Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Department of Copyright

HEAD OF THE CHAIR

prof. dr hab. Andrzej Matlak

E-mail: a.matlak@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4811-0407

Selected publications:

 • Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, ZNUJ PWiOWI (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, with J. Barta, R. Markiewicz (1997);
 • Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (rozprawa doktorska, 1998);
 • Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [in:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, ed. R. Ludwikowski (1998);
 • Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [in:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, ed. J. Barta i R. Markiewicz (1998);
 • Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym (rozprawa habilitacyjna, 2002),
 • Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI (2003);
 • Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (2004),
 • Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego (2004);
 • Handel elektroniczny a prawo autorskie [in:] Handel elektroniczny - prawne problemy, ed. J. Barta, R. Markiewicz (2005);
 • Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [in:] Prawo mediów, ed. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (2008);
 • Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (2007);
 • Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PPWI 2009;
 • Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PPWI (2010);
 • Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [in:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne ed. M. Kępiński (2011);
 • Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [in:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi (2012);
 • Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Barcie i prof. Ryszardowi Markiewiczowi (2013);
 • Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PPWI (2014),
 • Must carry z perspektywy prawa autorskiego [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Michałowi du Vallowi (2015);
 • Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych, Konwencja berneńska, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, with J. Barta, R. Markiewicz [in:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 3-4 (2013, 2017).
 • Cytat w świetle prawa autorskiego [in:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple  (2017);
 • Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [in:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (2018);
 • Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak (2018),
 • Komentarze do 9 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, ed. E. Laskowska-Litak, R. Markiewicz (2019);
 • Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu [in:] Znaki towarowe i ich ochrona, ed. R. Skubisza (2019);
 • Nowe zasady dotyczące nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych wynikające z dyrektywy 2019/789, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualne (2020),
 • Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online” (with T. Targosz, M. Wyrwiński), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej (2020),
 • Komentarze do: art. 6 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 10-12, art.  61, art.  21, art.  211, art. 212, art. 213, art.  232 , art.  24, art.  29, art. 79 ust. 6-7, art. 97-99 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, ed. R. Markiewicz (2021).

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

E-mail: ryszard.markiewicz@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0868-4489

Selected publications:

 • Umowy licencyjne (doctoral dissertation, 1978);
 • Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (habilitation, 1984);
 • Ochrona prac naukowych (1990);
 • Główne problemy prawa komputerowego, with J. Barta (1993);
 • Telewizja kablowa i prawo, with J. Barta, A. Matlak (1997);
 • Internet a prawo, with J. Barta (1998);
 • Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, with J. Barta (2002);
 • Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (in:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, ed. M. Pyziak-Szafnicka, with J. Barta (2004);
 • Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Krakóin: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, with J. Barta (2005);
 • Prawo mediów, ed. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);
 • Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, with J. Barta (2007);
 • Poland (in:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, with J. Barta (2007);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, with Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z. Ćwiąkalski; E. Traple (2011);
 • Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);
 • O potrzebie zmian prawa autorskiego (in:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, with J. Barta (2013);
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (with J. Barta);
 • Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (with S. Sołtysiński);
 • Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (in:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);
 • Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, with J. Barta, P. Fajgielski (2015);
 • Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);
 • Prawo autorskie, Wolters Kluwer, with J. Barta (2016).

All publications are listed in the JU Repository.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

E-mail: sybilla.stanislawska-kloc@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4010-1917

Selected publications:

 • Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);
 • Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [in:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) ed. J. Barta, R. Markiewicz (1998);
 • Przedmiot prawa autorskiego [in:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);
 • Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),
 • Ochrona baz danych (doctoral dissertation, 2002),
 • Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, p. 100, p. 453-476,
 • Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. [in:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. ed. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , p. 117 - 152 (with B. Jewuła),
 • Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (with B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, p. 117- 140.

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Ewa Laskowska-Litak, LL.M.

E-mail: ewa.laskowska@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2400-4156

Selected publications:

 • Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego in: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (ed.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 163-172;
 • Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (with Grzegorz Mania);
 • Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, p. 5-20;
 • Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, p. 1293-1298 (with Piotr Fik);
 • Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, p. 96-107. 

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Nicholas Ghazal

E-mail: nicholas.ghazal@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9216-1009

Selected publications:

 • Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017;
 • Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o.o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, nr 144, 2013;
 • Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012;
 • Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010;
 • Legitymacja bierna redaktora naczelnego (in:) Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).

dr Michał Markiewicz

E-mail: michal.markiewicz@uj.edu.pl

Selected publications:

 • Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
 • Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
 • Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 123
 • Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, ed. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013
 • Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

dr Bohdan Widła

E-mail: b.widla@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2100-8506

Selected publications:

 • Prawa natury? : własność i podmiotowość prawna w antropocenie [in:] Za pięć dwunasta koniec świata : kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, ed. K. Jasikowska, M. Pałasz, Kraków 2022
 • Komentarz do: art. 99[1]-99[6] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [in:] Ustawy autorskie. Komentarze t. I i II, ed. R. Markiewicz, Warszawa 2021,
 • Naruszenie zobowiązania czy naruszenie majątkowych praw autorskich do oprogramowania? Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IT Development, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(148)/2020, p. 228-243,
 • Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, 2020
 • More than a game: did Nintendo v PC Box give manufacturers more control over the use of hardware?, Computer Law & Security Review 2/2017 (33), p. 242-249
 • Zakres obowiązku uiszczania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26.10.2011, III CZP 61/11, Glosa 2/2013, p. 104-111
 • Odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przez stosowanie odesłań (linków) internetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(110)/2010, p. 51-93
 • Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2009, p. 37-66 (wspólnie z W. Jarosińskim)

All publications are listed in the JU Repository.

Information about courses and office hours (USOSweb).