Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2020), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2020), w latach 2017-2020 kierowała międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Jej rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego została w 2007 r. nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Urząd Patentowy RP, zaś monografia habilitacyjna pt. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej w 2016 roku nagrodzona została w tym konkursie nagrodą specjalną Ministra Rozwoju oraz w 2018 r. najwyższą nagrodą w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne.

E-mail: anna.tischner@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8297-4578

Monografie:

 • Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, ss. 339
 • Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 499

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Dostosowanie wysokości kapitału zakładowego i wartości nominalnej udziału do wymogów KSH, Monitor Prawniczy 2002, nr 15, s. 679-684
 • Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 roku (II CKN 578/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 7-8, s. 168-179
 • Recenzja: E. Łętowska, Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa: C.H. Beck 2002, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, nr 3, s. 77-82
 • Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70
 • Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Szwaji, PIPIW UJ 2004, z. 88, s. 173 - 145-161
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Wprowadzenie i tłumaczenie aktu, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 4, s. 1157-1171
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636
 • Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 14, s. 687-691
 • Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244
 • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42
 • Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz)
 • Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, Monitor Prawniczy 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160
 • Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska)
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, Studia Prawa Prywatnego nr 3/2009, s. 42-77 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 197 - 229
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych Studia Prawa Prywatnego z. 4 (19)  2010 – 1 (20) 2011, s. 229 – 259
 • Zbieg ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłoweji prawie autorskim à la polonaise – refleksje po wyroku TS w sprawie C-168/09 Flos v. Semeraro,  Europejski Przegląd Sądowy 7/2011, s. 20 – 26
 • Wyłączenie spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego cech wytworu wynikających wyłącznie z pełnionej funkcji technicznej [w:] A. Adamczak (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury, Kielce 2011, z. 35, s. 159-160
 • Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law 2012, nr 2, s. 202-213
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej, Kwartalnik UPRP, nr 5/8/2013 (wydanie specjalne), s. 110-116
 • Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221
 • Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych. Uwagi na tle wyroku NSA z 15.01.2014 r. w sprawie II GSK 1625/12, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2014, nr 3, s. 61-62
 • Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej , z. 38/2014, s. 227-240
 • Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137
 • Karnoprawna ochrona wzorów przemysłowych (współaut. K. Felchner), PPH 2017, nr 6
 • Kształt jako cecha postaci produktu - możliwości ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, Kwartalnik Urzędu Patentowego 2017, nr 2, s. 114-115
 • The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Oxford  Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314
 • Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48
 • Sztuka użytkowa na bezdrożach prawa autorskiego : kilka uwag z perspektywy horyzontalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2 (148) 2020, s. 201-227
 • Beldiman, Dana and Blanke-Roeser, Constantin, and Tischner, Anna, Spare Parts and Design Protection – Different Approaches to a Common Problem. Recent Developments from the EU and US Perspective GRUR International (Oxford Journal), nr 7 (vol. 69) 2020, s. 673-692
 • Copyright protection for a functional shape in so far as it is original, GRUR International (Oxford Journal), nr 9 (vol. 69) 2020, s. 969-976

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Rewizja roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w świetle wymagań dyrektywy 2004/48/WE [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 615-622 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych  [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 622-629Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 625-632 i Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych [w:] Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. 2, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2008, s. 633-639
 • Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 i (wspólnie z P. Kostańskim) do art. 316 p.w.p. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2010, ss. 523-633, 968-995, 1134-1217, 1294-1296
 • Ochrona zewnętrznej postaci produktu w prawie własności intelektualnej [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 1-47
 • Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, s. 68-143
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III) [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, 233-240
 • Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) Lex/el. 2012 (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93)
 • Cele i zakres zastosowania ZNKU [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638 (współautor: Janusz Szwaja)
 • Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, Wydanie 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431
 • Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s 53-65
 • Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 65-73  
 • Pojęcie przeciętnego konsumenta w upnpr na tle prawa i orzecznictwa UE [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 89-122
 • Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012, s. 217-226  
 • Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. [w:] M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255
 • Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects [w:] Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23
 • Ograniczenia treści praw z rejestracji wzoru przemysłowego i autorskich praw majątkowych – problemy horyzontalne [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1313-1340
 • Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej [w:] M. Pecyna, M. Podrecka, J. Pisuliński (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 825-844
 • Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 774-782
 • Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 434-453
 • Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 475-498
 • Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712
 • Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780
 • Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdz. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (rozdz. XIX § 165 III) [w:] R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017
 • Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712
 • W ekosystemie ochrony własności intelektualnej [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085
 • W cudzysłowie cytat. O nietypowym cytowaniu wzorów przemysłowych [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019, s. 558-572
 • Komentarze do wyroków TSUE  C-337/95, C-168/09, C-99/15, C-169/15, C-367/15 opublikowane [w:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. R. Markiewicz, E. Laskowska-Litak, Wolters-Kluwer 2019, s. 33-41, s.117-133, s. 363-368, s. 390-397, s. 413-426
 • Hasła: znak towarowy, wzór przemysłowy i naśladownictwo produktów [w:] Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć, red. M. Barczewski, C. H. Beck 2019
 • Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection [w:] The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019, s. 154-181
 • Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law [w:] Transition and Coherence in Intellectual Property Law. Essays in Honour of Annette Kur, ed. N. Bruun, G.B. Dinwoodie, M. Levin, A. Ohly, Cambridge 2020, s. 392-403
 • Design Rights and Designer’s Rights [w:] Research Handbook on Design Law (red. H. Hartwig), Edward Elgar 2021, s. 169-206

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)

dr hab. Michał Wyrwiński

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie internetu, ochronie dóbr osobistych i prawie umów. Szczególną uwagę w swojej działalności naukowej poświęca zagadnieniom prawnym dotyczącym rynku cyfrowym, m. in. w zakresie ochrony praw autorskich (majątkowych lub osobistych), ochronie konsumentów oraz ochronie prawa do wizerunku lub prywatności. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. członek organizacji naukowej ALAI Poland; ekspert z zakresu treści cyfrowych m.in. dla Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Prywatnych Mediów. Radca prawny.

E-mail: michal.wyrwinski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9195-3920

Monografie:

 • Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 501,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004, ss. 214

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Nowe obowiązki dostawy treści lub usług cyfrowych : uwagi wybrane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/2 (148), s. 244-252,
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/4 (150), s. 14-48 (współaut. A. Matlak, T. Targosz),
 • Wstrzymanie wykonania obowiązku przeprosin na skutek naruszenia dóbr osobistych przed złożeniem skargi kasacyjnej, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018/2 (140), s. 143-152;
 • Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018/2, s. 91-112 (współaut. K. Wyrwińska)
 • Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?, Transformacje Prawa Prywatnego 2016 nr 4 s. 109-137,
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, Forum Prawnicze 2015/1, s. 18-31 (współaut. T. Targosz),
 • Ocena zgodności prawa polskiego z porozumieniem ACTA, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2012 nr 3 (117) s. 5-65 (współaut. T. Targosz, A. Tischner),
 • Opinia prawnicza a prawo autorskie. Cz. 1. Radca Prawny 2011/119 dodatek naukowy, s. 2-5;
 • Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, ZNUJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2006 nr 96, s. 231-243,
 • Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego : uwagi na tle art. 3701 k.p.c., Monitor Prawniczy 2006/16, s. 858-868
 • Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005/ 20, s. 986-994,
 • Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005/ 1 s. 22-28,
 • Wybrane zagadnienia dotyczące firmy w nowelizacji Kodeksu cywilnego, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, nr 11-12, s. 121 – 127,
 • Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002/4, s. 89-104

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 • Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 16, 36, 37, 39, 60, 65, 66, 67, 68, 78 pr. aut.
 • Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego : uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, Red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa, Wolters Kluwer, 2020 s. 281-293 (współaut. K. Wyrwińska),
 • Wyłączenie formy elektronicznej na skutek pactum de forma [w:] Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, s. 958-965,
 • Internetowe pośrednictwo najmu obiektu wakacyjnego : wybrane zagadnienia [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 625-631;
 • Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia [w:] Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 492-499;
 • Odpowiedzialność cywilna (w spółce akcyjnej) [w:] Prawo spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2016, s. 1787 – 1815;
 • Komentarz do art. 6 i 7 ustawy [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2016, s. 265 – 282,
 • Dostarczanie treści cyfrowych w Internecie - problem kwalifikacji prawnej świadczenia [w:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, red. M. Kućka, K. Pałka, Warszawa 2015, s. 188-213,
 • Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 913-924;
 • Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wybrane kontrowersje [w:] Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1487-1504;
 • Pojęcie i cechy tzw. sukcesji uniwersalnej podzielonej na podstawie art. 531 k.s.h. [w:] Rozprawy cywilistyczne: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, Warszawa 2013, s. 51-57;
 • Komentarz do art. 406 k.s.h. (współaut. J. Szwaja, A. Herbet); Komentarz do 407, 408, 409, 410, 411, 420 k.s.h. (współaut. J. Szwaja) [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna, Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013, s. 1037 – 1049, 1095 – 1136, 1324 – 1334;
 • Pojęcie przedsiębiorcy, Kodeks dobrych praktyk, Odpowiedzialność cywilna : roszczenia o: zaniechanie, usunięcie skutków, złożenie oświadczenia, zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. E. Nowińska, D. Kasprzycki, Kraków 2012, s. 127-131, 266-276, 277 – 289;
 • Komentarz do art. 104, 106-107 (1) oraz 110 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, M. Wyrwiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2011, publikacja elektroniczna SIP LEX;
 • Zgoda na naruszenie dobra osobistego [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 204-223;
 • Miejsce i termin spełnienia świadczenia (współautorka Karolina Wyrwińska) [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, red. Marlena Pecyna, Kraków 2009, s. 147 – 167 (współaut. K. Wyrwińska);
 • Komentarz do art. 5 prawa bankowego [w:] Prawo bankowe. Komentarz, tom I, red. F. Zoll, Zakamycze 2005, s. 86 – 106 (współaut. S. Szuster);
 • Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy –Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, publikacja elektroniczna

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)

dr Tomasz Targosz

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie antymonopolowym. Jego zainteresowanie koncentrują się na zagadnieniach odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności na tzw. naruszeniach pośrednich oraz na umowach w dziedzinie prawa autorskiego. Stypendysta Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2008). Członek ALAI (L’Association Littéraire et Artistique Internationale) i prezes ALAI Polska. Adwokat.

E-mail: tomasz.targosz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0217-0284

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, ss. 301.
 • Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, ss. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.
 • Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (współaut. M. Świerczyński)
 • Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66
 • Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99
 • Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
 • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie patentu farmaceutycznego, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, 2014 nr 2 (20), s. 52-53.
 • Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży : uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, współaut. M. Wyrwiński, Forum Prawnicze, 2015 nr 1 (27), s. 18-31.
 • Dziewięćdziesięciolecie pierwszej polskiej ustawy prawnoautorskiej : czyli kilka uwag o żyjącej przeszłości, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016 t. 25 nr 4, s. 769-819.
 • Naruszenia dóbr osobistych w Internecie : rewolucja orzecznictwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018 nr 2 (140), s. 94-120
 • Zabezpieczenie roszczeń w prawie własności intelektualnej: przesłanki udzielenia i specyfika postępowania, Transformacje Prawa Prywatnego, 2019 nr 1, s. 99-142
 • Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2020 nr 2 (148), s. 178-200

Rozdziały w publikacjach zbiorowych

 • Pieniądz elektroniczny. [w:] Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350.
 • Reklama a wolności traktatowe. [w:] Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943.
 • New Technologies and the Public Domain [w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180
 • Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law [w:] Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów [w:] Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29 – 53
 • Interlocutory injunctions in IP disputes under Polish law [w:] H.-P Götting, M.  du Vall, H. Röder-Hitschke (red.), Enforcing intellectual property rights : necessary instruments versus over-enforcement, Baden-Baden 2012. - p. 25-41.
 • W poszukiwaniu pozoru prawnego [w:] J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59.
 • Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312
 • Ograniczenia wyłączności [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433
 • Ustanie wyłączności [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817
 • Przejście autorskich praw majątkowych [w:] D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914
 • Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.
 • Umowy dotyczące gier komputerowych : zagadnienia prawa autorskiego [w:] E. Traple (red.) Ochrona gry komputerowej : aktualne wyzwania prawne, Warszawa 2015. - s. 63-82.
 • Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red) Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Trapie, Warszawa 2017.
 • Secondary liability of internet service providers in Poland, współaut X. Konarski [w:] G.B. Dinwoodie (red.) Secondary liability of internet service providers, Springer 2017. - p. 73-91.
 • O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian [w:] A. Adamczak (red.) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce : księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. - s. 1016-1070.
 • Deliktowa ochrona praw względnych : uwagi na tle art. 12 u.z.n.k. [w:] red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018. - s. 813-843.
 • Pośrednie naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez czynności przygotowawcze [w:] R. Skubisz (red) Znaki towarowe i ich ochrona, 2019. - s. 291-307.
 • Konstrukcja autorskich praw majątkowych, czyli o odkrywaniu na nowo Ameryki [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.) Opus auctorem laudat : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019. - s. 330- 372
 • Polen [w:] H-P., Götting, Ch. Schertz, W. Seitz (red.) Handbuch Personlichkeitsrecht : Presse- und Medienrecht, Munchen 2019. - s. 1303-1322.
 • Enforcement of intellectual property rights in Poland [w:] F. Petillon (red), Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States, Intersentia 2019. - p. 899-930
 • Goods in transit - new rules for copyright law? [w:] Ysolde Gendreau (red.) Le droit d'auteur en action : perspectives internationales sur les recours = Copyright in action : international perspectives on remedies = El derecho de autor en acción : perspectivas internationales sobre los medios de protección, Thémis, 2019. - p. 261-288
 • Komentarz do art. 79 (z E. Traple) i 80 pr. aut. [w:] R. Markiewicz (red.) Ustawy autorskie. Komentarze, Warszawa 2020.

