Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zeszyty Naukowe - 2014

Ewa Nowińska, Przepisy określające zasady tworzenia „reklamy dziecięcej”, s. 5 

Piotr Wasilewski, Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, s. 17

Agnieszka Sztoldman, Wspólność patentowa a udzielenie licencji, s. 71

Marcin Ożóg, Sprawozdanie o stanie techniki z art. 47 p.w.p. – charakter i funkcja, s. 88

Magdalena Danek, The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission’s 2009 Guidance – the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules, s. 109

  

Table of Contents

   

Ewa Nowińska, Provisions determining the rules of creating ‘children’s advertising’  

Piotr Wasilewski, Permissibility of using other authors’ works in satirical creation  

Agnieszka Sztoldman, Joint ownership of patents and granting licenses  

Marcin Ożóg, Report on the state of the art under Art. 47 of the Industrial Property Law – character and function 

Magdalena Danek, The general framework for analysis of exclusionary conduct of a dominant undertaking in the Commission’s 2009 Guidance – the economic thinking behind the revisited approach and its legal rules  

 

Summaries of Papers 123

Krzysztof Felchner, Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej), s. 5 

Marta Sznajder, Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie prawnoporównawcze, s. 24

Katarzyna Jasińska, Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin – majątkowy czy niemajątkowy?, s. 78

Igor B. Nestoruk, Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, s. 91

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Nowe  formy usług medialnych a przesłanka „odpowiedzialności redakcyjnej” w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, s. 112 

Jakub Puciato, The paradigm shift in the anti-piracy legal protection in peer-to-peer networks – comparative analysis of the French HADOPI 2 regulation with the Polish Intellectual Property Law, s. 134

Maciej Hulicki, Paweł Podrecki, The idea of an “inventive concept” as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of  the Supreme Court of The United States, s. 148

 

Table of Contents

  

Krzysztof Felchner,  Service mark (Art. 120(3)(1) of the Act ‘Industrial Property Law’) 

Marta Sznajder, Patent infringement under the doctrine of equivalents – comparative analysis  

Katarzyna Jasińska, Financial or non-financial nature of a claim for an order to provide information under Article 23a(1) of the Act on Legal Protection of Plant Varieties  

Igor B. Nestoruk, Protection of specific trade names – a case of generic terms in the tourist accommodation sector 

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, New audiovisual media services and the requirement of editorial responsibility in the meaning of the Audiovisual Media Services Directive 

 

Jakub Puciato, The paradigm shift in the anti-piracy legal protection in peer-to-peer networks – comparative analysis of the French HADOPI 2 regulation with the Polish Intellectual Property Law 

Maciej Hulicki, Paweł Podrecki, The idea of an “inventive concept” as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of  the Supreme Court of The United States 

 

Summaries of Papers 124 

Dorota Sokołowska, Konsekwencje przyjęcia modelu współtwórczości utworu audiowizualnego dla stosowania art. 70 ust. 2(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, s. 5

Anna Kawalec, Performing arts w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych - pomiędzy terminologią prawa a światem sztuki, s. 20

Daria Katarzyna Gęsicka, Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, s. 33

Emilia Chmielewska, Nadużywanie prawa do znaku towarowego poprzez jego używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, s. 45

Jan Markiewicz, Utrudnienie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji w postaci pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, s. 71

Katarzyna Wiese, Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej – uwagi krytyczne do znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, s. 84

Marlena Jankowska, Ghostwriting revisited, s. 99

 

Table of Contents

 

 

 

Dorota Sokołowska, Consequences of adopting the model of co-authorship of an audio-visual work for applying Art. 70(21) of the Act on Copyright and Neighbouring Rights

Anna Kawalec, Performing arts in the light of copyright and neighbouring laws: between legal terminology and the world of art

Daria Katarzyna Gęsicka, Communication to the public in the light of CJEU’s judicial decisions

Emilia Chmielewska, Abuse of the right in trade mark by using it as a collective guarantee trade mark

Jan Markiewicz, Restriction of market access as a prerequisite for acts of unfair competition of collecting fees other than commercial margins for accepting goods for sale

Katarzyna Wiese, Voluntary submission to a financial penalty: critical remarks on the amendment to the Polish Competition Protection Act

Marlena Jankowska, Ghostwriting revisited

 

 

 

Summaries of Papers 125

Jan Błeszyński, Ewolucja i perspektywy polskiego prawa autorskiego, s. 6

 

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Wybrane zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi na tle prawa unijnego, s. 29

Marian Kępiński, Projekt nowej dyrektywy dotyczącej znaków towarowych i jej możliwe konsekwencje dla ustawodawcy polskiego, s. 45

Ryszard Markiewicz, Svensson a sprawa polska, s. 56

Andrzej Matlak, Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości  z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, s. 71

Aurelia Nowicka, Wynalazki i ich ochrona – wybrane aspekty prawne i praktyczne, s. 84

Urszula Promińska, Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego – zagadnienia wybrane, s. 102

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Utwory osierocone – propozycje nowelizacji prawa autorskiego, s. 112

Rafał Sikorski, Aktualne zagadnienia na styku własności intelektualnej i prawo konkurencji Unii Europejskiej, s. 129

Ryszard Skubisz, Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian), s. 145

Stanisław Sołtysiński, O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka, s. 160

Andrzej Szewc, Rola i znaczenie prawa własności przemysłowej w transferze i komercjalizacji technologii, s. 191

Elżbieta Traple, Europeizacja prawa autorskiego  w  orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, s. 200

 

Table of Contents

 

Jan Błeszyński, Evolution and perspectives of the Polish copyright law 

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Selected issues concerning collective copyright management against the background of EU law 

Marian Kępiński, New proposal of Directive on trade marks and its possible consequences for the Polish legislator 

Ryszard Markiewicz, Svensson and the Polish cause 

Andrzej Matlak, Legal protection of technical measures protecting works against the background of Court of Justice judgment of 23 January 2014 in the Nintendo case 

Aurelia Nowicka, Inventions and their protection – selected legal and practical aspects 

Urszula Promińska, Polish trade mark regulation against the background of EU norms – selected issues 

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Orphan works: proposals of amendments to Copyright Law 

Rafał Sikorski, Current issues at the intersection of EU intellectual property and competition law 

Ryszard Skubisz, Polish industrial property law – current state and prospects of amendments 

Stanisław Sołtysiński, On certain aspects of intellectual property protection and chances for making Polish economy more innovative. Reflections of an agnostic 

Andrzej Szewc, The role and importance of industrial property law in technology transfer and commercialization 

Elżbieta Traple, Europeanization of copyright law in judgments of the Court of Justice  

 

 

Summaries of Papers 126