Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2012

Dorota Sokołowska, Kreacja przez eliminację w prawie autorskim, s. 5

Krzysztof Czub, O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych, s. 19

Sebastian Wiśniewski, Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych – program komputerowy czy utwór audiowizualny?, s. 43

Adrian Niewęgłowski, Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek, s. 68

Michał Markiewicz, Cywilnoprawna ochrona korespondencji, s. 90

Ewa Kacperek, Piotr Zawadzki, Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji – uwagi na tle rozporządzenia Rzym II, s. 129

  

 Table of Contents

   

Dorota Sokołowska, Creation by elimination in copyright law

Krzysztof Czub, On the construction of intellectual personal interests 

Sebastian Wiśniewski, Copyright law qualification of computer games – computer programs or audio-visual works?

Adrian Niewęgłowski, Copyright aspects of making works available in the activity of libraries 

Michał Markiewicz, Protection of correspondence under civil law 

Ewa Kacperek, Piotr Zawadzki, The law applicable to non-contractual obligations arising out of infringements of intellectual property rights and the rules of fair competition – remarks under the Rome II Regulation

   

Summaries of Papers 115

Nicholas Ghazal, Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, s. 5

Zbigniew Pinkalski, Konstytucyjność terminu „utwór” w świetle przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 17

Marcin Mioduszewski, Majątkowe prawa autorskie do utworów filmowych powstałych przed wejściem w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 26

Jakub Michał Doliński, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, s. 57

Joanna Sitko, Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym, s. 86

Ksawery Korn, Określanie rynku właściwego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 1997–2010, s. 114

    

Table of Contents

    

Nicholas Ghazal, The issue of relationship between author’s economic rights  and neighbouring rights

Zbigniew Pinkalski, Constitutionality of the term „work” in the light of penal provisions in the Act on Copyright and Neighbouring Rights

Marcin Mioduszewski, Economic copyrights in film works created before the entry into force of the Act on Copyright and Neighbouring Rights

Jakub Michał Doliński, Taste and its recipe as an object of intellectual property rights

Joanna Sitko, Cumulation and conflict of rights to a trademark and design in domestic and EU law

Ksawery Korn, Relevant market definition in case law of the Court of Justice of the European Union in 1997–2010

  

Summaries of Papers 116

Tomasz Targosz, Anna Tischner, Michał Wyrwiński, Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA, s. 5

Daria Katarzyna Gęsicka, Wykładnia pojęć w prawie autorskim, s. 66

Dorota Gabler, Forum dyskusyjne – aspekty autorskoprawne, s. 78

Ewa Laskowska, Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w systemie prawa niemieckiego, s. 96

Łukasz Ptak, Wolność wypowiedzi a naruszenie dóbr osobistych/zniesławienie przez publikacje prasowe – ewolucja stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, s. 107

Magdalena Danek, Korzyści efektywnościowe w kontroli koncentracji przedsiębiorstw w systemach ochrony konkurencji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki – porównanie prawno-ekonomiczne, s. 129

   

Table of Contents

    

Tomasz Targosz, Anna Tischner, Michał Wyrwiński, An assessment of the conformity of the Polish law to the Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

Daria Katarzyna Gęsicka, Interpretation of terms in copyright law

Dorota Gabler, Discussion forum – copyright law aspects

Ewa Laskowska, Liability for indirect infringement of copyright in the German legal system

Łukasz Ptak, Freedom of speech and infringement of personal interests/libel in press publications – evolution of standpoint of the European Court of Human Rights

Magdalena Danek, Efficiencies in control of mergers between undertakings in the competition law systems of the European Union and the United States – a legal and economic comparison

 

Summaries of Papers 117

Thomas Dreier, Ellen Euler, Veronika Fischer, Anne van Raay, Muzea, biblioteki i archiwa w Unii Europejskiej – głos za rozszerzeniem zakresu dozwolonego użytku, s. 5

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz,  Z perspektywy legalnego dysponenta programu  komputerowego, s. 19
Krzysztof Gienas,  Użytek utworów dla celów osób niepełnosprawnych na tle prawa unijnego i polskiego, s. 40

Jakub Kępiński, Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego; umowy licencyjne dotyczące praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego, s. 51

Marcin Ożóg, Znak towarowy napoju alkoholowego, s. 77

Monika Rejdak, Wydobycie dowodów od pozwanego w postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej (w świetle art. 6 dyrektywy 2004/48/WE i prawa polskiego), s. 96

  

Table of Contents

  

Thomas Dreier, Ellen Euler, Veronika Fischer, Anne van Raay, Museums, libraries and archives in the European Union – a voice in favour of extending the scope of permitted use

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, From the point of view of lawful acquirer of a computer program

Krzysztof Gienas, Use of works by persons with disabilities against the background of EU and Polish laws

Jakub Kępiński, Transferring and encumbering rights in industrial designs and Community designs; license agreements concerning rights in industrial designs and Community designs  

Marcin Ożóg, Trademark of an alcoholic beverage 

Monika Rejdak, Obtaining evidence from the defendant in civil proceedings concerning industrial property law infringement (in the light of Art. 6 of Directive 2004/48/EC and Polish law)

  

Summaries of Papers 118