Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność Katedry

BADANIA

Katedra (aktualnie - dawniej Instytut) prowadzi badania naukowe z zakresu polskiego, obcego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Badania obejmują: prawo patentowe (w tym ochronę wzorów użytkowych i zdobniczych), prawo znaków towarowych i oznaczeń pochodzenia prawo ochrony know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo prasowe (w tym radiowe i telewizyjne), prawo ochrony dóbr osobistych, prawo informacyjne, prawo antymonopolowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo gospodarcze (handlowe) oraz prawne zagadnienia marketingu i reklamy, ochronę danych osobowych.

Istotnym nurtem badań Katedry są projekty badawcze finansowane przez instytucje publiczne (np. Narodowe Centrum Nauki).

DZIAŁALNOŚĆ OPINIODAWCZA I UDZIAŁ W PRACACH LEGISLACYJNYCH

Katedra, podobnie jak to miało miejce w przypadku Instytutu, w szerokim zakresie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych.

Ważną częścią działalności jest także przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych m.in. na zlecenie sądów, prokuratury, Sejmu, Senatu, Urzędu Rady Ministrów, Rady Legislacyjnej, ministerstw, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szkół wyższych, przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych.

Ekspertyzy i opinie te dotyczą m.in. stanu prawnego oraz praktyki w Polsce i w innych krajach, projektów umów, oceny ryzyka wszczęcia sprawy sądowej, postępowania przed Urzędem Patentowym, możliwości polubownego rozwiązania sporu.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Instytut Prawa Własności Intelektualnej (obecnie jako Katedra) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska wydaje czasopismo "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej". Stanowi ono kontynuację serii "Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego". W zakładce Zeszyty naukowe znajduje się wykaz artykułów opublikowanych w naszych Zeszytach. Redaktorem serii do 2006 r. był prof. dr hab. Janusz Barta, a od 2007 r. funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Andrzej Matlak.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych (poz. 30296 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.) za każdą publikację naukową w kwartalniku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Autor otrzymuje 70 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (58,11).

WSPÓŁPRACA I WYMIANA NAUKOWA

Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, od początku swojej działalności, współpracuje i prowadzi wymianę naukową z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Realizowana jest ona m.in. poprzez stypendia i wymianę bezpośrednią. Ściślejsze kontakty nawiązywano dotąd z naukowcami z uniwersytetów m.in. w Paryżu, Berlinie, Madrycie, Londynie, Amsterdamie, Waszyngtonie, Tokio, Montrealu, Pradze, Monachium, Budapeszcie, Pavii, Grenoble, Lyonie, Zurychu, Lipsku, Wilnie, Bratysławie. Wielu pracowników naukowych Instytutu było stypendystami Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht w Monachium. Szczególnie we współpracy z Instytutem Maxa Plancka w Monachium możliwe były liczne pobyty stypendialne pracowników naukowych, pomoc w nawiązaniu kontaktów naukowych oraz  publikowanie za granicą. Instytut współpracuje także z International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).

Równie ważna jest ciągła współpraca pracowników naukowych z krajowymi ośrodkami, instytucjami i ekspertami zajmującymi się szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, związanymi np. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Patentowy RP, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.