M. Kępiński (ed.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, p. 89-105
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji [in:] M. Kępiński (ed.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, p. 581-638 (with Janusz Szwaja)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (ed. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, Wydanie 2, sp. 633-776, 1087-1109, 1351-1431
 • Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego [in:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s 53-65
 • Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE [in:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, p. 65-73  
 • Pojęcie przeciętnego konsumenta w upnpr na tle prawa i orzecznictwa UE [in:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, p. 89-122
 • Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa [in:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, ed. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, p. 217-226  
 • Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. [in:] M. Namysłowska (ed.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, p. 237-255
 • Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects [in:] Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, ed. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, p. 11-23
 • Ograniczenia treści praw z rejestracji wzoru przemysłowego i autorskich praw majątkowych – problemy horyzontalne [in:] A. Matlak, p. Stanisławska-Kloc (ed.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, p. 1313-1340
 • Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej [in:] M. Pecyna, M. Podrecka, J. Pisuliński (ed.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, p. 825-844
 • Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy [in:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, p. 774-782
 • Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej [in:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, p. 434-453
 • Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie [in:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, ed. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, p. 475-498
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE „Prawo konkurencji. 25 lat” ed.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, p. 695-712
 • Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim [in:] Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, p. 771-780
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) [in:] R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017
 • Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej [in:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, ed. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, p. 699-712
 • W ekosystemie ochrony własności intelektualnej [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak, Warszawa 2018, p. 1071-1085
 • W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych [in:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, ed. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019, p. 558-572
 • Komentarze do wyroków TSUE  C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 opublikowane [in:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, ed. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak, Wolters-Kluwer 2019, p. 33-41, s.117-133, p. 363-368, p. 390-397, p. 413-426
 • Hasła: znak towarowy, wzór przemysłowy i naśladownictwo produktów [in:] Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć, ed. M. Barczewski, C. H. Beck 2019
 • Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection [in:] The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. p. Frankel, Edward Elgar 2019, p. 154-181
 • Chopping off Hydra’s headp. Spare parts in the EU design and trade mark law [in:] Transition and Coherence in Intellectual Property Law. Essays in Honour of Annette Kur, ed. N. Bruun, G.B. Dinwoodie, M. Levin, A. Ohly, Cambridge 2020, p. 392-403
 • Design Rights and Designer’s Rights [in:] Research Handbook on Design Law (ed. H. Hartwig), Edward Elgar 2021, p. 169-206

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb)