Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2007

M. Andrzejewski, Ograniczenia zasady swobody umów w przedmiocie wynagrodzenia autorskiego w polskiej i niemieckiej ustawie o prawie autorskim, s. 9-45;

A. Górska, R. L. Górski, Tworzenie i udostępnianie korpusów tekstowych – problemy na gruncie prawa autorskiego, s. 47-78;

A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, s. 79-143

P. Wasilewski, Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, s. 145-229

J. Viniol, Recent Developments in German Unfair Competition Law, s. 9-19;

A. Wiebe, New Digital Services and Copyright – Case Studies: mobile TV, ‘virtual’ video recorder, s. 21-34;

J. Ożegalska-Trybalska, S. Stanisławska-Kloc, Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, s. 35-71;

A. J. Schoen, Poszukiwanie prawnej ochrony tzw. formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, s. 73-177;

G. J. Pacek, Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym), s. 179-243 

Janusz Barta, Ryszard  Markiewicz,  Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licencyjnej, s. 15-28

Jan Błeszyński, Zmiany art. 70 ust. 2 pr. aut. (uwarunkowania, perspektywy, tendencje), s. 29-56

Monika Czajkowska – Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów poprzez publiczny odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, s. 57-80

Elżbieta Czarny – Drożdżejko, Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym, s. 81-102

Izabela Dobosz, Kodeksy obyczajowe stowarzyszeń dziennikarskich i ich znaczenie w powojennej Polsce, s. 103-118

Ewa Ferenc – Szydełko, Body art w świetle przepisów prawa autorskiego, s. 119-126

Teresa Grzeszak, Celebryci kontra tabloidy, czyli o nowych funkcjach zadośćuczynienia, s. 127-140

Katarzyna Grzybczyk, Świadczenie charakterystyczne w autorskoprawnej umowie licencyjnej, s. 141-162

Beata Jewuła, Szukanie informacji w sieci Web — próba uporządkowania metod, s. 163-186

Ireneusz C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi artystycznej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, s. 187-210

Dariusz Kasprzycki, Problematyka reklamy kontekstowej, s. 211-228

Marian Kępiński, O sytuacji prawnej zatwierdzonych przed 31 sierpnia 2006 r. tabel wynagrodzeń autorskich, s. 229-238

Wojciech Machała, Wzornictwo przemysłowe — między własnością przemysłową a prawem autorskim, s. 239-250

Andrzej Matlak, Ochrona zabezpieczeń technicznych utworów i przedmiotów praw pokrewnych w świetle dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej, s. 251-274

Bogdan Michalski, Replika prasowa (sprostowanie i odpowiedź), s. 275-292

Iwona B. Mika, W poszukiwaniu instrumentów skutecznej ochrony wiedzy tradycyjnej, s. 293-310

Aurelia Nowicka, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z czynów niedozwolonych w świetle przepisów rozporządzenia nr 864/2007, s. 311-336

Ewa Nowińska, Michał du Vall, Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu własności przemysłowej (artykuł dyskusyjny), s. 337-346

Justyna Ożegalska – Trybalska, Budowa, formułowanie i interpretacja zastrzeżeń w europejskim prawie patentowym, s. 347-364

Paweł Podrecki, Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych i jej implementacja do prawa polskiego, s. 365-386

Mieczysław Sawczuk, Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego, s. 387-398

Joanna Sieńczyło – Chlabicz, Ochrona prywatności i wizerunku osób powszechnie znanych w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka — von Hannover v. Niemcy, s. 399-416

Ryszard Skubisz, Import równoległy produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach a ochrona znaków towarowych (w świetle orzecznictwa Trybunału

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich), s. 417-452

Sybilla Stanisławska – Kloc, Utwory „osierocone”, s. 453-476

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński, Wybór prawa właściwego dla zobowiązań z umów elektronicznych zawieranych w postaci elektronicznej, s. 477-498

Janusz Szwaja, Anna Tischner, Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji?, s. 499-514

Piotr Ślęzak, Pojęcie producenta audiowizualnego, s. 515-530

Tomasz Targosz, Domena publiczna w prawie autorskim, s. 531-554

Elżbieta Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, s. 555-578

Piotr Wasilewski, Wydawca, czyli kto?, s. 579-602

Karolina Włodarska, Naruszenie prawa do wizerunku w Internecie przez podmiot stosujący tzw. głębokie odesłania, s. 603-626

Anna Wojciechowska, Kumulacja czy alternatywa. Uwagi na temat majątkowych środków ochrony dóbr osobistych w świetle art. 448 k.c. i art. 78 pr. aut., s. 627-642

Kazimierz Zawada, Majątkowy charakter roszczeń określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.n.k. i wynikające stąd konsekwencje dotyczące opłat sądowych, s. 643-652

Sybilla Stanisławska – Kloc, Łukasz Ptak, Wybrane skróty, oznaczenia, symbole i zwroty używane w zakresie własności intelektualnej, s. 653-662

Nazwy i skróty organizacji oraz konwencji z zakresu własności intelektualnej, s. 663-672

Joanna Gwizdowska, Beata Jewuła, Edyta Schabowska, Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego — Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, s. 673-709