Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Michał Wyrwiński

E-mail: michal.wyrwinski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9195-3920

Monographs:

 • Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, sp. 501,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004, sp. 214

Articles in journals:

 • Nowe obowiązki dostawy treści lub usług cyfrowych : uwagi wybrane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/2 (148), p. 244-252,
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/4 (150), p. 14-48 (with A. Matlak, T. Targosz),
 • Wstrzymanie wykonania obowiązku przeprosin na skutek naruszenia dóbr osobistych przed złożeniem skargi kasacyjnej, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018/2 (140), p. 143-152;
 • Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018/2, p. 91-112 (with K. Wyrwińska)
 • Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?, Transformacje Prawa Prywatnego 2016 nr 4 p. 109-137,
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, Forum Prawnicze 2015/1, p. 18-31 (with T. Targosz),
 • Ocena zgodności prawa polskiego z porozumieniem ACTA, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2012 nr 3 (117) p. 5-65 (with T. Targosz, A. Tischner),
 • Opinia prawnicza a prawo autorskie. Cz. 1. Radca Prawny 2011/119 dodatek naukowy, p. 2-5;
 • Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, ZNUJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2006 nr 96, p. 231-243,
 • Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego : uwagi na tle art. 3701 k.p.c., Monitor Prawniczy 2006/16, p. 858-868
 • Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005/ 20, p. 986-994,
 • Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005/ 1 p. 22-28,
 • Wybrane zagadnienia dotyczące firmy w nowelizacji Kodeksu cywilnego, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, nr 11-12, p. 121 – 127,
 • Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002/4, p. 89-104

Chapters:

 • Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I i II, ed. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 16, 36, 37, 39, 60, 65, 66, 67, 68, 78 pr. aut.
 • Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego : uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi [in:] Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, ed. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa, Wolters Kluwer, 2020 p. 281-293 (with K. Wyrwińska),
 • Wyłączenie formy elektronicznej na skutek pactum de forma [in:] Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, p. 958-965,
 • Internetowe pośrednictwo najmu obiektu wakacyjnego : wybrane zagadnienia [in:] Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, ed. P. Cybula, Kraków 2018, p. 625-631;
 • Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia [in:] Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, ed. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, p. 492-499;
 • Odpowiedzialność cywilna (w spółce akcyjnej) [in:] Prawo spółek, ed. A. Kidyba, Warszawa 2016, p. 1787 – 1815;
 • Komentarz do art. 6 i 7 ustawy [in:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, ed. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2016, p. 265 – 282,
 • Dostarczanie treści cyfrowych w Internecie - problem kwalifikacji prawnej świadczenia [in:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, ed. M. Kućka, K. Pałka, Warszawa 2015, p. 188-213,
 • Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015, p. 913-924;
 • Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wybrane kontrowersje [in:] Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, ed. A. Matlak, p. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, p. 1487-1504;
 • Pojęcie i cechy tzw. sukcesji uniwersalnej podzielonej na podstawie art. 531 k.s.h. [in:] Rozprawy cywilistyczne: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi, ed. M. Pecyna, Warszawa 2013, p. 51-57;
 • Komentarz do art. 406 k.s.h. (with J. Szwaja, A. Herbet); Komentarz do 407, 408, 409, 410, 411, 420 k.s.h. (with J. Szwaja) [in:] p. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna, Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013, p. 1037 – 1049, 1095 – 1136, 1324 – 1334;
 • Pojęcie przedsiębiorcy, Kodeks dobrych praktyk, Odpowiedzialność cywilna : roszczenia o: zaniechanie, usunięcie skutków, złożenie oświadczenia, zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny [in:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, ed. E. Nowińska, D. Kasprzycki, Kraków 2012, p. 127-131, 266-276, 277 – 289;
 • Komentarz do art. 104, 106-107 (1) oraz 110 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, M. Wyrwiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2011, publikacja elektroniczna SIP LEX;
 • Zgoda na naruszenie dobra osobistego [in:] Media a dobra osobiste, ed. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, p. 204-223;
 • Miejsce i termin spełnienia świadczenia (współautorka Karolina Wyrwińska) [in:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, ed. Marlena Pecyna, Kraków 2009, p. 147 – 167 (with K. Wyrwińska);
 • Komentarz do art. 5 prawa bankowego [in:] Prawo bankowe. Komentarz, tom I, ed. F. Zoll, Zakamycze 2005, p. 86 – 106 (with S. Szuster);
 • Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy –Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, publikacja elektroniczna

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb)