Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zeszyty Naukowe - 2016

Leszek Małek, Dopuszczalność posługiwania się cytatem w wytworach intelektualnych pozbawionych ochrony na tle prawa autorskiego, s. 5

Zbigniew Pinkalski, Katarzyna Wiese, Prawo pokrewne na rzecz wydawców – rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym?, s. 28

Ewa Nagy, Instytucja droit de suite w polskim i francuskim prawie autorskim, s. 42

Radosław Radwan, Historia koncepcji autora i autorstwa do 1710 r., s. 78

Marcin Ożóg, Zmiany w polskim prawie patentowym po nowelach do ustawy – Prawo własności przemysłowej z 24.07.2015 r. i 11.09.2015 r., s. 116

Daria Katarzyna Gęsicka, Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems – American and Canadian case study, s. 144

Justyna Zygmunt, Where is the three-step test heading for?, s. 160

 

Table of Contents

 

Leszek Małek, Permissibility of using quotations in intellectual creations not protected under copyright law  

Zbigniew Pinkalski, Katarzyna Wiese, An ancillary right for publishers – a solution to the copyright conflict on the press market? 

Ewa Nagy, The droit de suite in Polish and French copyright law 

Radosław Radwan, The history of the concept of authorship and the author until 1710 

Marcin Ożóg, Changes in the Polish patent legislation after amendments of 24 July and 11 September 2015 to the Act – Industrial Property Law

Daria Katarzyna Gęsicka, Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems – American and Canadian case study

Justyna Zygmunt, Where is the three-step test heading for?

 

Summaries of Papers 131

Table of Contents

 

Joanna Banasiuk, The requirement of a diligent search for the rights-holder as a central element of the institution of orphan work, p. 7

Lavinia Brancusi, The functionality of three-dimensional trade marks in the Polish practice, p. 20

Krzysztof Felchner, Variety denomination as an impediment to trade mark registration, p. 32

Daria Katarzyna Gęsicka, Much ado about the levy schemes, p. 43

Marlena Jankowska, Cartographic work as a database after the Court of Justice judgment of 29 October 2015, p. 56

Fanny Koleva, Intellectual property crediting: a case study of Bulgarian experience, p. 77

Ewa Laskowska, Grzegorz Mania, Copyright as a service: how does the development of the music business indicate the shape of copyright? p.91

Vadim Mantrov, Recent legislative developments in the regulation of IGOs at the EU level: towards a system, p. 104

Vytautas Mizaras, The influence of the European Union Law on the Lithuanian Copyright Law, p. 114

Miglena Molhova, Intellectual property protection and reverse engineering of computer programs in the European Community and Bulgaria, p. 134

Justyna Ożegalska-Trybalska, The Bolar exemption: broad or narrow scope of safe harbour in European patent law? p. 143

Sybilla Stanisławska-Kloc, “Ab origine”: the ninetieth anniversary of enacting the first Polish Copyright Act, p. 157

Marek Świerczyński, Intellectual property and private international law: high time for a dedicated EU Rome IP Regulation? p. 176

Kinga Wernicka, Preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union concerning unregistered Community designs, p. 187

Andreas Wiebe, Geo-blocking – permitted under European Law? p. 199

Petra Žikovská, Current trends in the development of copyright from the viewpoint of the European Commission, taking account of the needs of the phonographic industry, p. 212

   

Summaries of Papers 132

Wojciech Machała, Dozwolony użytek informacyjny w prawie autorskim (uwagi dotyczące art. 25 ustawy), s. 5

 

Dorota Sokołowska, Kwota ogólnego obciążenia jako przesłanka zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania, s. 26

Ewa Laskowska, Kolizja praw autorskich majątkowych współtwórców w ocenie ekonomicznej analizy prawa, s. 37

Grzegorz Mania, Plagiat muzyczny, s. 54

Martyna Gałdecka, Rola wymogu formalności w międzynarodowym prawie autorskim, s. 71

Helena Żakowska-Henzler, Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje, s. 110

Michał Walczak, Reklama produktów leczniczych w prawie unijnym, s. 152

  

Table of Contents

 

Wojciech Machała, Permitted use of copyrighted works for information purposes (remarks on Art. 25 of the 1994 Copyright Act)

Dorota Sokołowska, The amount of overall burden as a factor in approving remuneration tables of collective administration organisations

Ewa Laskowska, Co-authors’ copyright conflicts from the perspective of an economic analysis of law 

Grzegorz Mania, Plagiarism in music

Martyna Gałdecka, The role of formalities in international copyright law

Helena Żakowska-Henzler, Does patent law need amendments? Trends, demands, controversies

Michał Walczak, Advertising of medicinal products in EU law

 

Summaries of Papers 133

Ryszard Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, s. 5

Olga Wrzeszcz, Trolling prawnoautorski (copyright trolling), s. 38

Agnieszka Gołaszewska, Recepcja wyroku TS w sprawie Usedsoft przeciwko Oracle w odniesieniu do utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej innych niż programy komputerowe, s. 76

Karolina Pytlak, Ghostwriting i pokrewne zjawiska nieprawidłowej atrybucji autorstwa w świetle polskiego prawa, s. 99

Anna Wojciechowska, Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 ustawy – Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych, s. 130

Piotr Kostański. Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia, s. 139

Joanna Uchańska, The debate of new approach to substantive patent law (SPL) for emerging technology claimed inventions (ETCIs) thanks to their scientification, s. 187

Marlena Jankowska, 24th Annual Fordham Intellectual Property Law & Policy Conference, 31 March – 1 April 2016 New York City – Conference report, s. 210

 

Table of Contents

 

Ryszard Markiewicz, Confused lawyer’s thoughts about communication to the public

Olga Wrzeszcz, Copyright trolling

Agnieszka Gołaszewska, Applicability of Usedsoft v. Oracle judgment to works disseminated in digital copies, other than computer programmes

Karolina Pytlak, Ghostwriting and related phenomena of misattribution of authorship in the light of the Polish law

Anna Wojciechowska, Comments about amendments to Art. 108 of the Act – Industrial Property Law concerning the notification of industrial designs

Piotr Kostański, Non-harmful to novelty disclosure of an invention caused by evident abuse

Joanna Uchańska, The debate of new approach to substantive patent law (SPL) for emerging technology claimed inventions (ETCIs) thanks to their scientification

Marlena Jankowska, 24th Annual Fordham Intellectual Property Law & Policy Conference, 31 March – 1 April 2016 New York City – Conference report

 

Summaries of Papers 134