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)

dr Piotr Wasilewski

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (TMT). Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2005-2006 Koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska.

E-mail: piotr.wasilewski@uj.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

 • Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, ZN IPWI nr 97/2007;
 • Licencjodawca wolnych licencji w rzeczywistości zbiorowego zarządu, PPH, nr specjalny 13/2007;
 • Umowy licencyjne typu open content, jako przykład umów web-wrap, e-Biuletyn CBKE nr 3/2007 oraz Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek nr 8 do Monitora Prawniczego nr 16/2008;
 • Wydawca, czyli kto?, ZN IPWI, nr jubileuszowy 100/2007;
 • Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., II KKN 341/99 (materiały pokonferencyjne, Kraków 2006 r.),
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 334/2005 (PiP nr  6/2007);
 • Umowy licencyjne typu open content – nowa forma ochrony praw autorskich w sieci, Prawo Nowych Technologii nr 1/2008;
 • Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie” (współautor Grzegorz Pacek), PPH nr 7/2008;
 • Open content licenses as an example of web-wrap contracting [w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008;
 • Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008;
 • Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012;
 • „Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2014, nr 2;
 • Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2014, z. 123

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów są dostępne w USOSweb.

dr Jakub Chwalba

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Utwór architektoniczny i jego twórca”. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego oraz „prawa Internetu”.

E-mail: jakub.chwalba@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2310-4286

Publikacje naukowe:

 • Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2008, z. 102
 • Prawo prasowe a publikacje internetowe, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2010, z. 109

Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym:

 • The IP Basic Training Materials, publikacja elektroniczna (Red de Propiedad Intellectual e Industrial en Latinoamerica), J. Chwalba, D. Kasprzycki, I. Mika, A. Tischner, J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall
 • Pobieranie filmów i muzyki to nie kradzież, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia 2008, publikacja dostępna pod adresem http://www.rp.pl/artykul/179350.html

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)

dr Konrad Gliściński, LL.M.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa autorskiego i prawa patentowego), międzynarodowego systemu regulacji praw własności intelektualnej oraz ekonomii politycznej systemu praw na dobrach niematerialnych.

E-mail: konrad.gliscinski@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2532-3856

Najważniejsze publikacje:

 • Komentarz do art. 14, 15a, 17-195, 23-231, 50, 54-64, [w]  Ustawa o prawie autorskimi i prawach pokrewnych. Komentarz. A. Michalak (red.), Warszawa 2019;
 • Digitalization vs. assumptions of the theory of incentives. Towards a change of the paradigm from exclusive rights to non-exclusive rights as part of the regulation of intangible goods, 2018, 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers Digitalization in Law, Conference papers 2018;
 • Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469-1928 Warszawa 2016;    
 • Komentarz do art. 235-254 prawa własności przemysłowej, [w] Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz, A. Michalak [red.], Warszawa 2016;
 • Wrong Assumptions, Wrong Conclusions. Economics of Intangible Goods and Its Impact on Interpretations of Copyright Law on the Internet, Lawyers in the Media Society. The Legal Challenges of the Media Society, A. Sarenpää, K. Sztobryn (eds), Rovaniemi 2016;
 • Rola modelu ochrony dóbr niematerialnych w ramach Społecznego Systemu Wspierania Innowacji - zarys analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 121, Kraków 2013    
 • Ewolucja pojęcia szkody (odszkodowania) na gruncie prawa cywilnego na przykładzie koncepcji szkody (odszkodowania) opartego o zyski naruszyciela), Odpowiedzialność Cywilna, Materiały Pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, Ł. Korporowicz, M. Kostwiński (red.), Łódź 2012.    
 • Wyodrębnianie się nowych pól eksploatacji i ich wpływ na obrót prawami do utworów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 109, Kraków 2010    

Pełna lista publikacji w Repozytorium UJ.

Informacje na temat prowadzonych zajęć oraz dyżurów (USOSweb)